KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Trygg och hållbar omvårdnad

Strömstad liksom andra kommuner står inför utmaningen att säkerställa en trygg omvårdnad för ett ökat antal äldre invånare de närmaste 10-15 åren. Så här tar vi oss an uppgiften.

Antalet äldre i befolkningen ökar kraftigt framöver, det gäller över hela landet. Samtidigt minskar antalet personer i arbetsför ålder, det gör att det blir allt svårare att rekrytera personal. Alla Sveriges kommuner jobbar sedan flera år med strategier för att på bästa sätt möta denna utmaning. Sverige är i början på en kurva med ökande omvårdnadsbehov som sträcker sig 10-15 år framåt i tiden. Att skapa bättre förutsättningar för ett friskt åldrande och minskad ensamhet är en viktig del av lösningen.

Arbetet för en trygg och hållbar omvårdnad för både omsorgstagare och medarbetare följer två strategiska spår:

1. Effektiva och anpassade arbetssätt

Här handlar det om att på olika sätt säkerställa att personalen räcker till. Det handlar bland annat om:

  • Hållbar bemanningsplanering och flexibla medarbetare. Schemaläggning utifrån heltidstjänster och planering för resurspass.
  • Välfärdsteknik som sparar arbetstid. Exempel är sensorer nattetid (minskar behovet av tillsyn), atomatiserad medicindistribution och tekniska hjälpmedel vid daglig omvårdnad.
  • Fokus på arbetsmiljö och friskfaktorer hos medarbetare.

2. Insatser för ett friskt åldrande

Bland annat via samverkan med civilsamhället. Det handlar till exempel om:

  • Insatser mot ofrivillig ensamhet.
  • Sociala aktiviteter, friskvård etc i samverkan med föreningslivet.
  • Förutsättningar för mer vård hemma (riksövergripande omställning till mer mobil omvårdnad, fler ska kunna ges vård i hemmet).

Detta gör vi nu - seniorsatsning och effektivisering

Arbetet tar sikte på både kort- och långsiktiga åtgärder. En "seniorsatsning" för ökad samverkan med civilsamhället, fler aktiviteter och samvaro för äldre startar 2024.

För att hitta områden aktuella för effektivisering har omsorgsverksamheterna i Strömstad jämförts med tidigare års verksamhet samt med andra kommuner i fråga om tidsåtgång och kostnader. Genomlysningen pekar på möjligheter till effektivisering inom vissa områden. Exempel är:

  • Beviljad tid för insatser: Antalet hemtjänsttimmar har ökat mellan 2018 och 2022. Detta förklaras delvis med att antalet insatser som sjuksköterskor delegerat till hemtjänstpersonal ökat, men tidsåtgången för vissa insatser har också ökat, ett mönster som inte finns i andra kommuner.
  • Kostnader för särskilt boende: Strömstads kommun har under flera år tillbaka legat bland de kommuner som har hög bemanning (andel arbetade timmar per omvårdnadstagare) på boenden. Resultatet hänger delvis samman med att omvårdnaden bedrivs vid flera, mindre boenden.

Socialnämnden beslutade om åtgärder utifrån genomlysningen av verksamheten i januari 2024. Åtgärderna berör främst fördelningen av uppdrag mellan hemtjänst och hemsjukvård samt biståndshandläggningen.

Se frågor och svar om anpassning av budget 2024 och om omställningen till ökad efterfrågan.


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Pamela Olsén