KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Källvik 1:73 (bostäder i Källviksdalen etapp 2) - detaljplan

Kommunfullmäktige har 2023-10-19 beslutat att anta detaljplan för Källvik 1:73 (bostäder i Källviksdalen etapp 2). Kommunens antagandebeslut har blivit överklagat och ärendet är överlämnat till Mark- och miljödomstolen.

Planförslaget är upprättat av Ellen Andersson, Miljö- och byggförvaltningen, Plan- och byggavdelningen.

Planområdet ligger i Källviksdalen, i norra utkanten av Strömstad tätort, cirka sex kilometer nordväst om centrala Strömstad. Platsen är idag obebyggd, inte reglerad genom detaljplan och utgörs till stor del av ett flackt naturområde på en platå norr om Permyrsvägen. En stor del av planområdet är äldre odlingsmark som nu består av äng och lövskog och denna avgränsas av intilliggande bergs- och fastmarkpartier med främst barrskog. På grund av den flacka karaktären har ett flertal diken anlagts i området för att ta hand om utjämning av dagvatten från skogsmarksområdet uppströms.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde med en tilltalande boendemiljö med grönområden både inom och omkring bostadsområdet. Det föreslagna detaljplaneområdet omges av natur som idag används för promenader och rekreation av både besökare och boende i närheten. Syftet är också att de gångstråk som idag går igenom området bevaras genom att detaljplanens stigar och gator ansluter till befintliga strukturer som idag används av gående. Detaljplanens reglering av bostäder tillåter både sammanbyggda bostäder i rad- och kedjehus och friliggande småhus.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Antagandehandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF MBN-2019-1508 Kommunfullmäktige 2023-10-19 (2023-10-19 KF §144).pdf Pdf, 145.3 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF 3. Plankarta.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF 4. Illustrationskarta.pdf Pdf, 705 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF 5. Planbeskrivning.pdf Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF 7. Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 892.1 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF 10. Geoteknik_PM.pdf Pdf, 339.5 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF 10.1. Bilaga 1 - Planområde.pdf Pdf, 531.8 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF 10.2. Bilaga 2 - Hållfasthets- och deformationsparametrar.pdf Pdf, 111.8 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF 10.3. Bilaga 3 - Portrycksmätning.pdf Pdf, 67.1 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF 10.4. Bilaga 4 - Lerlagertjocklek.pdf Pdf, 555.1 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF 11. Geoteknik_MUR.pdf Pdf, 793.2 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF 11. Geoteknik_MUR (1).pdf Pdf, 594.3 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF 11.1. Geoteknik_Ritningar.pdf Pdf, 520.3 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF 11.2. Bilaga 1 - Kalibreringsprotokoll,fält.pdf Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF 11.3. Bilaga 2 - CPT.pdf Pdf, 433.3 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF 11.4. Bilaga 3 - Portrycksmätningar.pdf Pdf, 171.8 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF 11.5. Bilaga 4 - Rutinundersökning, lab.pdf Pdf, 776.7 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF 11.6. Bilaga 5 - CRS.pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF 11.7. Bilaga 6 - Koordinater och metod.pdf Pdf, 78.1 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF 11.8. Bilaga 7 - Hållfasthets- och deformationsparametrar.pdf Pdf, 108.1 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF 11.9. Bilaga 8 - Parametrar.pdf Pdf, 386.2 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF 12. Rapport bergteknik.pdf Pdf, 7.2 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF 12.1 Bergsbesiktning_Mejl.pdf Pdf, 276.9 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF 12.2. Bergsbesiktning_Bilaga 1.pdf Pdf, 288.4 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF 12.3. Bergsbesiktning_Bilaga 2.pdf Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF 12.4. Bergsbesiktning_Bilaga 3.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF 12.5. Bergsbesiktning_Bilaga 4.pdf Pdf, 1000.2 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF 12.6. Bergsbesiktning_Bilaga 5.pdf Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF 12.7. Bergsbesiktning_Bilaga 6.pdf Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF 14. Arkeologisk förundersökning.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF 14.1 Meddelande utförd arkeologisk förundersökning, Källvik 1.73 .pdf Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF 15. Utlåtande om artskydd.pdf Pdf, 797.9 kB, öppnas i nytt fönster.
PDF 16. Naturvärdesinventering.pdf Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.
PDF 17. Saneringsplan parkslide.pdf Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Verksamhetsplan


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Elin Solvang