Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Brandskydd i verksamheter

Enligt lag (2003:778) enligt skydd om olyckor (LSO) ska en byggnad eller en anläggning ha ett skäligt brandskydd. Det ska också finnas tillgänglig utrustning för livräddning och släckning av brand. Det är också utifrån detta räddningstjänsten utför tillsyn.

Olika typer av verksamheter

Då verksamheterna och platsen de verkar på skiljer sig skiljer sig också kraven avseende brandskydd. Framförallt beror det på vilka brandrisker som finns i aktuell verksamhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sammanställt vilka krav som ställs på flera olika verksamheter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattennäramiljöer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har också reglerat vilka krav som gäller vid hamnar, kajer, badplatser och liknande vattennära anläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det allmänna rådet anger att dessa platser ska utrustas med utrustning för vattenlivräddning samt specificerar vilken typ av utrustning som krävs.

Insatsplan

För byggnader med omfattande brandtekniska installationer eller som på annat sätt medför en komplex insats för räddningstjänsten kan upprättandet av en insatsplan ge goda förutsättningar för en effektiv räddningsinsats. Räddningstjänsten har tagit fram en vägledning samt en mall för upprättande av insatsplaner som verksamheten själv kan fylla i och sända till räddningstjänsten.

Systematiskt brandskyddsarbete

För att fastighetsägare och nyttjanderättshavare ska uppfylla kraven i LSO ska ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) bedrivas. Ett gott brandskyddsarbete behöver därför bedrivas systematiskt och kontinuerligt och utgå från de brandrisker som finns. Mer information och tips om SBA hittar du här.

Släckutrustning

Idag finns det en stor utbud av släckutrustning. Vad avser brandsläckare finns det olika typer som lämpar sig bättre och sämre till olika typer av bränder. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sammanställt vilka olika brandsläckarna som finns och vilka egenskaper dessa har. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillfälliga arrangemang

Evenemang kan vara komplexa verksamheter. Vid större evenemang krävs en omsorgsfull och noggrann planering. Det är viktigt att planering för säkerhet, hälsa och trygghet startar samtidigt med planeringen för alla andra aspekter av evenemanget. I syfte att samla all information kring säkerhet på evenemang har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans med Polismyndigheten tagit fram ”Säkerhetsguide för evenemang 2021”.

Målet med Säkerhetsguide för evenemang är att öka din förståelse, kompetens och förmåga för säkerhet på evenemang. Guiden presenterar inga nya regler utan samlar och förklarar befintliga regler och lagar, samt ger råd och tips på hur god säkerhet kan uppnås på ett evenemang.

Guiden riktar sig till arrangörer, myndigheter och andra aktörer inom evenemangsområdet och syftar till att ge dig som läsare vägledning i hur du kan gå till väga för att anordna säkra evenemang samt underlätta samarbetet mellan inblandade aktörer.

Nej, du behöver inte meddela räddningstjänsten. Vi får informationen i samband med att tillstånd söks hos Polismyndigheten.

Krav på att ha ett erforderligt brandskydd under byggtiden på byggarbetsplatsen är reglerat i Boverkets Byggregler (BBR). Dessutom ska utrymningstrygghet för byggarbetare, annan personal och besökare vara tillfredsställande enligt BBR, avsnitt 5. Generellt finns stora risker eftersom de brandskyddssystem, som ska uppfylla byggreglernas brandskyddskrav, ännu inte installerats.

Det är byggherren som har det fulla ansvaret för brandskydd och utrymningssäkerhet under byggtiden. Detta är indirekt reglerat i 3 kap. 6 § arbetsmiljölagen (1977:1160) med avseende på ansvarsfrågan berörande arbetsmiljöarbetet vid planering och projektering av arbetet på arbetsplatsen. Detta arbete ska bedrivas kontinuerligt av utsedd byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U vilkens ansvar förtydligas även i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

RISE tillsammans med brandskyddslaget har tagit fram en vägledning ”Brandskydd på byggarbetsplats – vägledning”. Vägledningen belyser problemet med brand och brandskydd under byggtiden och föreslår åtgärder och uppföljning för att minska riskerna. Den har störst relevans för större och högre byggnader. Dessutom medföljer en checklista och kontrollpunkter.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöks- och leveransadress: Räddningstjänsten Strömstad
Ringvägen 112
452 35 Strömstad


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Ida Luther Wallin