Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Avgifter och taxa - förskola

Avgift betalas från och med att barnet skolas in, och därefter så länge platsen är tecknad. Avgift betalas även vid sjukdom, lov, semester och under uppsägningstiden.

Avgiften debiteras 12 månader per år och avser innevarande månad.

 • Förskola - avgift enligt taxa
 • Pedagogisk omsorg - avgift enligt taxa
 • Allmän förskola - avgiftsfri
 • Öppen förskola - avgiftsfri

Beräkning av avgift

Barnomsorgsavgiften som du betalar till Strömstads kommun är en preliminär avgift. Det betyder att vi beräknar avgiften med hjälp av uppgifter som du lämnat till kommunen. Avgiften grundas på den sammanlagda bruttoinkomsten (inkomsten före skatt) i hushållet. Din slutliga avgift bestäms dock i efterhand, när taxeringen är klar för det kalenderår som du betalar den preliminära avgiften för.

För gifta och sammanboende med såväl gemensamma som inte gemensamma barn beräknas avgiften på hushållets sammanlagda bruttoinkomst. Även om den ena arbetar utomlands räknas bådas inkomster in i avgiftsunderlaget.

Vid gemensam vårdnad där barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har behov av plats, ska båda vårdnadshavarna också vara platsinnnehavare. Avgiften ska grundas på den sammanlagda bruttoinkomsten i respektive platsinnehavares hushåll.

För ensamboende platsinnehavare beräknas avgiften på dennes inkomst.

 • Lön/eget uttag och andra ersättningar i anslutning till anställning eller näringsverksamhet
 • Arvodesersättning till familjehem
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • Pension ATP, dock ej barnpension
 • Livränta
 • Sjukpenning och sjukbidrag
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Utbildningsbidrag
 • Arbetslöshetsersättning och kontant arbetsmarknadsstöd

Registrering av inkomst

Vårdnadshavare ska registrera sin inkomst via kommunens e-tjänst. Ändrade inkomstförhållanden ska anmälas så snart inkomsterna förändras. Lämnas ingen inkomstuppgift debiteras högsta avgift enligt maxtaxan.

Betalning via autogiro och E-faktura

Det finns möjlighet att betala fakturan via autogiro eller via e-faktura.
> Betala räkningar med autogiro/e-faktura.

Utebliven betalning

Vid två obetalda fakturor kan kommunen säga upp platsen. För att behålla platsen måste hela skulden betalas eller avbetalningsplan upprättas. Ny ansökan kan göras först när den gamla skulden är betald.

Retroaktiv avgiftskontroll

Strömstads kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, enligt den taxa som gäller. Det är en rättvise- och trygghetsfråga och alla familjer ska behandlas lika. Vi kommer därför årligen att göra en avgiftskontroll.

Avgiftskontrollen görs med två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter. Uppgifterna fås genom en kreditupplysning från Skatteverket. Under 2024 kontrollerar Strömstads kommun de avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som betalades 2022.

Om du fakturerats enligt maxtaxan kommer du inte omfattas av avgiftskontrollen och ingen omräkning kommer då att ske mot Skatteverket.

Vid avgiftskontrollen kommer de inkomstuppgifter som familjerna har lämnat till Strömstads kommun att jämföras med de taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

För att få fram vilket belopp du ska betala eller få tillbaka, delar vi den taxerade inkomsten med 12, vilket ger oss en genomsnittlig inkomst per månad. Om den inkomsten inte stämmer med den anmälda gör vi nya beräkningar av avgiften.

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Taxan grundas på hushållets totala bruttoinkomst före skatt oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Visar det sig att inkomstuppgifter du lämnat till oss är lägre eller högre än den faktiska inkomsten, innebär det att kommunen i efterhand justerar avgiften.

Har du betalat för lite kommer du att få en faktura på mellanskillnaden som ska betalas inom 30 dagar.

Har du betalat för mycket i avgift kommer vi i första hand att reglera avgiften på din nästkommande faktura. Kan vi inte göra någon reglering kommer du att få information om hur du anmäler vilket konto du vill ha utbetalningen till. Om information med kontouppgifter inte lämnas inom 30 dagar utgår vi ifrån att du haft inkomster under året som inte har kommit med i jämförelsen och att du därmed anser att du inte ska ha någon återbetalning av avgiften.

Om du uppgivit inkomst till kommunen men jämförelsen med Skatteverket visar att du har haft mycket liten eller ingen inkomst alls, utgår kommunen från att den inkomst du uppgivit är rätt och ingen återbetalning kommer att ske.

Maxtaxa 2024

Inkomsttaket (hushållets totala bruttoinkomst per månad) är 56 250 kronor från och med 1 januari 2024. Avgiften beräknas per barn i respektive verksamhetsform samt på procent av familjens sammanlagda bruttoinkomst. Det yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Fritidshemsverksamhet 6-12 år

 • Barn nr 1: 2% av inkomsten, dock högst 1 125 kronor per månad
 • Barn nr 2: 1% av inkomsten, dock högst 563 kronor per månad
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten, dock högst 563 kronor per månad
 • Barn nr 4: Ingen avgift

Förskoleverksamhet 1-5 år *

 • Barn nr 1: 3% av inkomsten, dock högst 1 688 kronor per månad
 • Barn nr 2: 2% av inkomsten, dock högst 1 125 kronor per månad
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten, dock högst 563 kronor per månad
 • Barn nr 4: Ingen avgift

* Avgiften reduceras med 30% för allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år, under perioden 1 september till och med 31 maj, vilket motsvarar skolans terminer. 

