KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Nedgrävning av häst

Om du vill begrava din häst kan det ofta vara möjligt. För att undvika risker och olägenheter för miljö och hälsa måste platsen väljas med omsorg och hanteringen ske rätt. Det krävs inte tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner avlivad eller självdöd häst, men precis som tidigare gäller kravet om att nedgrävningen ska ske enligt kommunens anvisningar.

Observera att det alltid finns en skyldighet att kontakta veterinär vid misstanke om allvarlig smittsam sjukdom. Om döda djur ska grävas ner i samband med utbrott av allvarlig smittsam sjukdom kan det krävas särskilda åtgärder. Denna information omfattar inte sådana händelser.

Gör så här:

Läs igenom kommunens anvisningar och råd för val av plats och hantering nedan. Utse utifrån detta ett lämpligt ställe för nedgrävningen, eller några alternativa ställen. Kontakta gärna miljö- och byggförvaltningen om det uppstår frågor.

Anvisningar vid val av nedgrävningsplats och hantering:

  • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
  • Nedgrävningsplatsen vara en torr och solig plats med genomsläpplig jordart (sand, grus eller morän). En svacka eller sänka är inte en lämplig plats.
  • Avståndet från nedgrävningsplats till närmaste vattentäkt eller bostad bör vara minst 200 meter. Närmare avstånd kan accepteras beroende på lokala förhållanden.
  • Om det döda djuret måste förvaras innan nedgrävning så ska det göras så att det inte är åtkomligt för vilda djur eller på annat sätt kan utgöra en smittrisk.
  • Vid nedgrävningen bör djurkroppen täckas med minst 1,5 meter jord, samt gärna med större stenar så att vilda djur hindras från att gräva upp den.
  • Djurkroppen bör inte läggas direkt på berggrund. Helst bör en meter lösa jordlager finnas mellan djurkroppen och berggrunden.
  • Avstånd från botten av graven till högsta grundvattenyta under året bör vara minst 1 meter.

Om problem skulle uppstå, exempelvis förorening av grundvatten, dålig lukt, eller annan olägenhet, kan miljö- och byggförvaltningen behöva utreda om nedgrävning eller hantering skett på ett olämpligt sätt. Om en sådan utredning visar på brister kan krav på åtgärder komma att ställas och tillsynsavgift tas ut.

Vid befogade klagomålsärenden tar miljö- och byggnämnden ut en timavgift i enlighet med kommunens antagna taxa som baseras på faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Kristoffer Eklund