KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Hav, sjöar och vattendrag

Många verksamheter påverkar miljön i hav, sjöar och vattendrag. Mycket kan dock göras för att minska miljöpåverkan och motverka miljöproblem. Här har vi samlat information om bland annat muddring och kalkning.

Längs kustbandet i väster finns Sveriges saltaste och renaste hav. Här breder skärgården ut sig med kobbar och skär. Det rena och salta vattnet, de fina stränderna och den unika skärgården lockar många att besöka och njuta av norra Bohuslän.

I kommunens inre finns många fina sjöar och vattendrag. Ett är Strömsån som har sitt utlopp i Strömstads tätort. Ett särskilt vattenråd arbetar för god kvalitet i åns vatten, arbetet omfattar även vattendragets tillrinningsområden.

I samband med muddring kan du behöva ta kontakt med flera olika myndigheter. Den första kontakten tas lämpligen med länsstyrelsen.

Muddring är en form av vattenverksamhet som behöver anmälas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen skickar normalt ärende för yttrande till miljönämnden

Anmälan hos Länsstyrelsen i Västra Götaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I samband med muddringen uppstår blöta massor som ska hanteras på något sätt. Muddringsmassor klassificeras som avfall, oavsett om sedimenten är förorenade eller ej.

Uppläggning av muddringsmassor på land är miljöfarlig verksamhet och kan omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. Är föroreningsrisken med massorna ringa ska det anmälas till miljönämnden. Om föroreningsrisken inte är endast ringa eller om mängden muddermassor överstiger 1000 ton krävs tillstånd från länsstyrelsen.

För muddringsarbetet kan även bygglov eller strandskyddsdispens behövas.

Läs mer om bygglov
Läs mer om strandskyddsdispens

I vissa fall kan det vara aktuellt att dumpa muddermassor i ett vattenområde och då behövs tillsånd från Havs- och vattenmyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att motverka försurningen i våra sjöar och vattendrag så sker kontinuerlig kalkning av sjöar och våtmarker. Kalkningen i Strömstads kommun påbörjades, i mindre skala, redan i mitten av 1970-talet och sedan mitten av 1980-talet så har kalkning bedrivits organiserat i större skala. I dagsläget finansieras all kalkning, som bedrivs av Strömstads kommun, av 100 % statsbidrag.

Strömstads kommun kalkar varje år 27 sjöar och 19 våtmarker. Av dessa är 11 sjöar och 3 våtmarker belägna i Tanums kommun men eftersom de tillhör Strömsåns avrinningsområde så är Strömstads kommun huvudman för dessa. Spridningen sker mestadels med helikopter förutom några större sjöar där spridningen sker med båt. Kalkningen utförs vanligen under augusti månad. Under 2022 spreds cirka 280 ton kalk till en kostnad av cirka 550 000 kronor (exklusive moms). Kalkmängderna har under senare år minskats, dels av ekonomiska skäl men även, glädjande nog, på grund av att man har kunnat se en viss minskning av försurningseffekterna. För att kontrollera effekten av utförd kalkning tas årligen 89 vattenprov fördelade på 23 provpunkter.

Kalkningen upphandlas gemensamt av Strömstads, Tanums, Munkedals och Uddevallas kommuner. Även om kommunerna står som huvudmän för kalkningen så är det Länsstyrelsen som prioriterar och fördelar statsbidraget mellan länets olika kommuner. Havs- och vattenmyndigheten är, i sin tur, den statliga myndighet som fördelar statsbidraget mellan landets olika länsstyrelser.

Om du önskar mer information så kontakta Miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Exempel på länkar om försurning och kalkning:

Kalkning och andra motåtgärder - Försurning - Miljöpåverkan - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Kalkning av försurade vatten | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Varje år flyter flera hundra ton skräp i land längs Bohuskusten. Det är inte bara en fråga för oss människor – det handlar om att förbättra miljön för alla vattenlevande varelser samt fåglar och djur som håller till längs kusten. Gemensamma och frivilliga krafter krävs för att städa och röja.

Projektet Ren Kust startade 2012 och är ett samarbetsprojekt mellan de tolv kustkommunerna, från Strömstad i norr till Kungsbacka i söder, för ett renare hav och en renare kust.

Arbetet med strandstädning finansieras sedan 2018 med bidrag från Naturvårdsverket. De tolv kommunerna som ingår bidrar genom ordinarie arbete tillsammans. Sedan 2016 har Västkuststiftelsen projektansvaret.

Målet är att få till stånd en permanent organisation och finansiering för aktiv natur- och miljövård, där strandstädning är en del, och som utgår från de nationella miljömålen samt lokala och regionala mål och strategier.

Den samverkan som numera finns längs hela kusten fokuserar på frågan om marint skräp. De olika aktörerna – kommunerna, entreprenörerna, frivilligorganisationerna och allmänheten – samverkar mot det gemensamma målet att minska mängderna marint skräp.

Den digitala interaktiva kartan, Strandstädarkartan, har varit en viktig uppgift att ta fram. Strandstädarkartan underlättar städinsatserna för de kommunala städlagen, entreprenörerna och alla frivilliga. Numera finns den både som webbaserad karta www.strandstädarkartan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och som mobil app och används för att planera och kommunicera städinsatserna. Appen laddas enkelt ner via Google Play och App Store.

Tre alternativ finns:

  • Gul markering = hämtbehov. Om du har städat och samlat ihop allt, men behöver hjälp med hämtning, markerar du med en gul symbol.
  • Röd markering = städbehov. Ser du att det finns ett stort behov av städning på en strand eller i en vik, men inte klarar att städa själv, markerar du med röd symbol.
  • Grön markering = städat och klart. Det bästa är om du har möjlighet att både städa och ta hand om skräpet själv. I så fall markerar du med en grön symbol för platsen på kartan.

Om du markerar gult kommer kommunen eller Västkuststiftelsen och hämtar skräpet så snart det är möjligt.

Det finns även sex stycken referensstränder som kallas OSPAR-stränder (markeradepå kartan) där allmänheten inte ska städa (mer info på http://www.ospar.org Länk till annan webbplats.).

OBS! Det är endast marint ilandflutet skräp som hämtas upp. Städning kring sjöbodar, kommunala badplatser och hamnar ombesörjs inte.

Kartan läses av kontinuerligt. Hämtning och eventuell städning sker så snart det är möjligt med hänsyn till väderlek. Det är viktigt att så många som möjligt rapporterar in. På så sätt blir strandstädningen hela tiden bättre på att kartlägga hur det ser ut och vilka behov som finns.

Fakta

  • Sedan 2018 har Västkuststiftelsen projektansvaret. Kommunerna som deltar är: Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust, Tjörn, Kungälv, Stenungsund, Öckerö, Göteborg och Kungsbacka.
  • Västkuststiftelsen strandstädning arbetar för att regelsystemet skall ändras så att kustkommunerna inte själva måste bära alla kostnader för att hålla rent.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Anna Simonsson