KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Skriftlig individuell utvecklingsplan, IUP

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen, IUP, innehåller två delar: Dels omdömen av elevens kunskaper och dels en framåtsyftande planering för elevens fortsatta arbete mot läroplanens mål.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och elevens lärare ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskraven.

Skriftliga omdömen

Inför utvecklingssamtalet i årkurs 1 till och med årkurs 5 ska läraren med hjälp av insamlad dokumentation göra en bedömning i de olika ämnena. Bedömningen görs i förhållande till kunskapskraven i respektive ämnes kursplan.

Individuell utvecklingsplan

  • Under höstterminens utvecklingssamtal skrivs en framåtsyftande planering (IUP) för eleven.
  • Planeringen är en sammanfattning av nuläget och beskriver de insatser som behövs för att eleven ska utvecklas vidare.
  • Planeringen ska också tydliggöra vilket ansvar skolan har för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.
  • Planeringen följs upp vid vårterminens utvecklingssamtal.

Allmän handling

En skriftlig individuell utvecklingsplan som skapats i kommunal verksamhet är en allmän handling. Den kan begäras ut av utomstående, oavsett om den finns på papper eller i digital form, precis som betyg och andra uppgifter i skolan.

Skolans ansvar

I Skollagens 3 kapitel beskrivs skolans ansvar när det gäller barn och elevers utveckling mot kunskapsmålen:

"Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling."

Kontakt

Verksamhetschef förskola, grundskola F-6, fritidshem, anpassad grundskola
Björn Nilsson
0526-192 26
bjorn.nilsson@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Björn Nilsson