KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Modersmålsundervisning

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan.

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan och gymnasieskolan. Elever i grundskolan får betyg i ämnet modersmål från årskurs 6 till årskurs 9. Betyg i modersmål ges inte i gymnasieskolan.

Målet med modersmålsundervisningen är att eleven på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet.

Forskningen visar att barn som får utveckla sitt modersmål klarar sig bättre i skolan än de som inte får det. Flerspråkighet är viktigt för barns och ungdomars intellektuella och känslomässiga utveckling och stärker den egna identiteten. ”Modersmålet är känslornas och drömmarnas språk

Krav för att få läsa modersmål

För att få rätt till modersmålsundervisning krävs att en eller båda elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som sitt modersmål och att språket utgör ett dagligt umgängesspråk för eleven.

Det krävs också att:

  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • Lämplig lärare finns att tillgå
  • Minst fem elever finns anmälda

Nationella minoritetsspråk – särskilda bestämmelser

För elever inom de nationella minoritetsspråken samiska, meänkieli, romani chib, jiddisch eller finska gäller särskilda bestämmelser. Modersmålsundervisning ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och även om det bara finns en elev anmäld.

För elever som läser samiska gäller sameskolans kursplan.

Modersmål i Strömstads skolor

Modersmålsundervisningen i grundskolan och gymnasieskolan bedrivs enskilt eller i grupp mellan 40 och 60 minuter per vecka. Modersmålsundervisningen sker utanför timplanebunden tid, det vill säga efter skoldagens slut.

De lärare som undervisar i modersmål kommer oftast från samma kulturområde som eleverna. Modersmålslärarna har goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

Ansökan om att få läsa modersmål

Det är vårdnadshavaren som ansöker om modersmålsundervisning för sitt barn.

Blanketten lämnas till ditt barns lärare/mentor.
Rektor beslutar om eleven har rätt till modersmålsundervisning.

Elever som redan i dag beviljats modersmålsundervisning behöver inte göra någon ny anmälan inför nytt läsår.

Anmälan om att avsluta modersmålsundervisning

Om en elev inte längre önskar undervisning i modersmålet måste blanketten fyllas i och lämnas till ditt barns lärare/mentor.

Studiehandledning på modersmål

Elever som inte har tillräckliga färdigheter i svenska språket för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolan, har rätt att få studiehandledning på sitt eget modersmål. Studiehandledningen innebär att eleven får hjälp, via sitt modersmål, att förstå och ta del av undervisningen i olika ämnen. Studiehandledningen kan ske individuellt eller i grupp på elevens egen skola.

Vilka ämnen man ska få studiehandledning i beror på varje elevs behov.

Det är oftast modersmålslärarna som i samarbete med klasslärare/ämneslärare får i uppdrag att studiehandleda på elevens modersmål.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Sissel Bjelkenborg