KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Skolskjuts för elev i grundskolan och anpassad grundskola

Elever i grundskolan och den anpassade grundskolan kan ha rätt till skolskjuts från hållplats till skolan. Kommunen är inte skyldig att ordna skjuts till eller från förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Ansökan om skolskjuts

Samtliga vårdnadshavare med barn i grundskola eller anpassad grundskola som behöver skolskjuts, skall ansöka om skolskjuts inför varje nytt läsår.

För ansökan under året, gäller att ansökan skall göras minst en månad innan eleven behöver färdbeviset för skolskjuts.

I e-tjänsten ansöker du om skolskjuts samt anmäler förlust av färdbevis eller skadat färdbevis. Du anmäler även om du exempelvis på grund av flytt inte längre behöver skolskjuts för ditt barn.

Ändrade förhållanden

Ändrade förhållanden, till exempel flytt, som medför att rätten till skolskjuts påverkas ska anmälas omgående till skolskjutshandläggare för åtgärd. Eventuellt färdbevis ska återlämnas till skolan och särskild skolskjuts ska avbokas via e-tjänsten. Sker inte detta inom rimlig tid debiteras eleven/vårdnadshavaren för utgivet färdbevis.

Elever har rätt till skolskjuts från busshållplatsen/påstigningsplatsen om avståndet (den kortaste gång- eller cykelvägen) mellan folkbokföringsadressen och anvisad kommunal skola överstiger nedan angivna kilometergränser.

 • 2 kilometer för elever i årskurs F-3
 • 3 kilometer för elever i årskurs 4-6
 • 4 kilometer för elever i årskurs 7-9

Elever boende i sammanhållet bostadsområde behandlas lika vad gäller rätten till skolskjuts.I och med att avståndet till skola respektive till påstigningsplats varierar inom ett sammanhållet bostadsområde beräknas avståndet från den del som ligger närmast skolan/påstigningsplatsen.

När det gäller avståndet mellan folkbokföringsadress och hållplats/påstigningsplats är avstånden riktlinjer, vilket innebär att skolskjutsansvarig alltid gör en individuell prövning utifrån rådande väg- och trafikförhållanden. Det kan innebära att avståndet mellan folkbokföringsadress och hållplats/påstigningsplats i vissa fall överstiger angivna kilometerantal.

Lämplig påstigningsplats bestäms av förvaltningen i samråd med bussleverantör.

 • Ansöker om ordinarie skolskjuts läsårsvis via kommunens e-tjänst.
 • Ansöker om skolskjuts vid växelvis boende. Ansökan görs läsårsvis via kommunens e-tjänst.
 • Ansöker om skolskjuts av särskild omständighet. Ansökan görs läsårsvis via kommunens e-tjänst.
 • Vårdnadshavaren ska i god tid meddela om elevens skolskjuts ska avbokas. Gäller i de fall elever med växelvis boende eller som av särskild omständighet åker taxi. (se punkt 13)
 • Om eleven missar sin skolskjuts på morgonen har vårdnadshavaren ansvar för att eleven kommer till skolan.
 • Om skolskjutsen är inställd är det vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer till och från skolan.
 • Vårdnadshavaren har skyldighet att uppmana sina barn att använda bälte i bussen.
 • Ansvarar för att eleven förbereds och tränas på att klara av sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet följs till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att det ska klara att gå till och från skolan/hållplatsen på egen hand.
 • Om en elev stängs av från skolskjuts är det vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer till och från skolan under avstängningstiden.
 • När det gäller färdvägen till/från skolan eller skolskjutsen har ett barns vårdnadshavare enligt 6 kap. 2 § andra stycket i föräldrabalken ansvaret för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och omständigheterna i övrigt.

