KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Avfall från fritidsbåtshamnar

Från och med den 1 maj 2023 gäller nya regler för fritidsbåtshamnars avfallsmottagning. Syftet är att anpassa svenska regler till de som gäller internationellt, minska problemet med marint skräp och öka den faktiska tillgången på mottagningsanordningar för avfall.

Nya regler

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar (TSFS 2023:12) ersätter Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2001:13). De nya föreskrifterna baseras på EU:s regelverk som har till syfte att minska marin nedskräpning och tydliggöra samt utöka kraven på fritidsbåtshamnars avfallshantering.

De nya föreskrifterna innebär bland annat att:

 • Fritidsbåtshamn med utrymme för fler än 25 båtplatser ska upprätta en avfallshanteringsplan som ska skickas till och godkännas av miljö- och byggnämnden.
 • Avfallshanteringsplanen ska vara godkänd av miljö- och byggnämnden innan årsskiftet 2023/2024. I annat fall kan fritidsbåtshamnen behöva betala en sanktionsavgift.

Uppgifter som avfallshanteringsplanen ska innehålla framgår av 7 kap. 5 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar (TSFS 2023:12). Av 3 kap. 5 a § förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg framgår även vilka fritidsbåthamnar som är undantaget kraven.

Om ni redan har en avfallshanteringsplan behöver ni se över den och uppdatera den vid behov, innan ni skickar in den.

Avfallshanteringsplanen ska bland annat innehålla:

 • Fritidsbåtshamnens namn och kontaktuppgifter
 • Ansvariga för upprättande och genomförande av planen
 • En beskrivning av hamnens verksamhet
 • En beskrivning av avlämningsbehovet utifrån de båtar som anlöper hamnen (om inget avlämningsbehov har identifierats ska detta beskrivas)
 • En beskrivning av befintliga mottagningsanordningar

För att upprätta en avfallshanteringsplan hänvisar vi till Transportstyrelsens blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Avfallshanteringsplanen ska skickas till miljö- och byggnämnden:

E-post: mbn@stromstad.se

Brev: Miljö- och byggnämnden, Norra Bergsgatan 23, 452 80 Strömstad.

Det finns undantag från kravet på mottagningsanordningar så som:

 • bryggor eller andra anordningar för fritidsbåtar som huvudsakligen används för transport till öar där den som förfogar över båtplatsen har tillgång till bostad och avfallet kan omhändertas vid denna bostad.
 • bryggor eller andra anordningar som ligger i anslutning till exempelvis restauranger, affärer och turistattraktioner.
 • platser där båtplatserna endast är för boende i området som därför kan antas hantera sitt avfall vid sin bostad.
 • naturhamnar
 • bryggor som endast används av inrikestrafik för kortare tilläggning för att hämta och lämna passagerare.

En fritidsbåtshamn som inte omfattas av undantagen enligt ovan, men som har bedömt att det inte föreligger något behov av mottagningsanordningar, behöver fortfarande ha en godkänd avfallshanteringsplan. Av avfallshanteringsplanen behöver det framgå varför hamnen bedömer att det saknas behov av att omhänderta avfall.

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en timavgift för handläggning av din avfallshanteringsplan.

Miljö- och byggnämndens taxor och avgifter Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Erik Almhede