För barn som har rätt till allmän förskola och föräldern är arbetssökande eller föräldraledig är 15 timmar per vecka avgiftsfritt från 1 september till och med 31 maj. Avgift enligt taxa debiteras under juni, juli och augusti, vilket motsvarar skolans lovdagar.

Vanliga frågor
- angående avgifter och fakturor

Kontakta kommunens ekonomiavdelning så hjälper de dig.

> kundfakturor@stromstad.se

Du kan också ringa till kommuncenter, 0526-190 00.

Kontakta kommunens ekonomiavdelning så hjälper de dig.

> kundfakturor@stromstad.se

Du kan också ringa till kommuncenter, 0526-190 00.

Detta gäller för barn 3-5 år.

Från 1 september det år barnet fyller tre år, får barnet avdrag för allmän förskola under 15 timmar per vecka. Perioden 1 september till 31 maj minskas därför avgiften med 30%.

Under sommaren är det ingen allmän förskola, utan då betalar man för en vanlig förskoleplats. Avgiften blir då högre.

Avgiften för förskola debiteras 12 månader per år.

Vid regeringens reform för maxtaxa rekommenderades kommunerna att fördela avgiften på 12 månader. Strömstads kommun beslutade att följa dessa rekommendationer.

Du betalar alltså inte en högre avgift totalt över hela året, utan avgiften fördelas bara på 12 månader. Varje månadsavgift blir därför lite lägre än den skulle varit annars.

 

Vanliga frågor
- angående retroaktiv avgiftskontroll

Det är en rättvise- och trygghetsfråga och alla familjer ska behandlas lika. Vi kommer därför årligen att göra en avgiftskontroll.

Vid avgiftskontrollen kommer de inkomstuppgifter som familjerna har lämnat till Strömstads kommun att jämföras med de taxerade årsinkomsterna hos Skatteverket.

För att få fram vilket belopp du ska betala eller få tillbaka, delar vi den taxerade årsinkomsten med 12, vilket ger oss en genomsnittlig inkomst per månad. Om den inkomsten inte stämmer med den anmälda gör vi nya beräkningar av avgiften.

Nej, endast de som är berörda av en efterdebitering kommer att få en faktura.

Vi fakturerar i olika omgångar. Vi kommer att skicka ut fakturor för år 2022 under hela 2024.

Avgiftskontrollen är en del av vår internkontrollplan som är beslutad av barn-och utbildningsnämnden.

Avgiftskontrollen görs med två års eftersläpning eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket. Under 2024 kontrollerar Strömstads kommun de avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som betalades 2022.

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Det är vårdnadshavarnas ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållande till kommunen via e-tjänsten. Ändrade inkomstförhållanden ska anmälas så snart inkomsterna förändras.

Ja, om jämförelsen visar att du betalat för hög avgift kommer kommunen att betala tillbaka mellanskillnaden.

Om du uppgivit inkomst till kommunen men jämförelsen med Skatteverkets register visar att du har haft mycket låg eller ingen inkomst utgår kommunen från att den inkomst du uppgivit är rätt och ingen återbetalning kommer att ske.

Barnomsorgsavgiften som du betalar till Strömstads kommun är en preliminär avgift. Det betyder att vi beräknar avgiften med hjälp av uppgifter som du lämnat till kommunen. Din slutliga avgift bestäms dock i efterhand när taxeringen är klar för det kalenderår som du betalade den preliminära avgiften för. Om det då visar sig att du hade högre inkomster än de du lämnat in till oss, blir du betalningsskyldig.

Om du önskar en detaljerad uträkning av fakturan vill vi ha in en skriftlig begäran till kommun@stromstad.se
Ange ”Avgiftskontroll” i ämnesraden.

Om du ska bestrida en faktura gör du det till kommun@stromstad.se
Ange ”Avgiftskontroll” i ämnesraden.

Det är viktigt att du är tydlig med vad du anser är fel. När ärendet har utretts skickas ett svar till dig.

Om du inte kan betala hela fakturan innan den förfaller ska du ta kontakt med kommunen via e-post kommun@stromstad.se eller telefon 0526-190 00.

Det vanligaste felet är att man inte ändrat sin inkomstuppgift när det blev en förändring. En annan vanlig orsak är att det finns flera delar i inkomsten som är skattepliktiga, men som inte anmälts.

Med inkomst menas alla skattepliktiga inkomster, till exempel inkomst av tjänst, OB‑tillägg, övertid, föräldrapenning och sjukpenning.

Avgiften är en procentsats av hushållets inkomst. Månadsinkomsten beräknas genom familjens gemensamma beräknade bruttoinkomst per år, fördelat på tolv månader.

Strömstads kommun tillämpar maxtaxa, vilket innebär att det finns en högsta avgift som kommunen tar ut för ditt barns plats. Om du har mer än ett barn i barnomsorg (både förskola och fritidshem) minskar avgiften för barn nummer två, tre och så vidare.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Verksamhetschef förskola, grundskola F-6, fritidshem, anpassad grundskola
Björn Nilsson
0526-192 26
bjorn.nilsson@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Ylva Axelsson