KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2021-08-25

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2021-08-25 kl 13.00-cirka 18.00 i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Med hänsyn till Coronaviruset kommer kommunstyrelsen att hållas inför stängda dörrar.

Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

13.00-13.20 Christer Nilsson

13.30-13.40 Peter Dafteryd

13.40-13.50 Leon Eriksson

13.50-14.05 Richard Holm

14.10-14.30 Kurt Dahlberg

14.30-15.30 Carsten Sörlie

15.30-15.45 FIKA

15.45-16.00 Maria Aronsson

16.00-16.20 Terése Lomgård


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 17.8 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Information från räddningstjänsten

2

Remiss avseende handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

3

Information om utbildning i marina frågor

4

Information - status utvecklingsarena Strömstad

5

Extra fritidsgårdsverksamhet Skee

6

Budget 2022 - förslag till nämndsramar

7

Omdisponering av investeringsmedel till Microsoft 365

8

Svar på - Motion om koldioxidbudget från Feministiskt Initiativ

9

Remissvar av Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030

10

Svar på - Motion om integrerad verksamhet för barn och dementa äldre

11

Genomförande av länsbaserade studiecirklar utifrån SMHI:s verktyg Lathund för klimatanpassning, i syfte att stärka arbetet med klimatanpassning i kommunerna

12

Strategi Agenda 2030

13

Svar på - Motion om att bygga solföljare och solcellsparkeringar i Strömstad från Vänsterpartiet

14

Svar på - Motion om samverkan med det lokala näringslivet för bildandet av gemensam organisation med syfte att stärka kommunens attraktivitet och dess företag från Moderaterna, Liberalerna, Centern och Miljöpartiet

15

Svar på - Medborgarförslag om utveckling av Kärleksudden

16

Svar på - Motion om äldres rättighet att arbeta i kommunen från Liberalerna

17

Svar på - Medborgarförslag att kommunen till sina fordon införskaffar "nummerskyltshållar-reklam" med kommunens varumärke - Havet i centrum - Livet i fokus

18

Svar på - Motion om att använda könsneutralt språk i kommunens dokument från Feministiskt Initiativ

19

Svar på - Motion om att använda transinkluderade ansökningar, blanketter och enkäter från Feministiskt Initiativ

20

Fyrbodals kommunalförbunds 2020 årsredovisning

21

Anmälningsärenden

Strömstad 2021-08-18

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Ulf Gustafsson (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Kerstin Karlsson (L)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Jörgen Molin(M)

Simone Fischer Cederbratt(M)

Åsa Torstensson (C)

 

Andreas Hansson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Andreas Nikkinen (MP)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland