KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Dagvatten

Dagvatten bildas vid nederbörd, antingen direkt som ytavrinning eller som framträngande grundvatten. På grund av mänsklig aktivitet förorenas ofta dagvatten vilket i sin tur kan innebära negativa konsekvenser för den recipient som dagvattnet avleds till.

Dagvatten kan bidra till översvämningar vid kraftig nederbörd och höga flöden. För att klargöra vilka åtgärder som kan behöva vidtas för områden som ska exploateras är det ofta nödvändigt att genomföra dagvattenutredningar. Det kan även vara nödvändigt i befintliga områden där det finns  problem eller där man vill försäkra sig om att dagvattenhanteringen klarar ett framtida förändrat klimat.

Dagvatten från hårdgjorda ytor som parkeringsplatser, körbanor och industrifastigheter kan förorenas av allt från läckande bilar, däckslitage och kemikaliespill. Provtagning av dagvatten, framförallt inom tätbebyggelse, pekar på att dagvatten från hårdgjorda ytor generellt är förorenat av främst tungmetaller och olja/petroleum. Därför behöver dagvatten mer som regel än undantag renas innan det släpps ut till ett vattendrag (recipient).

Dagvatten som avleds inom detaljplanerat området och som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning definieras som avloppsvatten och är enligt miljöbalken anmälningspliktigt till den kommunala nämnden. I dagsläget ska en anmälan lämnas in till miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun. Kontakt behöver även tas med tekniska förvaltningen då de i de flesta fall har ett ansvar att ta hand om dagvattnet inom detaljplaner där det normalt sett finns ett verksamhetsområde. På samma sätt som de tar hand om spillvatten och levererar färskvatten till sina abonnenter.

Dagvatten som uppkommer bör i möjligaste mån omhändertas lokalt och endast i undantagsfall avledas bort från området där det uppkommer. Detta för att minska kraftiga flöden nedströms vilket kan ge översvämning med mera. Stora dagvattenvolymer är dessutom svårare att rena och utsläpp av dagvatten när det väl har nått ett dagvattensystem sker ofta till recipienten i en punkt, där föroreningsbelastningen kan bli påtagligt hög.

Enligt miljöbalken får dagvatten inte släppas ut utan föregående rening om utsläppen inte kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljö. På grund av sitt innehåll av föroreningar så behöver dagvattnet i de flesta fall renas innan det släpps ut till recipienten. För dagvatten som uppkommer på parkeringsplatser eller körbanor som inte är av mycket begränsad storlek, så behöver dagvattnet i princip alltid genomgå någon form av rening. Beroende på vilken eller vilka föroreningskällor som finns och områdets beskaffenhet, så kan dagvattnet renas i exempelvis dagvattendammar och magasin, oljeavskiljare och filterbrunnar. Om en viss reningslösning ger tillräckligt god reningseffekt är ofta svårt att veta varför provtagningar efter anläggningens färdigställande behövs för att klarlägga dagvattnets föroreningsinnehåll.

Om en dagvattenanläggning ansluts till kommunalt dagvatten så ställer tekniska förvaltningen bland annat krav på att innehållet av olja ”oljeindex” ska understiga 5 mg/l.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Malin Berlin