KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Cistern för brandfarliga vätskor eller spilloljor

Om du hanterar mer än totalt 1 000 liter brandfarlig vätska till exempel diesel eller villaolja i en tank, farmartank eller cistern ska miljö- och byggförvaltningen informeras. Sker hantering av mer än totalt 150 liter inom ett vattenskyddsområde ska miljö- och byggförvaltningen informeras. Du ska även informera när en cistern tas ur bruk. Det finns även flera regler för placering och säkerhet som är viktiga att följa.

Finns en äldre stående cistern på fastigheten som inte längre används bör en kontroll genomföras, för att försäkra att inget läckage har skett eller kommer ske som kan leda till föroreningar. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt i mark och från rörledningar i betonggolv. Sanering av oljeföroreningar är också mycket kostsamt och eventuellt försäkringsskydd gäller bara om man har hanterat sin cistern enligt reglerna.

Cistern - Foto Måns Persson Aronsson

Om du planerar att installera en cistern större än 1 m3 för brandfarlig vätska eller spillolja ska miljö- och byggförvaltningen informeras senast 4 veckor innan installationen.

För en cistern inom vattenskyddsområde finns ytterligare krav ställda från både kommunens vattenskyddsföreskrifter och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10). För lösa behållare som förvarar brandfarliga vätskor och spilloljor börjar Naturvårdsverkets föreskrifter gälla vid en sammanlagd mängd på 150 liter. Vid förvaring av mer än 250 liter inom vattenskyddsområde krävs tillstånd från miljö- och byggförvaltningen.

Mer finns att läsa om i skyddsföreskrifterna för de specifika skyddsområdena på vår sida om vattenskyddsområden och brandfarlig vara

Tänk på att du, både som privatperson och företagare, kan behöva tillstånd från räddningstjänsten för att installera en cistern med brandfarliga vätskor.

När en cistern inte längre ska användas ska miljö- och byggförvaltningen informeras. Det är viktigt att cisternen blir tömd och rengjord, det är lämpligt att låta ett ackrediterat besiktningsföretag utföra tömning och rengöring då detta normalt kräver nedstigning i tanken, vilket är riskfyllt. Det är även mycket viktigt att åtgärder vidtas för att förhindra att cisternen kan fyllas på igen, exempelvis genom plombering eller avlägsnande av påfyllningsrör.

Du som äger en cistern för hantering av brandfarlig vätska eller spillolja är ansvarig för att den hanteras och kontrolleras på rätt sätt.

Placering och säkerhet

En cistern ovan jord ska vara placerad på ett stadigt, jämnt och tätt underlag, och det ska vara lättåtkomligt för kontroller. Det ska också finnas skydd mot yttre påverkan som trafik, risk för uppvärmning, nedfallande föremål och sättningar i mark. Detta gäller för både cisternen och tillhörande ledningar.

En cistern som riskerar att bli påkörd, ska ha ett påkörningsskydd. Det kan till exempel vara ett räcke, betongblock eller en mur samt jordvall. Cisternen ska ha ett överfyllnadsskydd och en möjlighet att kunna mäta vätskenivån på ett pålitligt sätt.

I vissa fall krävs sekundärt skydd av cisternen, till exempel invallning eller dubbelmantling, som samlar upp eventuellt läckage. Detta gäller exempelvis inom vattenskyddsområden.

Regelbunden kontroll

I enlighet med myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om cisterner och rörledningar (MSBFS 2018:3) och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) finns det krav på både installationskontroll samt återkommande kontroll.

Kontrollerna ska genomföras med 6 eller 12 års intervall beroende på om cisternen har korrosionsskydd eller inte. Kontrollrapporter ska skickas till miljö- och byggförvaltningen.

Vid kontrollen ska ett ackrediterat företag anlitas. Swedac ackrediterar och sköter tillsynen av de svenska ackrediterade kontrollorganen. Lista på ackrediterade kontrollorgan för cisterner finns på Swedacs webbplats (länk till höger).

Bestämmelser för hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner och lösa behållare finns i Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2021:10) och myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift (MSBFS 2018:3).

En avgift tas ut för handläggningen av inskickad information.

Här hittar du miljö- och byggnämndens taxor

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Måns Persson Aronsson