MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Information om studier vid vuxenutbildningen

Bok

Ansökan

Ansökan till samtliga kurser görs via webbansökan.
Vid problem kontakta Vuxenutbildningen.

Behörighet

Skollagen 20 kap.

Kommunal vuxenutbildning

20 § En vuxen är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

  1. är bosatt i landet,
  2. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
  3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
  4. i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Strömstad ska din ansökan först godkännas av din hemkommun.

Rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå

11 § En vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

  1. är bosatt i landet,
  2. saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan, och
  3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Den som har rätt att delta i utbildning enligt första stycket har rätt att delta i sådan utbildning även i en annan kommun än hemkommunen, om utbildningen tillhandahålls där.

SFI- Svenska för invandrare

31 § En person har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år, om han eller hon

  1. är bosatt i landet, och
  2. saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

En finländsk medborgare som stadigvarande arbetar i en svensk kommun, men är bosatt i Finland nära gränsen till Sverige och saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge, har från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år också rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare.
Skollagen (2015:482).

32 § Den som har sådana kunskaper i det danska eller norska språket att utbildning i svenska för invandrare inte kan anses nödvändig har inte rätt att delta i utbildningen.
Skollagen (2015:482).

Kostnader

Undervisningen på Vuxenutbildningen är kostnadsfri för dig som elev. Ditt kursmaterial betalar du däremot själv.

Om en del av utbildningen är arbetsplatsförlagd eller om du går en lärlingsutbildning måste du själv bekosta resor till och från arbetsplatsen, arbetskläder, skyddskläder med mera.

Validering

Validering använd som verktyg för att synliggöra den samlade kompetensen hos dig som invivd, baserat på tidigare kunskaper och erfarenheter i möten med andra människor inom utbildning, på arbetet och på fritiden.

Validering innebär att göra en kartläggning och bedömning av de kompetenser som inte alltid framgår i olika dokument som exempelvis betyg, intyg och andra utbildningsbevis. Baserat på tidigare erfarenheter så finns det möjlighet att kunna tillgodoräkna sig delar av eller hela kurser i en utbildning, vilket kan leda till prövning och/eller betyg.

Valideringen och bedömningen kan exempelvis ske i samråd med ansvarig kurs/yrkeslärare och yrkesbedömare där du får genomföra olika självskattningar samt visa dina kunskaper genom teoretiska och praktiska examinationsformer. Allt för att säkerställa att du har motsvarande kunskaper som finns beskrivna för utbildningen och de olika kurs- och ämnesplanerna.

§ 42. "En elev i kommunal vuxenutbildning kan få sina kunskaper och sin kompetens validerade. Med validering avses en process som inebär en strukturerad bedömning, verdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende hur de förvärvats." Skollagen (2010:800) 

Kontakta studie- och yrkesvägledare eller lärare för mer information.

Betyg

Ditt betyg registreras två veckor efter avslutad kurs. Vi tänker på miljön och skriver inte ut betygen per automatik, Kontakta administratören på vux om du vill ha ditt betyg utskrivet. Du kan själv välja vilka betyg/kurser du vill ha på dokumentet.

Vi skickar enbart ut betyg och diplom per automatik till de som läst en hel yrkesutbildning.

Obs!! Slutbetyg

Enligt regeringsbeslut kan slutbetyg från Komvux utfärdas till och med den 1 juli 2025.

Ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning ska totalt omfatta 2350 poäng, varav 600 poäng kärnämnen och 1750 poäng fritt valda kurser. Följande kurser räknas som kärnämnen på komvux: Svenska A och B eller 1 och 2 (alternativt Svenska som andraspråk A och B eller 1 och 2), Engelska A eller 5, Matematik A eller 1a, 1b eller 1c, Samhällskunskap A eller 1b, Naturkunskap A eller 1a1 och Religionskunskap A eller 1.

Planering mot slutbetyg
Har du för avsikt att läsa mot ett slutbetyg på gymnasial nivå och vill få hjälp med att planera eller sammanställa detta, behöver du boka en tid med en vägledare minst en månad innan utfärdandet av ditt slutbetyg. Slutbetyg får utfärdas t.o.m. den 1 juli 2025. Fr.o.m. den 2 juli 2025 är det endast gymnasieexamen som får utfärdas.

Har du ett slutbetyg från ett reducerat program utfärdat efter den 1 januari 2010 eller ett samlat betygsdokument boka ett vägledningssamtal med en studie- och yrkesvägledare omgående.

Frånvaro

Blir du sjuk eller av någon annan anledning inte kan delta i undervisningen, mailar du din lärare. Vid sjukdom längre än en 1 vecka krävs läkarintyg. Om du inte deltagit i undervisningen på 2 veckor blir du automatiskt utskriven från kursen.

Avbrott

Om du vill avbryta dina studier (helt eller delvis) måste du anmäla detta till din lärare och till studie- och yrkesvägledaren.

Tänk på att ditt studiemedel berörs om du gör avbrott! Det gäller oavsett om du läser med studiemedel från CSN, a-kassa eller från annan myndighet. Anmäl därför att du vill abryta dina studier för att förhindra framtida problem om att bli återbetalningsskyldig, eller om du senare skulle vilja återuppta stuiderna. Viktigt är att komma ihåg att att anmäla avbrott till CSN, så snart som möjligt.

Viktigt att vid ett studieavbrott är att be undervisande lärare om ett studieintyg på vilka delar du klarat i de olika kurserna.

Försäkringar

Under lektionerna och det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är du försäkrad genom kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring.

För mer information kontakta vuxenutbildningen.

 

Plan mot kränkande behandling

> Vuxenutbildningens plan mot kränkande behandling. Pdf, 353.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Sara Fröberg

SIDANSVARIG: Åsa Borneland