HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Vatten- och avloppstaxa

Vatten- och avloppstaxan är den avgift alla fastighetsägare måste betala för att få använda kommunalt vatten och avlopp. Taxan fastställs varje år av kommunfullmäktige.

Kommunens vatten- och avloppsverksamhet betalas inte med skattemedel, utan finansieras av abonnenterna. Vatten- och avloppstaxan ska täcka kostnader för dricksvattenförsörjning och avloppshantering.

Taxan består av brukningsavgift, fast avgift och anläggningsavgift. Anläggningsavgiften betalas en gång per fastighet vid anslutningen till kommunalt vatten- och avlopp.

Brukningsavgift och fast avgift

Brukningsavgiften är en rörlig avgift du betalar för produktion, distribution och rening av vatten och avloppsvatten. Den rörliga avgiften grundas på din vattenförbrukning som mäts via vattenmätare. Den fasta avgiften är lika för alla abonnenter och ska täcka kostnader som planering, administration, debitering och underhåll av ledningsnätet.

Avgiften består av tjänster som dricksvatten, spillvatten* och dagvatten*.

Exempel på brukningsavgift för ett enfamiljshus

T‌otal avgift - beräknad på 150 kubikmeter vattenförbrukning per år, inkl. moms

Dricksvatten, spillvatten, dagvatten

kr 11 192

Vatten, spillvatten

kr 10 482

Endast spillvatten

kr 6 969

Endast vatten

kr 3 512

*spillvatten är det vatten som fastigheten görs sig av med som transporteras via ledningsnät, pumpstationer och till reningsverket.

*dagvatten är regn-och smältvatten som rinner på markytan.

Spillvatten och dagvatten tillsammans kallas avloppsvatten.

Anläggningsavgift för villafastighet

För att ansluta vatten och avlopp till din fastighet betalar du en anläggningsavgift också kallad anslutningsavgift. Avgiften ska täcka kostnaden för anslutning och fastighetens del av vatten- och avloppsanläggningarna som består av reningsverk, vattenverk, vattentorn, tryckstegringsstationer, avloppspumpstationer och ledningsnät.

Avgiftens storlek bestäms av:

  • Fastighetens tomtyta.
  • Antalet bostadsenheter på fastigheten och dess storlek.
  • Om fastigheten ska anslutas till endast en eller flera av tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
    Observera! Ledningar för dagvatten byggs inte i alla områden.

Exempel för villafastighet med tomtyta på 1000 m²

Anslutning inkl. moms

Vatten, spillvatten, dagvatten

kr 297 549

Vatten, spillvatten

kr 238 039

Endast spillvatten

kr 165 458

Endast vatten

kr 118 579

Fullständig information om bruknings- och anläggningsavgifterna hittar du i vår taxa för kommunalt vatten och avlopp.

Samlad taxebilaga för Strömstads kommun

Anläggningsavgift för attefallshus

Ska du bygga ett attefallshus? Då tillkommer avgift för anslutning av vatten- och avlopp till attefallshus som är större en 25 kvm.

Anslutning inkl. moms

Vatten, spillvatten

kr 49 325

Vatten, spillvatten, dagvatten

kr 61 656

Attefallshus upp till 25 kvm är fritt att ansluta.

Högre vatten- och avloppstaxa i små kommuner

Små kommuner har ofta något högre vatten- och avloppstaxor. Det beror på att förutsättningarna i respektive kommun påverkar kostnaderna för vatten- och avlopp. Läge, avstånd, topografi, befolkningstäthet och typ av bebyggelse är exempel på faktorer som påverkar kostnaderna.

Stockholm har till exempel Sveriges billigaste vatten- och avloppstaxor eftersom hög befolkningstäthet gör att fler delar på kostnaderna.

Kontakt

Kommuncenter

Stadshuset,
Norra Bergsgatan 23.

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Växeln öppet vardagar:
8:00 - 12:00
13:00- 16:30

Journummer efter arbetstid
0526-191 50

Taxor och avgifter

Samlad taxebilaga för Strömstads kommun

Faktaruta

Hur mycket vatten använder du?

  • Varje person gör i snitt av med 140 liter vatten per dag
  • En villa förbrukar i genomsnitt ca 130-170 kubikmeter/år

Bli vattensmart!

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-10-05, Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson