KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tillsynsbesök - räddningstjänsten

Räddningstjänsten Strömstad gör tillsyn av byggnader, anläggningar och verksamheter i Strömstad kommun enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Vem omfattas av tillsyn?

Räddningstjänsten planerar årligen vilka tillsynsbesök som ska genomföras. Prioriteringen av tillsyner görs i enlighet med riktlinjerna i tillsynsplanen vilken också redogör för inplanerade tillsynsbesök.

Vad kontrolleras på en tillsyn?

Oavsett om det är tillsyn enligt LSO eller LBE gör räddningstjänsten stickprovskontroller. Vanligtvis kontrolleras verksamhetens systematiska brandskyddsarbete (SBA) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., byggnadens eller anläggningens tekniska och passiva installationer. Vad avser tillsyner enligt 21 § i LBE ska räddningstjänsten kontrollera att hanteringen sker på ett betryggande sätt och för tillsyn enligt 2 kap. 2 § i LSO ska tillsynsförättaren bedöma om byggnaden har ett skäligt brandskydd och/eller om anläggningen har livräddningsutrustning i skälig omfattning.

  • Skäligt brandskydd består av två delar:

Byggnadstekniskt brandskydd

Kraven utgår normalt sätt från de byggregler som gällde när byggnadens uppfördes. Det förekommer ibland att andra krav ställs men då ska det föreligga särskilda omständigheter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Organisatoriskt brandskydd

Detta är en del av SBA och som utgår från verksamhetens riskbild. Det kan exempelvis omfatta utbildning till personal, rutiner i händelse av brand och rutiner för kontroll av de brandtekniska installationerna.

  • Livräddningsutrustning i skälig omfattning

Räddningstjänsten utgår från de allmänna råd som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har givit ut. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Betryggande hantering
    I de fall det rör tillsyn enligt LBE kontrolleras att verksamhetens hantering av de brandfarliga och/eller explosiva varorna sker på ett betryggande sätt samt kontrolleras att verksamheten känner till de risker som de hanterar.

Vad kostar tillsynen?

I enlighet med lagstiftningen har kommunen rätt att ta ut en avgift för tillsynen. Denna avgift benämns taxa och beräknas fram med hjälp av Sveriges kommuner och regioners underlag. Taxan omfattar tid för förberedelse inför tillsyn, tid för resa, platsbesök samt administration. Aktuella taxor återfinns under miljö- och byggnämndens taxor. Länk till annan webbplats.


Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöks- och leveransadress: Räddningstjänsten Strömstad
Ringvägen 112
452 35 Strömstad


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Ida Luther Wallin