MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Delårsbokslut för 2021

Delårsrapporten för det andra tertialet 2021 omfattar ekonomisk redovisning till och med augusti, inklusive helårsprognos samt kommentarer för styrelse, nämnder och bolag.

Kommunen redovisar för perioden januari-augusti ett resultat som överstiger budgeterad nivå med 60,6 mnkr. Den stora avvikelsen för kommunen beror främst på överskott för skatter, statsbidrag samt utjämning med 19,8 mnkr som påverkar periodresultatet positivt. I det generella statsbidraget inräknas bidrag till skola och omsorg som inte har krav på återbetalning, dessa uppgår till 4,2 mnkr.

I budget 2021 finns en lägre antagen befolkningsprognos än den Sveriges kommuner och regioner (SKR) utgår ifrån. Orealiserade vinster för finansiella omsättningstillgångar ingår med 10,1 mnkr på grund av marknadsvärdering. I resultatet finns även realiserade vinster för försäljning av mark med 1,6 mnkr samt reavinster för finansiella omsättningstillgångar med 6,1 mnkr.

Kommunen har fått ersättning från Försäkringskassan för höga sjuklöner under januari-augusti motsvarande 3,5 mnkr. Denna ersättning kommer upphöra efter september månad. Under juli månad började färjetrafiken åter komma igång efter lättade restriktioner. Verksamhetens kostnader understiger budgeterad nivå främst på grund förändring i semesterlöneskulden på 16,3 mnkr, denna post beror på att de anställda tagit ut stor del av sin semester under sommaren, men använder hela året för intjänande av semesterdagarna.

Kommunens prognos för året bedöms överstiga budget med 41,4 mnkr. Kommunens överskott i prognos mot helårsbudget beror främst på att skatter, statsbidrag samt utjämning överstiger budget med 25,6 mnkr beroende på lägre antagen befolkningsprognos samt positiv slutavräkning för 2020 och positiv preliminär slutavräkning för 2021. Slutavräkning 2020 samt 2021 ger ett överskott med 16,3 mnkr som beror på högre BNP-tillväxt samt en förväntan om större ökning av arbetade timmar. En tydlig förstärkning av konjunkturen i år bedöms ge en fortsatt stark uppgång för de beskattningsbara inkomsterna.

Nämnderna förväntas göra ett underskott mot budget på 3,3 mnkr. Semesterskuldförändringen förväntas bli ett underskott på 1,0 mnkr. I prognosen finns även en lägre kostnad för exploateringsprojekt drift medräknad mot den budgeterade, samt realiserad vinst för finansiella omsättningstillgångar på 6,1 mnkr. Kommunen har under året fått överskottsutdelning från Kommuninvest med 0,4 mnkr samt det gynnsamma ränteläget bedöms ge ett överskott på räntekostnaderna med 1,0 mnkr.

Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 89,6 mnkr och årsprognosen till 68,4 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 25,6 mnkr.

Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 240,1 mnkr har hittills använts 154,0 mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 203,4 mnkr, varav 98,1 mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden.

KONTAKT

Ekonomiavdelningen

Ekonomichef
Carsten Sörlie
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Carina Dalenius