Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Snöröjning och halkbekämpning

Vid snöfall eller halka strävar Strömstads kommuns personal alltid efter att komma igång tidigt med snöröjning och halkbekämpningen på kommunala vägar.

Så här prioriterar vi

Vår prioriteringsordning är:

 • backar
 • gång- och cykelbanor
 • huvudstråk
 • övriga vägar och villagator

Om du kör bil, cyklar, eller går måste du räkna med sämre väglag på vintern än annars under året. Svarthalka, frosthalka och snö innebär att du måste anpassa dig efter väglaget för en trygg resa

Vem ansvarar var?

Ansvaret för snöröjning och halkbekämpning är uppdelat mellan Trafikverket, kommunen och vägföreningar eller enskilda personer.

Kommunen

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på kommunala vägar samt kommunala cykel- och gångbanor. De kommunala vägarna ligger inom tätorterna Strömstad och Skee.

Kartbild över vägar som kommunen snöröjerFörstora bilden

Kartbilden visar vilka vägar kommunen snöröjer i Strömstad tätort

Kartbild över vägar som kommunen snöröjerFörstora bilden

Kartbilden visar vilka vägar kommunen snöröjer i Skee tätort. Klicka för större bild.

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för alla statliga vägar som större huvudvägar till exempel delar av ringvägen i Strömstad. Har du frågor kring snöröjning på statliga vägar, kontakta Trafikverket på telefon 0771-921 921. För information trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartbild över vägar som Trafikverket snöröjerFörstora bilden

Kartbilden visar vilka vägar Trafikverket snöröjer. Klicka för större bild.

Enskilda vägar

Enskilda vägar är de vägar som inte är statliga eller kommunala, alltså de flesta mindre vägar utanför tätbebyggt område. Vänd dig till din lokala samfällighets- eller vägförening om du har frågor kring dessa vägar.

Vägföreningar, vägsamfälligheter, samfällighetsföreningar, andra sammanslutningar eller enskilda personer har ansvar för snöröjning och halkbekämpning av de enskilda vägarna.

Om följande villkor är uppfyllda snöröjs enskilda vägar i kommunal regi:

 • Snöröjningen ska generellt äga rum till tomtgräns om det har snöat mer än 10 cm under en 24-timmarsperiod. Observera att om det till exempel snöar 5 cm en dag och 5 cm en annan dag, hjälper kommunen inte till med snöröjningen.

  Vägen ska också:
 • betjäna fastigheter där det bor personer folkbokförda på fastigheten
 • vara längre än 100 meter. Kortare väg plogas endast om det bor pensionärer längs vägen.
 • ha en fri bredd 3,5 meter och fri höjd på 4,6 meter. (hållas fri från träd, grenar, rötter och stenar.)
 • vara utmärkt med snökäppar 0,5 meter utanför vägkant
 • förses med snöstaket där det finns risk för större snösamlingar

Observera att kommunen inte halkbekämpar enskilda vägar, det är bara snöröjning som hanteras.

Uppfyller din väg ovanstående villkor kan du beställa snöröjning, kontakta Tekniska förvaltningen på mejl tn@stromstad.se eller ring kommuncenter 0526-190 00.

Frågor och svar

Fastighetsägare ska inom gångbaneutrymmet (med gångbaneutrymme avses gångbana eller där gångbana inte finns ett utrymme på en meter ut i vägbanan)

 • avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken. Avser även snö på tak och istappar från hängrännor.
 • sanda eller vidta annan åtgärd för att motverka halka.
 • hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is
 • snö och is som läggs ut på allmän plats måste genast forslas bort. Snön får inte läggas ut i gatan.
 • avlägsna snö och is fram till sopkärl och brevlådor

 

 • Sand och flis avlägsnas när det inte längre fyller sin funktion eftersom det annars kan medföra halkrisk. Sand och flis kan sopas ut i gatan fram till och med mars.

Föreskrift om gångbanerenhållning Pdf, 56 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansvaret för snöröjning och halkbekämpning är uppdelat mellan Trafikverket, kommunen, vägföreningar eller enskilda personer.

Du kan via Trafikverkets vägkarta kolla vem som ansvarar för snöröjning i ditt område Trafikverket.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Gör valet "Väghållare" i fältet "välj vad du vill se i kartan". Sök sedan upp din plats.

Vi kan inte säga när vi plogar, saltar eller sandar i olika områden eller i vilken ordning. Vi jobbar utifrån en prioriteringsordning där backar, gång- och cykelbanor tas först, sen huvudstråk, övriga vägar och till sist villagator. Hur lång tid det tar att snöröja beror på hur mycket snö det kommer och om snön är blöt etcetera.

Fastighetsägaren ansvarar för att snö tas bort från trottoaren utanför fastighetsgränsen.

Du kan hämta flis/sand gratis, i kärl upp till 10 liter, om du vill halkbekämpa utanför ditt eget hus.

Här finns sand/flis att hämta:

 • Prästängsvägen 30 (längst in till vänster på området)
 • Brandstationen i Skee
 • Miljöstationerna på Nordkoster och Sydkoster

Miljöavdelningen har tillsynsansvaret över all skötsel av gångbanorna.

Kontakta en entreprenör för hjälp med snöröjningen.

Det är fastighetsägarens ansvar att snöröja och halkbekämpa vid sin infart, det gäller även snövallar efter plogbilen. Kommunen har ingen laglig rätt att erbjuda kommuninvånare hjälp med snövallar vid privata fastigheter.

Kommunen är enligt lag skyldiga att hålla kommunala gator farbara vid exempelvis snöfall, bland annat enligt plan- och bygglagen 6 kap. 21§, och att snöröja på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa hindras.

Snövallar räknas inte som en sådan olägenhet i lagstiftningen och anses inte heller innebära en större olycksrisk. Därför är det fastighetsägarens eget ansvar att snöröja och halkbekämpa vid sin egen infart, även de snövallar som plogbilen lämnar efter sig.

Kommunen är dessutom skyldig att hushålla med skattemedel och bunden att behandla alla kommuninvånare lika, utifrån likställighetsprincipen. Kommunen har därför ingen laglig möjlighet att erbjuda fastighetsägare snöröjning utöver den standardiserade kvalitén på snöröjning i kommunen.

I Strömstads kommun använder vi salt och grus. Grus används på cykel- och gångvägar samt sidogator. I vissa fall kan vi även salta på cykel- och gångvägar. Större bilvägar (genomfartsleder) saltar vi för att minska halkan.

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Jour
0526-191 50

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: Conny Hansson