KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Rivningslov

När du ska riva en byggnad eller del av en byggnad inom ett område med detaljplan behöver du ett rivningslov. I de fall det inte krävs rivningslov kan det istället krävas att du gör en anmälan till miljö- och byggnämnden.

I områden med områdesbestämmelser kan det krävas rivningslov om kommunen har bestämt det.

I detaljplanen eller i områdesbestämmelserna framgår det om någon byggnad eller byggnadsdel omfattas av rivningsförbud. Om byggnaden bör bevaras på grund av sin eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde kan man heller inte räkna med rivningslov. Innan du tänker riva en byggnad måste du därför först kontrollera om den har omfattas av rivningsförbud eller om den har kulturhistoriskt värde.

Byggnader som inte kräver bygglov kräver inte heller rivningslov. Undantaget är om kommunen har bestämt i detaljplan eller områdesbestämmelse att det krävs rivningslov även för dessa byggnader.

Anmälan om rivning krävs för byggnader som inte omfattas av kravet på rivningslov enligt ovan och som inte är komplementbyggnader eller ekonomibyggnader tillhörande jord- och skogsbruk eller liknande näring. Observera att i de fall farligt avfall uppkommer skall alltid en anmälan göras.

Ansök om rivning

Länk till information om Anmälan

Oavsett om du behöver rivningslov eller göra en anmälan ska följande handlingar lämnas in:

  • Blankett rivningslov/blankett anmälan
  • Planritning, sektionsritning och fasadritning.
  • Situationsplan som antingen kan baseras på kommunens nybyggnadskarta, kartunderlag för situationsplan eller Lantmäteriets förrättningskarta. Byggnaden som ska rivas ska vara tydligt markerad.
  • Inventering och kontrollplan angående återbruk

Exempel på kontrollplan för rivning av mindre byggnader.docx Länk till annan webbplats.

Skicka in undertecknad ansökan och övriga handlingar till:

Strömstads kommun
Miljö- och byggförvaltningen
452 80 Strömstad

eller med e-post till: mbn@stromstad.se

E-tjänster och blanketter

Bygglov, marklov och rivningslov - ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Denna tjänst innehåller ansökan, anmälan om kontrollansvarig och den tekniska beskrivningen

Kontrollansvarig

Vid rivningsarbeten kan kontrollansvarig komma att krävas. Detta avgörs av miljö- och byggnämnden som tar ställning till omfattningen av rivningsarbetena.

Länk till ansökan om kontrollansvarig

Kontrollplan och startbesked 

Det krävs ett startbesked och en kontrollplan innan åtgärden får sättas igång. Du får inte påbörja rivningsarbetena förrän miljö- och byggnämnden har godkänt kontrollplanen och ni har erhållit ett startbesked.

Kontrollplanen ska innehålla:

  • vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,
  • vem som ska göra kontrollerna,
  • vilka anmälningar som ska göras till miljö- och byggnämnden,
  • vilka arbetsplatsbesök som miljö- och byggnämnden bör göra och när besöken bör ske,
  • vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och hur farligt avfall och annat avfall skall tas om hand.

Materialinventering En materialinventering bör alltid göras före åtgärder som omfattar rivning. Det är en förutsättning för att rivningsavfallet ska kunna tas om hand på ett säkert sätt.

Rivningsavfall Rivningsavfall ska i första hand transporteras till Österröds avfallsanläggning. Övriga återvinningsstationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är endast avsedda för återvinning från hushållen. Mer info om vad som gäller för bygg- och rivningsavfall.

 

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Angelica Karlsson

SIDANSVARIG: Ronny Andersson