Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan är ett kartunderlag för ansökan om bygglov.

 • Vid all nybyggnation som kräver bygglov inom detaljplaneområde och samlad bebyggelse är det krav på nybyggnadskarta.
 • För tillbyggnader och nybyggnation utom detaljplaneområde och samlad bebyggelse så kan en enklare karta utgöra underlag för bygglovsansökan. Bygglovshandläggare kan dock beroende på förutsättningarna kräva nybyggnadskarta även i dessa fall.

Nybyggnadskartan ska uppfylla följande krav eller innehåll:

 • Referera till referenssystem SWEREF 99 12 00, RH2000, till exempel genom koordinatkryss.
 • Aktuell fastighetsindelning med fastighetsbeteckningar.
  Gränslinjernas medelfel i plan ska anges om de är större än 0,1 meter
 • Rättigheter enligt fastighetsförrättningar.
 • Strandskydd och fornlämningar
 • I skala 1:100, 200, 400, 500 eller 1000 med skalstock och norrpil.
 • Gällande detaljplanebestämmelser. Är det osäkerhet vid tolkningen av detaljplanen så ska det noteras på kartan.
 • Befintliga byggnader och anläggningar på fastigheten (inom kartområde).
 • Mark- och gatuhöjder i anslutning till den planerade byggnationen. Sockel- eller golvhöjder på närbelägna byggnader.

Nybyggnadskartan är giltig så länge förutsättningarna på fastigheten inte ändras. Exempel på ändrade förutsättningar kan vara förändrade marknivåer eller nya byggnader på angränsande fastighet. Ändrade förutsättningar medför att nybyggnadskartan blir inaktuell och därmed ett bristande underlag för beslut om bygglov.

Nybyggnadskartan kan levereras både i digitalt ritningsformat (dwg), pdf-fil eller i pappersversion.

Nybyggnadskartan faktureras den sökande enligt av kommunfullmäktige antagen taxa. Klicka här för att se miljö- och byggförvaltningens taxor.

På nybyggnadskartan ska den bygglovssökande rita in den planerade nybyggnationen. Mått på nybyggnation och mått från nybyggnation till fastighetsgräns ska anges enligt bild nedan.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Amanda Tollesson