KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2023-11-29

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2023-11-29 kl 13.00 i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

 

Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

13.00-13.10 Maria Kvarnbäck

13.10-13.55 Michael Olsson och Malin Fransson

13.55-14.15 Karin Mellberg Jansson

14.15-14.30 Roland Kindslätt och Linus Johnson

14.30-14.40 Tove Meyer

14.40-15.00 FIKA

15.00-15.30 Irma Nordin och Sara Olsson

15.30-15.45 Marcus Palm och Lars Hustoft

15.45-16.00 Aya Norvell och Lars Hustoft

16.00-16.30 Lars Hustoft

16.30- Cathrin Birath och Magnus Widén


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 55.8 MB, öppnas i nytt fönster.


Ärenden


Nr

Ärenderubrik

1

Upprop för intressenter för kommungemensamt centralarkiv

2

Svar på - Remiss av SOU 2023:20 Förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden

3

Göteborgs samrådsmöte havsplaner - Havsbaserad vindkraft

4

Fördjupad översiktsplan - FÖP Strömstads tätort med Skee (MBN tidigare ägare av ärendet, se MN/2000-1098)

5

Förstudie Trafik 2025 Koster

6

Remiss gällande rapporten Samråd om bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys

7

Remiss om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2012:18

8

Revidering av rutin för friskvård i Strömstads kommun

9

Revidering av Regler om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

10

Arvodesbilaga 2023

11

Riktlinjer för exploateringsverksamheten

12

Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter

13

Inköp av offentlig konst enligt handlingsplan 2023

14

Uppföljning av medborgarlöften mellan polisen och Strömstads kommun 2023

15

Ändring av låneavtal för Strömstads Tennisklubb

16

Justering av Miljö- och byggnämndens taxor 2024

17

Miljö- och byggnämndens begäran om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken från länsstyrelsen

18

Finansiella rapport för tertial 2-2023

19

Förändring klassificering av inkomna statsbidrag

20

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2023

21

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2024

22

Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2024

23

Månadsrapport oktober 2023

24

Fyrbodals kommunalförbund delårsrapport per 230831

25

Svar på remiss - Förslag till fortsatt integrationssamverkan i Fyrbodal

26

Samverkansavtal för gymnasieskolan Västra Fyrbodal

27

Svar på - Medborgarförslag om att återöppna sjukhus- och rehab-bassängen på Pilen 5

28

UTGÅR - Svar på - Medborgarförslag om platsen, där minnesstenen över slaget om Strömstad 1717 ytterst på Laholmen, döps till Ulf Hanssons plats

29

Redovisning av medborgarförslagen 2023

30

Redovisning av motioner 2023

31

Granskning av verkställighet och redovisning av kommunfullmäktiges beslut 2023

32

Anmälningsärenden


Strömstad 2023-11-22

 

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Helene Andersson Novela (S)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Carl Johan Evers (M)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Åke Karlgren (V)

Ola Persson (M)

Kerstin Eriksson (V)

Lena Martinsson (S)

Besnik Obërtinca (S)

Ulf Gustafsson (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Anders Ekström (KD)

Karin Lindeqvist (SD)

Mattias Gustafsson (SD)

Stefan Johansson (SD)

Andreas Hansson (C)

Elisabeth Johansson (C)

Kerstin Karlsson (L)

 

Mette H Johansson (L)

Vakant (MP)

Linda Nordin (FI)


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland