KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Utvecklingsmedel Folkhälsoarbete

Folkhälsorådets arbete finansieras av Strömstads kommun och delregional nämnd norra (DRNN) vid Västra Götalandsregionen enligt ett gemensamt folkhälsoavtal. I folkhälsorådets budget finns stimulans- och utvecklingsmedel att söka för förvaltningar, verksamheter och organisationer verksamma inom Strömstads kommun.

Offentliga och privata verksamheter samt föreningar och frivilligorganisationer

kan ansöka om utvecklingsmedel för folkhälsoinsatser och arbete enligt angivna kriterier. Ansökan ska vara folkhälsostrateg tillhanda senast 10 september varje år.

Nämnder och förvaltningar inom Strömstads kommun

Varje kommunal förvaltning gör i anslutning till budgetarbetet en inventering av vilka utvecklingsbehov som finns det kommande året/åren inom den egna verksamheten som harmoniserar med folkhälsoplanens prioriterade områden.

Utifrån inventeringen gör sedan respektive nämnd en skrivelse till Folkhälsorådet gällande vilka områden nämnden planerar att jobba med. Folkhälsorådet fördelar sedan folkhälsomedel enligt angivna kriterier.

Ansökningstid för insatser under år 2025

Om du ska genomföra en insats under år 2025 kan du lämna in ansökan fram t.o.m. 10 september år 2024. Folkhälsorådet tar beslut om din ansökan i december år 2024.

Att tänka på när du söker utvecklingsmedel

Försök att på ett så tydligt sätt som möjligt koppla det du ska göra till något av folkhälsorådets inriktningsområden:

 • Jämlik hälsa
 • Trygga och goda uppväxtvillkor
 • Goda Levnadsvanor

Kriterier för fördelning av utvecklingsmedel för folkhälsoarbete

 • Utvecklingsarbetet ska ligga i linje med prioriterade områden i kommunens folkhälsoplan och bidra till jämlikhet i hälsa.
 • Utvecklingsarbetet ska vara hälsofrämjande och förebyggande.
 • Utvecklingsarbetet ska vara befolkningsinriktat.
 • Utvecklingsarbetet skall vara delfinansierat till minst hälften av den egna verksamheten eller annan verksamhet. Egen arbetstid kan räknas in.
 • Bidrag ges inte till sökandes ordinarie verksamhet.
 • Utvecklingsmedel betalas endast ut till organisationer med anknytning till eller som aktivt samarbetar med Strömstads kommun.
 • Utvecklingsarbetet bör vara ett samverkansprojekt mellan minst två förvaltningar/aktörer.
 • Utvecklingsarbetet ska redovisas på särskild redovisningsblankett efter utförd insats.

Verksamhet som ansöker om utvecklingsmedel ska ha ett pågående värdegrundsarbete samt arbeta för att motverka diskriminering och trakasserier.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Irma Nordin

SIDANSVARIG: Irma Nordin