Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Utvecklingsarena Strömstad avslutas, samverkan för näringslivsutveckling fortsätter

Utvecklingsarena Strömstad, med fokus på att under pandemin kanalisera företagsstöd och undersöka utvecklingspotentialen för nya näringar, avslutas. Men arbetet för näringslivsutveckling och regionala samarbeten består!

Utvecklingsarena Strömstad som samlade kommunens insatser för att stötta det lokala näringslivet under pandemin avrundas och slutrapporten väntar på godkännande från finansiärerna Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. Lokalen i sjukhusfastigheten har lämnats till annan verksamhet. Det fortsatta arbetet med stöd till näringslivet drivs av näringslivsenheten i nära samarbete med kommunstyrelsens arbetsutskott. Här är frågor och svar om projektet och nästa steg:

Varför drevs arbetet i projektform?

Strömstads kommun insåg tidigt i pandemin att de lokala resurserna inte på egen hand kunde klara av den ekonomiska chocken pandemin resulterade i lokalsamhället. Ett projekt med inriktning på omställnings- och utvecklingsarbete med stöd av nationella myndigheten Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen tog form. Genom projektet kunde insatser för att stödja lokala företag genom pandemin genomföras.

Hur mycket pengar har Utvecklingsarenan disponerat under projekttiden?

Under perioden januari 2021-juni 2023 hade arenan en budget på 3 978 907 kr med huvudsaklig finansiering från VGR och Tillväxtverket. Pengarna har använts till kunskapsförmedling, behovsanalyser inom olika styrkeområden och till aktiviteter i samverkan med ett 50-tal näringslivsfrämjande aktörer.

Vilka är de huvudsakliga resultaten?

Arenan underlättade för företagen att få kontakt med och rådgivning av rätt aktörer kring ”rätt” stöd. Exempel är samarbetet med Almi Väst, Arbetsförmedlingen (AF) och norska motsvarigheten NAV, samt innovationsaktörer som Smart Innovation Norway. Inom ramen för satsningen riktade bland annat Almi sitt stöd ”Företagsakuten” till företag inom handel- och besöksnäring, en drabbad bransch i Strömstad.

Av drygt 2000 företag i Strömstad var det 540 företag som tog emot hjälp under projektperioden. Av dessa vad det 240 företag som medverkade i olika insatser och åtgärder. 141 företag fick korttidsarbetsstöd (KTA) via Tillväxtverket om 175 miljoner. Detta sammantaget genom direkt eller indirekt slussning via Utvecklingsarena Strömstad.

Pandemin och idéarbetet för omställning och minskad sårbarhet bidrog också till utveckling av dagens systematiska fokus på behovsanpassade vuxenutbildningar liksom satsningar på tillgängliga högskoleutbildningar (distansutbildningar etc). Under projektperioden ökade antalet kursdeltagare vid Strömstad vuxenutbildning markant.

Fem styrkeområden identifierades efter kriterier som omsättning, sysselsättning och tillväxtpotential för samhällsutveckling enligt Tillväxtverkets omställningsguide. Möjligheten att skapa en utvecklingsnod har diskuterats inom projektet. Förutsättningar som en väletablerad samverkan mellan näringslivet, tillgång till finansiering och unik inriktning konstateras dock inte vara möjliga att skapa inom ramen för projekttiden. Eventuell satsning på innovation och utveckling hanteras inom ramen för arbetet med ny näringslivsstrategi 2024 och framåt.

Vad händer med arenan nu?

Lokalen i sjukhusfastigheten är avvecklad och arbetet fortsätter i linjeorganisationen (näringslivsenheten). Kontaktytor och samverkansytor underhålls i syfte att genomföra den näringslivsstrategi som just nu arbetas fram tillsammans med det lokala näringslivet. Ett exempel är samverkan med norska arbetsförmedlingen (NAV) och Arbetsförmedlingen genom Eures-samarbetet i syfte att stärka den gränsregionala arbetsmarknaden. Annat exempel är samverkan med Fyrbodal kommunalförbund och Position väst för nyetablering av företag i området och samordning av regionala initiativ inför fortsatt kompetensförsörjning på sikt.


Bild: Strömstad hade härom veckan besök av NAV för en dialog kring fortsatt samarbete och utvecklingsmöjligheter kring vår gränsregionala arbetsmarknad. Kent Hansson, kommunstyrelsens ordförande; Camilla Hoffström-Nygård, NAV; Leon Eriksson, företagslots; Marie Edvinsson Kristiansen, vice ordförande kommunstyrelsen; Laura Carmen Skibsted, NAV och Richard Holm Näringslivsansvarig vid

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: