KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Snöröjning och halkbekämpning

Vid snöfall eller halka snöröjer och halkbekämpar kommunen de vägar, gång- och cykelbanor som kommunen ansvarar för.

Så här prioriterar vi:

Vår prioriteringsordning är:

 • gång- och cykelbanor (minst 3 cm snö)
 • backar och huvudstråk (minst 5 cm snö)
 • övriga vägar och villagator (minst 10 cm snö)

Om du kör bil, cyklar, eller går måste du räkna med sämre väglag på vintern. Svarthalka, frosthalka och snö innebär att du måste anpassa dig efter väglaget för en trygg resa.

Vem ansvarar var?

Ansvaret för snöröjning och halkbekämpning är uppdelat mellan Trafikverket, kommunen och vägföreningar eller enskilda personer.

Kommunens ansvar:

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på kommunala vägar samt kommunala cykel- och gångbanor. De kommunala vägarna ligger inom tätorterna Strömstad och Skee. Därutöver snöröjer kommunen i vissa fall även enskilda vägar. Se villkor längre ned på denna sida.

Kartbild över vägar som kommunen snöröjer och halkbekämpar. Klicka för större bild. Förstora bilden

Kartbilden visar vilka vägar kommunen snöröjer och halkbekämpar i Strömstad tätort. Klicka för större bild.

Kartbild över vägar som kommunen snöröjer och halkbekämpar.Förstora bilden

Kartbilden visar vilka vägar kommunen snöröjer och halkbekämpar i Skee tätort. Klicka för större bild.

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för alla statliga vägar som större huvudvägar till exempel delar av Ringvägen i Strömstad. Har du frågor kring snöröjning på statliga vägar, kontakta Trafikverket på telefon 0771-921 921 eller se trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartbild över vägar som Trafikverket snöröjerFörstora bilden

Kartbilden visar vilka vägar Trafikverket snöröjer. Klicka för större bild.

Enskilda vägar

Enskilda vägar är de vägar som inte är statliga eller kommunala, alltså de flesta mindre vägar utanför tätbebyggt område. Vägföreningar, vägsamfälligheter, samfällighetsföreningar, andra sammanslutningar eller enskilda personer har ansvar för snöröjning och halkbekämpning av de enskilda vägarna. Vänd dig till din lokala samfällighets- eller vägförening om du har frågor kring dessa vägar.

Om följande villkor är uppfyllda snöröjer kommunen enskilda vägar:

 • Snöröjningen sker normalt till tomtgräns om det har snöat mer än 10 cm under en 24-timmarsperiod.

  Vägen ska också:
 • betjäna fastigheter där det bor personer folkbokförda på fastigheten
 • vara längre än 100 meter. Kortare väg plogas endast om det bor pensionärer längs vägen.
 • ha en fri bredd 3,5 meter och fri höjd på 4,6 meter. (Vägen ska hållas fri från träd, grenar, rötter och stenar.)
 • vara utmärkt med snökäppar 0,5 meter utanför vägkant
 • förses med snöstaket där det finns risk för större snösamlingar.
 • Inga nedfällda bommar får förekomma.
 • Farthinder ska vara utmärkta.

Observera att kommunen inte halkbekämpar enskilda vägar, det är bara snöröjning som hanteras.

Är du nyinflyttad på enskild väg sedan förra vintern och villkoren är uppfyllda för att kommunen ska snöröja vägen, ring kommuncenter 0526-190 00 eller mejla kommun@stromstad.se.

Frågor och svar

Fastighetsägare ska inom gångbaneutrymmet (med gångbaneutrymme avses gångbana eller där gångbana inte finns ett utrymme på en meter ut i vägbanan):

 • avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken. Avser även snö på tak och istappar från hängrännor.
 • sanda eller vidta annan åtgärd för att motverka halka.
 • hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is.
 • snö och is som läggs ut på allmän plats måste genast forslas bort. Snön får inte läggas ut i gatan.
 • avlägsna snö och is fram till sopkärl och brevlådor.
 • Sand och flis avlägsnas när det inte längre fyller sin funktion eftersom det annars kan medföra halkrisk. Sand och flis kan sopas ut i gatan fram till och med mars.

Föreskrift om gångbanerenhållning Pdf, 56 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansvaret för snöröjning och halkbekämpning är uppdelat mellan Trafikverket, kommunen, vägföreningar eller enskilda personer. Se kartor ovan.

Du kan även via Trafikverkets vägkarta kolla vem som ansvarar för snöröjning i ditt område Trafikverket.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Gör valet "Väghållare" i fältet "välj vad du vill se i kartan". Sök sedan upp din plats.

Vi kan inte säga när vi plogar, saltar eller sandar i olika områden eller i vilken ordning. Vi jobbar utifrån en prioriteringsordning där backar, gång- och cykelbanor tas först, sen huvudstråk, övriga vägar och till sist villagator. Hur lång tid det tar att snöröja beror på hur mycket snö det kommer och om snön är blöt etcetera.

Fastighetsägaren ansvarar för att snö tas bort från trottoaren utanför fastighetsgränsen. Om det däremot är en gång- och cykelväg har kommunen ansvaret.

Du kan hämta sand/grus gratis, i kärl upp till 10 liter, om du vill halkbekämpa utanför ditt eget hus.

Här finns sand att hämta:

 • Prästängsvägen 30 (längst in till vänster på området, öppet vardagar kl 06-18:30)
 • Brandstationen i Skee (öppet dygnet runt)
 • Miljöstationen på Sydkoster (vid affären)

Kommunen håller med lådor med sand på utsatta platser i centrum. De innehåller en mindre mängd sand för akuta halksituationer vid platsen. Utanför tätorten är det övriga väghållares ansvar att hålla med sådana lådor.

Kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning har tillsynsansvaret över all skötsel av gångbanor, oavsett vem som ansvarar för skötseln. Om man vid inspektion bedömer att halka behöver åtgärdas får den ansvarige för skötseln en uppmaning om detta via e-post eller brev.

Kommunen snöröjer enskilda vägar endast om det fallit mer än 10 cm snö inom ett dygn. Behöver du hjälp därutöver kontakta då en entreprenör på egen bekostnad.

Det är fastighetsägarens ansvar att snöröja och halkbekämpa vid sin infart, det gäller även de snövallar som plogbilen lämnar efter sig. Kommunen har ingen laglig rätt att erbjuda kommuninvånare hjälp med snövallar vid privata fastigheter.

Kommunen är enligt lag skyldig att hålla kommunala gator farbara vid exempelvis snöfall, bland annat enligt plan- och bygglagen 6 kap. 21§, och att snöröja på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa hindras. Snövallar räknas inte som en sådan olägenhet och anses inte heller innebära en större olycksrisk.

Kommunen är dessutom skyldig att hushålla med skattemedel och bunden att behandla alla kommuninvånare lika, utifrån likställighetsprincipen. Kommunen har därför ingen laglig möjlighet att erbjuda fastighetsägare snöröjning utöver standard.

Vi använder salt och grus. Grus används på cykel- och gångvägar samt sidogator. I vissa fall kan vi även salta på cykel- och gångvägar. Större bilvägar (genomfartsleder) saltar vi för att minska halkan.

Vid temperaturer lägre än -8 grader saltar vi inte eftersom saltet inte smälter isen då.

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Jour
0526-191 50

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maj Gilberg

SIDANSVARIG: Conny Hansson