KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Om du bygger utan bygglov

Om du byggt utan bygglov, utan startbesked eller tagit en byggnad i bruk utan slutbesked måste du alltid betala en sanktionsavgift, oavsett om du får bygglov eller inte i efterhand. Tänk på att det alltid är bäst att fråga först.

Vad händer om jag bygger utan bygglov?

När en tillsynsanmälan som avser eventuellt olovliga åtgärder kommer in har plan- byggavdelningen en skyldighet att bedriva en utredning enligt plan- och bygglagen. Skyldigheten föreligger oavsett hur anmälan har uppkommit - alltså oavsett om det är genom en granne, en anonym person eller efter plan- och byggavdelningens egna iakttagelser. När vi fått veta att du byggt utan bygglov begär vi in en skriftlig förklaring till varför du byggt utan lov.

Om det finns möjlighet att du kan få bygglov uppmanar vi dig att söka det i efterhand. Kan du inte få bygglov, till exempel om du byggt där man inte får bygga, kan du bli tvungen att riva byggnaden.

Hur stor är byggsanktionsavgiften?

Oavsett om du får bygglov eller inte måste du betala en sanktionsavgift.

 • För nybyggnad av en- och tvåbostadshus är sanktionsavgiften 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
 • För nybyggnad av en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller annan liten byggnad är sanktionsavgiften 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
 • För tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus är sanktionsavgiften 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.
 • För installation eller väsentlig ändring av en eldstad är sanktionsavgiften 0,1 prisbasbelopp.
 • Sanktionsarea är bruttoarean minskad med 15 kvadratmeter.
 • Prisbasbeloppet år 2021 är 47 600 kronor.

Vad avgör om jag får bygglov i efterhand?

När vi får in din bygglovsansökan behandlar vi den precis som vi skulle ha gjort om du inte hade byggt ännu. Det innebär att du kan få bygglov men vara tvungen att vidta vissa åtgärder, till exempel ändra eller flytta din byggnad, för att den ska stämma med planbestämmelserna. 

Vad avgör om jag måste riva min byggnad?

Om du inte kan få bygglov måste byggnaden rivas. Då tar vi ärendet vidare till Miljö- och byggnämnden. Beslutar nämnden att byggnaden ska rivas får du ett föreläggande och en viss tid på dig att ta bort byggnaden. Föreläggandet kan förenas med ett vite, det vill säga du måste betala en avgift (vitet) om du inte tagit bort den olovliga byggnaden inom tidsgränsen.  

Kan jag överklaga?

Ja, om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga det.

Hur Miljö- och byggnämndens beslut överklagas

Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Överklagandet skall skickas in till
Miljö- och byggnämnden
Strömstads kommun
452 80 STRÖMSTAD. 

Överklagandet skall ske skriftligen.

Det ska ha kommit in till Miljö- och byggnämnden senast inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. I skrivelsen ska du ange:

 • Vilket beslut som överklagas genom att ange beslutets diarienummer, beslutsdag, paragrafnummer och vad beslutet gäller.
 • Hur du begär att beslutet skall ändras och varför. Skicka med handlingar som stödjer varför du tycker att beslutet ska ändras.
 • Ditt namn, adress och telefonnummer.
 • Skrivelsen skall undertecknas.
 • Om du använder dig av ett ombud måste du skicka med en fullmakt.Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Miljö- och byggnämnden överklagandet och handlingarna i ärendet till Länsstyrelsen.

Får jag bygga vad jag vill på min tomt så länge mina grannar godkänner det?

Nej, att dina grannar godkänner en åtgärd räcker inte för att du ska få bygglov. Åtgärden måste också uppfylla kraven i plan- och bygglagen. Enligt lagen ska byggnaden vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan, samt vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Byggnaden ska också passa in i stads- och landskapsbilden och ge en god helhetsverkan. 

I vissa fall får grannar ge sina synpunkter på det som ska byggas, till exempel om ansökan avviker från gällande detaljplan eller vid nybyggnad av hus och större tillbyggnader då fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.

Att ta annans mark i anspråk, utan markägarens tillstånd

Kommunal mark utanför tomtgräns ska vara tillgänglig för alla och är inte tillåten att användas av privatpersoner såvida de inte har en rättighet eller nyttjanderätt upplåten av kommunen.

En sådan rättighet kan vara ett servitut och en nyttjanderätt kan vara arrenden av olika slag. Har dessa träffats muntligen kan bevisbördan bli svårhanterlig. Det blir då byggnadens ägare som måste bevisa att de har ett giltigt avtal som hävdar deras rätt. Byggnadens eller anläggningens ägare kan därför utan skriftlig handling få svårt att hävda sin rätt.

Det saknas preskriptionstid för hur länge byggnader eller anläggningar kan stå på kommunal mark utan att anspråk görs på att de är olovliga.

Enligt lagen

All privatisering av kommunens mark som sker utan nyttjanderättsavtal eller rättighet upplåten av tekniska nämnden är olovlig och betraktas som egenmäktigt förfarande enlig brottsbalken 8 kap.

Exempel på sådan användning är som regel sådan att den ska ske inom den egna fastigheten, som byggnation eller annan anläggning såsom kompost, vedskjul, uppställning av båtar mm.

Kommunens agerande

Är byggnaden eller anläggningen olovlig kommer kommunen att informera möjlig ägare där det rättsliga läget beskrivs. Är det inte möjligt att lagliggöra den ianspråktagna marken kommer ägaren att uppmanas att flytta eller riva byggnaden eller anläggningen inom en viss tid samt att återställa marken i ursprungligt skick. Om åtgärd vägras inom föreskriven tid kommer kommunen att vända sig till kronofogden och ansöka om handräckning.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ronny Andersson