KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Planprocessen

Illustration över planprocessenFörstora bilden

Klicka i bilden för större format

För att vårt samhälle ska fungera krävs en medveten samhällsplanering. Du har flera tillfällen att påverka planeringen genom att lämna synpunkter.

Enligt plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige ska markens lämplighet för bebyggelse prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny sammanhållen bebyggelse eller ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen. En detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse då någon vill ändra användning av byggnad/ -er eller markområde eller om bebyggelsemiljön har så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

De krav som Miljö- och byggnämnden ställer upp på en detaljplan kan du läsa mer om i Kravspecifikation för detaljplaner.

En planprocess kan starta på olika sätt – ibland genom en förfrågan från en exploatör eller fastighetsägare och ibland genom initiativ från kommunen. Planprocessen styrs av plan- och bygglagen och består normalt av flera steg som förklaras nedan Öppnas i nytt fönster..

I planarbetet utses en samrådskrets för det specifika området, bestående av bland annat fastighetsägare, föreningar och myndigheter som är berörda. Dessa underrättas via post under planarbetet. Även andra intresserade kan lämna synpunkter, men alla har inte rätt att senare överklaga detaljplanen.

Planbesked

Initiativ till planläggning av ett område sker genom en skriftlig begäran om planbesked till Kommunstyrelsen diarie. Om en ansökan om planbesked stämmer överens med kommunens översiktsplan och andra strategiska ställningstaganden ges ett positivt planbesked och den formella planprocessen kan inledas.

Vid ett positivt planbesked tar Kommunstyrelsen ställning till om planarbetet kan inledas direkt eller om arbetet får ligga vilande i avvaktan på att andra uppdrag blir färdiga först.

Avgift för planbesked är ca 8 000 – 17 000 kr, beroende på planarbetets omfattning.

En ansökan om planbesked ska vara skriftlig och innehålla följande:

  1. En beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden
  2. En karta som visar det område som berörs
  3. Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning

Planprogram

Planarbetet inleds ibland med ett planprogram som kartlägger de övergripande förutsättningarna, målen och utgångspunkterna för den kommande planläggningen. Det är kommunen som bedömer om det behövs ett planprogram eller inte. Syftet med planprogrammet är även att tidigt få in synpunkter och fånga upp frågor som måste utredas i den fortsatta planprocessen, detta görs genom ett programsamråd där sakägare och myndigheter får lämna sina synpunkter.

I programskedet görs en bedömning om ett genomförande av planen kan antas innebära en betydande miljöpåverkan och att i så fall en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram och riktlinjer för dess innehåll.

Samråd

Många gånger inleds planprocessen med detta skede och utförliga planhandlingar och detaljerade utredningar inom olika sakområden tas fram.

I detta skede börjar plankartan ta form. I plankartan regleras vad som ska vara kvartersmark eller allmänplatsmark samt vad, var och hur du får bygga inom planområdet. Även riktlinjer för ett genomförande beskrivs i planhandlingarna t ex vad som ska bekostas av vilken part vid en utbyggnad samt framtida skötsel. Har planen bedömts medföra en betydande miljöpåverkan är det i detta skede en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Denna syftar till att tydliggöra hur man minimerar planen miljöpåverkan.

Under samrådet samlas synpunkter in från sakägare och myndigheter.

Granskning

I detta skede ska synpunkter från allmänheten och myndigheter som inkommit under samrådsskedet hanteras och vid behov har planhandlingarna kompletterats och justerats. Vid detta skede ska alla kända frågor ha besvarats och hanterats. Nu ska planhandlingarna vara kompletta och ställs ut för granskning.

Även i detta skede får sakägare och myndigheter lämna sina synpunkter på förslaget.

Antagande

Den färdiga detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Om detta beslut överklagas görs en prövning av innehållet i planen och processen av Länsstyrelsen och i senare skede domstolar.

När planen vunnit laga kraft är den en juridisk handling och bygglov kan sökas utifrån bestämmelserna i planen.


Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Elin Solvang