KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man på ett strukturerat och systematiskt sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.

SBA går att jämföra med till exempel arbetsmiljö- eller kvalitetsarbete i sin struktur och metodik. Det passar därför bra att integrera i verksamhetens dagliga rutiner.

Enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778) har fastighetsägare och den som har verksamhet i byggnad eller annan anläggning skyldighet enligt lag att bedriva ett SBA för att på så sätt ha kontroll på sitt brandskydd. Detta förtydligas också i det allmänna rådet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvaret innebär att vidta åtgärder för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skadorna till följd av brand. Genom att systematiskt arbeta med brandskyddet skapas medvetenhet och förståelse för risker i hela organisationen.

Omfattning och metod

Syftet med att dokumentera sitt SBA är att de som berörs av det ska kunna ta del av det och förstå innehållet men även för att räddningstjänsten ska kunna granska arbetet vid tillsyn. Givetvis är det inte dokumentationen som är det viktigaste men det underlättar för systematiken och blir indirekt ett krav. Det viktigaste är naturligtvis att verksamheten med dess personal vet hur de ska förebygga brand och agera i händelse av brand.

Följande moment kan ingå i det systematiska brandskyddsarbetet:

 • Brandskyddspolicy
  Brandskyddspolicyn är grunden för det systematiska brandskyddsarbetet och bygger på den aktuella riskbilden. Den tydliggör ledningens viljeinriktning med brandskyddsarbetet och gäller i hela verksamheten.

 • Byggnads-, verksamhets-, brandskyddsbeskrivning samt riskbild
  För att utomstående och anställda enkelt ska kunna sätta sig in hur riskbilden och brandskyddet ser ut bör det finnas en generell beskrivning av byggnaden, verksamheten och dess risker samt de brandtekniska skyddsåtgärderna. De verksamhetsspecifika riskerna är grundstenen i det systematiska arbetet som bedrivs för att hantera dessa.

 • Brandskyddsorganisation
  Den som är ansvarig för hela verksamheten, det vill säga VD, chef eller motsvarande, har alltid det yttersta ansvaret för brandskyddet. Den som har det yttersta ansvaret kan dock ta hjälp av sina medarbetare i brandskyddsarbetet genom att skapa en brandskyddsorganisation med tydliga instruktioner över ansvarsområden och arbetsuppgifter. Omfattningen på organisationen beror naturligtvis på hur stort företaget är, vilken verksamhet som bedrivs och hur riskbilden ser ut. Det som är viktigt är att brandskyddsorganisationen till sin utformning och storlek är anpassad efter verksamheten och upplevs relevant.

 • Brandskyddsregler, instruktioner och rutiner
  Eftersom fastighetsägare och verksamhetsutövare har det yttersta ansvaret för brandskyddet, är det lämpligt att upprätta ett eget regelverk kring brandskyddet. Reglerna klargör vad som är tillåtet och inte tillåtet i verksamheten i syfte att förhindra uppkomst och spridning av brand. Beroende på objekt och verksamhet skiljer sig behovet av interna rutiner och instruktioner för moment som anses som brandrisker. Det bör också redovisas hur personalen ska agera vid händelse av brand eller tillbud samt vilka förutsättningar som finns för att med egen personal och med hjälp av räddningstjänsten utföra en akut insats i byggnaden eller verksamheten.

 • Utbildningsplan
  För att uppnå ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete måste alla berörda vara utbildade, övade och ha tillräcklig kunskap om de uppgifter de förväntas utföra.

  Det kan vara en förutsättning samt en trygghet att personen som blir ansvarig eller delegerad ansvar har kunskap om det brandtekniska brandskyddet så väl som för de organisatoriska brandskyddet. Det brandtekniska brandskyddet kan omfatta dörrar i brandscellsgräns, utrymningsvägar, brandlarm och sprinkler. Det organisatoriska brandskyddet kan omfatta grundläggande brandkunskap, SBA och heta arbeten. Räddningstjänsten i Strömstad tillhandahåller utbildning för verksamheter.

  Det kan också behövas övningar i utrymning av arbetsplatsen eller hjärt-och lungräddning. Utbildningsplanen anger vilka som skall utbildas/övas, vilken typ av utbildning/övning som krävs och hur ofta dessa ska genomföras.
 • Kontrollsystem
  För att brandskyddet ska hålla en acceptabel nivå måste det regelbundet genomföras kontroller och underhåll. Syftet med kontrollerna och underhållet är att personerna i byggnaden ska kunna utrymma på ett betryggande sätt och att egendomsskadorna begränsas i händelse av brand. För att säkerställa att kontrollerna utförs rätt krävs det drifts- och underhållsinstruktioner för de delar som ska kontrolleras. Med hjälp av brandskyddsritningar, checklistor eller kontrollblad underlättas arbetet med kontrollerna och underhållet.

 • Uppföljning
  Ett brandskyddsarbete kan bara anses vara systematiskt om det kontinuerligt följs upp. Uppföljningen innebär att man utvärderar och vid behov förändrar de moment som ingår i brandskyddsarbetet.

 • Övrig dokumentation
  Beroende av verksamhet kommer mängden av dokumentation av SBA naturligtvis att variera. Typ av verksamhet avgör också om SBA ska dokumenteras i en pärm eller till exempel digitalt. Huvudsaken är att materialet är lätt åtkomligt för alla inom verksamheten. Det kan också finnas ett behov av att arkivera övrig dokumentation som har med brandskyddet att göra, till exempel tillsyneprotokoll, varuinformationsblad med mera.

Det finns inga krav på särskilda metoder för detta arbete. Huvudsaken är att det klarlägger ansvarsfrågor angående brandskyddsarbetet och beskriver de brandskyddsåtgärder som finns och hur de upprätthålls. De som medverkar i brandskyddsarbetet ska förstå systemet och hitta i det.

Frågor?

Se om samma fråga ställs till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Om inte så är du välkommen att kontakta oss. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöks- och leveransadress: Räddningstjänsten Strömstad
Ringvägen 112
452 35 Strömstad


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Ida Luther Wallin