Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Översiktsplan

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja när det gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå det övergripande målet att skapa en god livsmiljö.

Översiktsplanen är en vägledning som ska anvisa lämpliga områden i stora drag för olika ändamål. Planen är också en redovisning av allmänna intressen som exempelvis värdefulla naturområden. Större samhällsinvesteringar är också viktiga att ha med i planen. Överensstämmelse med översiktsplanen förenklar när kommunen sedan ska detaljplanera ett område.

En så kallad fördjupad översiktplan kan upprättas för delar av kommunen, som en stadsdel eller för olika kommundelar. Den fördjupade översiktsplanen syftar till att visa vilken utveckling kommunen vill se på det aktuella området. Översiktsplanen avser att överblicka utvecklingen under en längre tidsperiod men samtidigt ska den omprövas under varje mandatperiod (vart fjärde år).

Den är inte rättsligt bindande, men är tyngre än andra beslutsunderlag genom sin förankring i en planeringsprocess som garanterar samråd och insyn. Den förmedlar kommunens helhetssyn i stort tillämpas men kan frångås.

Översiktsplanens uppgift

  • medverka till en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar
  • främja goda miljöförhållanden och en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden, energi och råvaror
  • främja en från social, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt god livsmiljö
  • visa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och iaktta gällande miljöriktsnormer.  

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Björn Richardsson