MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Delårsbokslut 2020

Delårsrapporten för det andra tertialet 2020 omfattar ekonomisk redovisning till och med augusti, inklusive helårsprognos samt kommentarer för styrelse, nämnder och bolag.

Kommunen redovisar för perioden januari-augusti ett resultat som överstiger budgeterad nivå med 45,6 mnkr. Det är främst överskott för skatter, statsbidrag samt utjämning med 29,5 mnkr som påverkar periodresultatet positivt.

Kommunens prognos för året bedöms överstiga budget med 4,4 mnkr. I denna summa ingår nämndernas prognosticerade underskott samt prognosticerade intäkter för återsökta Covid-19 medel. Skatter, statsbidrag samt utjämning överstiger budget med 43,4 mnkr beroende lägre antagen befolkningsprognos samt extra stöd för Covid-19. I prognosen finns även en preliminär kostnadsökning på grund av ändrad redovisningsregel för bokföring av detaljplaner på exploateringsprojekt motsvarande cirka 2,3 mnkr. Beslutet om nedläggning av detaljplaner prognosticeras ge en driftskostnad motsvarande cirka 15,4 mnkr. Kommunen har under året fått överskottsutdelning från Kommuninvest med 1,1 mnkr samt det gynnsamma ränteläget bedöms ge ett överskott på räntekostnaderna med 2,0 mnkr. Färjeintäkter samt hamnintäkter förväntas kvarstå på en låg nivå resterande del av året.

Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 82,8 mnkr och årsprognosen till 46,0 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 41,2 mnkr.

Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 212,1 mnkr har hittills använts 68,4 mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 164,6 mnkr, varav 94,3 mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden.

KONTAKT

Ekonomiavdelningen

Ekonomichef
Carsten Sörlie
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Natalia Larsson