 • Bussföretaget ser till att kommunens riktlinjer efterföljs. Om ordningen i fordonet inte fungerar ska transportören omedelbart kontakta rektor eller skolskjutsansvarig för att tillsammans åtgärda problemen.
 • Det är bussföretaget som har ansvaret för att eleverna stiger på och släpps av på ett säkert sätt.
 • Busschauffören ska uppmana och påminna eleverna att använda bälte och förvissa sig om att alla elever tagit på sig bältet innan skolbussen kör iväg.
 • Om busschauffören vid upprepade tillfällen har problem med att få elever att använda bältet ska denne kontakta rektor eller skolskjutsansvarig som i sin tur kontaktar vårdnadshavarna.
 • Hämtning och lämning vid hållplatser skall följa angiven tidtabell.

 • Målsättningen är att respektive klasslärare/mentor eller annan personal vid läsårets början gör en särskild genomgång med elever som åker skolskjuts. Genomgången ska omfatta trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid på- och avstigning, under färd samt vid förflyttning till och från fordonet.
 • Skolan ansvarar för eleven från det att eleven anländer till skolan och fram till dess att eleven lämnar skolan.

 • Samtliga elever som är berättigade till skolskjuts ska ha giltigt färdbevis. Färdbevisen delas ut på skolan i samband med läsårsstart.
 • Färdbeviset gäller för höst- och vårtermin, dagtid 04.00-19.00.
 • Stulna eller borttappade färdbevis anmäls via e-tjänsten. Ett nytt kort erhålles till en kostnad av 100 kr.
 • Vid skadat/felaktigt skolkort kontakta skolexpeditionen jeanette.hasselblom@stromstad.se
  Ersättningskort beställs av skolexpeditionen och erhålles inom 7 dagar utan kostnad.

Skolskjuts kan beviljas vid gemensam vårdnad om eleven har ett växelvis boende hos båda vårdnadshavarna.

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda:

 • Det föreligger gemensam vårdnad om eleven
 • De båda vårdnadshavarna är folkbokförda på de adresser skolskjutsen söks från
 • Båda vårdnadshavarnas folkbokföringsadresser finns inom Strömstads kommun
 • Eleven går i den av kommunen anvisade skolan
 • Ansökan görs läsårsvis via kommunens e-tjänst

Elev som valt annan skola (kommunal eller friskola) än den anvisade inom kommunen är inte berättigad till skolskjuts.

Särskild skolskjuts med skoltaxi eller skolskjuts i barn- och utbildningsnämndens egen regi kan erbjudas om ordinarie bussturer inte kan användas på grund av att:

 1. eleven har permanenta funktionsnedsättningar som påverkar förmågan att resa på detta sätt, eller
 2. det föreligger andra särskilda omständigheter som vårdnadshavaren beskriver i ansökan

Särskild skolskjuts är personlig.

Samåkningslösningar eftersträvas i största möjliga mån när det gäller särskild skolskjuts.

Ansökan görs via e-tjänst på kommunens hemsida.

Avbokning av särskild skolskjuts

Vid sjukdom eller annan tillfällig avbokning av särskild skolskjuts ska entreprenören kontaktas omgående.

För icke avbokad särskild skolskjuts, så kallad bomresa, uttas en avgift på 250 kronor per resa.

Tillfällig funktionsnedsättning berättigar inte till skolskjuts. Elev som behöver skolskjuts till skolan på grund av olycksfall kan ersättas genom kommunens olycksfallsförsäkring. Vårdnadshavaren ansöker om ersättning från försäkringsbolaget efter kontakt med försäkringsbolaget.

> Läs mer om kommunens olycksfallsförsäkring

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommer inte bussen?
Du kan informera dig om eventuella trafikstörningar via Västtrafiks webbplats eller app.

Se Västtrafiks sida Trafikinformation
> Trafikinformation (Västtrafik) Länk till annan webbplats.

Du kan också ladda ner appen Västtrafik To Go på din mobil.
Appen finns i både AppStore och GooglePlay.

Har du tappat ditt busskort?
Anmäl borttappat färdbevis/busskort i e-tjänsten. Kostnad 100 kr.

Glömt något på bussen?
Maila till Hittegods.norrabohuslan@vy.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Terése Lomgård Lans

SIDANSVARIG: Monica Rössle