KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Så fungerar kommunen

Kommunen styrs av politiker som medborgarna valt. I alla nämnder finns representanter för både majoritet och opposition. Strömstads kommun ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns i kommunen.

Det är kommunen som ser till att alla får vatten i kranen, att bussarna går och att vi har  skolor där eleverna kan känna sig trygga och utvecklas. Äldre och personer med funktionshinder ska ha hög livskvalitet och ett tryggt, stimulerande boende. Förskola, skola, gymnasier, äldreomsorg, stöd till barn, familjer och till personer med funktionsnedsättning och med missbruksproblem är andra ansvarsområden.

Kommunen ger också olika tillstånd som till exempel bygglov och tillstånd för restauranger att servera alkohol. I uppdraget ingår även ansvar för gator och trafik, renhållning, vatten och avlopp, miljö- och hälsoskydd och räddningstjänst. Kommunen erbjuder dessutom bibliotek och kulturaktiviteter.

En del uppgifter måste alla kommuner göra enligt lag, andra är frivilliga.

Majoritet och opposition

Efter valet 2022 bildar Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet och Krisdemokraterna majoritet i Strömstad. Oppositionen består av två grupper; Centerpartiet, Liberalerna, Feministiskt initiativ samt Miljöpartiet respektive Sverigedemokraterna. Båda grupperna är representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott. Information om röstfördelningen mellan de olika partierna och grupperna hittar du här.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Den politiska ledinngen i Strömstads kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fattar de övergripande besluten och utser styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Mer om kommunfullmäktige.

Mer om kommunstyrelsen.

Fyra nämnder

Strömstads kommun har fyra politiska nämnder förutom kommunstyrelsen. Nämnderna består av förtroendevalda som utses av kommunfullmäktige. Vardera nämnd har sitt ansvarsområde. Nämndernas viktigaste uppgift är att förverkliga de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt.

Här hittar du Strömstads kommuns nämnder.

Fem förvaltningar

Nämnderna ansvarar för förvaltningarna, i Strömstad finns fem förvaltningar. Hit räknas även kommunledningskontoret som lyder under kommunstyrelsen. Förvaltningarna består av anställda medarbetare. De utför det arbete som de förtroendevalda fattat beslut om.

Här hittar du Strömstads kommuns förvaltningar.

Kommunens inkomstkällor

Kommunalskatten står för en stor andel av kommunens inkomster. Varje kommun bestämmer själv hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas. Kommunerna får även statsbidrag från staten. Vissa statsbidrag är allmänna, andra får bara användas inom särskilda områden som staten bestämt. Kommunen tar också betalt för en del tjänster, till exempel inom äldreomsorg och barnomsorg, och för vatten och avlopp.

Kontroll och tillsyn

Staten granskar och stödjer kommunens arbete genom statliga tillsynsmyndigheter. Ett exempel på tillsynsmyndighet är Skolverket, vars uppgift är att kontrollera att både kommunala och fristående skolor uppfyller kraven i skollagarna och läroplanerna. På andra områden kan det vara kommunen själv som ansvarar för tillsyn, till exempel brandsäkerhet och avfallshantering. Den kommunala verksamheten granskas även av kommunens revisorer. 

Lagar som styr kommunens arbete

Kommunallagen, förvaltningslagen och lagarna om offentlighet och sekretess styr alla de kommunala förvaltningarnas arbete med ärenden, beslut och övrig administration. Det finns också lagar för olika verksamhetsområden, såsom skollagen, plan- och bygglagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen.

Kommundirektör
Magnus Widén
0526-190 10
magnus.widen@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck