Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Fördjupad översiktsplan: tema centrumutveckling, mötesplatser och evenemang

Mer för fler! Nu dras riktlinjerna upp för hur Strömstad kan utvecklas. Parellellt diskuteras stadens mötesplatser. Målet är ett brett användningsområde för alla åldrar över årstider för både gator, torg, aktivitetsytor och evenemangsplatser.

Under mötet på Strömstad gymnasium den 25 september fördes dialog om mötesplatser, grönområden och ytor för evenemang. Inför mötet uppmanades alla som ville att skicka in egna förslag. Under kvällen presenterades både inkomna synpunkter och förslag liksom kommunens idéskisser.

Ta del av presentationen nedan. Notera att presentationen är underlag för dialog och inga beslut finns kring de platser som visas.

Fördjupning på mötesplatser

Många önskar en kraftsamling för ett levande centrum. E-handel och externa köpcentra utsätter centrumhandeln för tryck och liksom många andra stadskärnor har Strömstads centrum utmaningar. Strömstad är en liten stad men vi är många som har viktiga roller i arbetet med att utveckla stadskärnan.  Ett spår är att öka flexibiliteten i nyttjandet av platser, de behöver vara attraktiva, fungera för alla oavsett ålder och de bör locka till möten under hela året. Mötesplatser som diskuterats mycket under 2018 är Oscarsplatsen och Plagen.

Den viktiga dialogen

Det framtida Strömstad engagerar många. Uppfattningar, iakttagelser, förslag och kritik har ställts till kommunen. Vissa samstämmiga, andra motstående. En rad dialogmöten har ordnats under arbetet med den nya fördjupade översiktsplanen samt inom stadsutvecklingsprojektet Urban Platsinnovation. Kommunens roll är att jämka och gå vidare med utveckling av de förslag som är bäst för flest. Takt och inriktning bestäms av den politiska viljan och tillgängliga medel.

Flera synpunkter och förslag har tagits upp i den fördjupade översiktsplanen, hit hör särskilt framförda tankar om vandringsstråk, vattenkontakt och ökad kvalitet på mötesplatser. Längs kusten, i centrala Strömstad och längs Strömsvattnet.

Läs mer om fördjupad översiktsplan över Strömstad-Skee och hur du lämnar synpunkter.


Referat från mötet 25 sept

Noterat under temavisa diskussioner i paus och referat från plenum efter paus.

Evenemang:

"Strömstads kommun bör studera Varbergs kommun som är ett bra exempel på god och positiv centrumutveckling. En centrumförening bör jobba med centrumutveckling där flera aktörer (företag, kommun, fastighetsägare mfl) behöver ingå som delar."

"Förr (ca 10-12 år sedan) var det mer liv och rörelse i centrum med fler evenemang, fler besökare, fler ungdomar, fler restauranger. Detta bör man försöka skapa igen. Det är regler om buller och krav på tystnad i centrum efter kl 10 som en orsak till denna tråkiga utveckling. Bor man i innerstaden får man tåla en högre ljudnivå från evenemang, restauranger mm. Även campingarnas regler om att utestänga unga människor från campingplatserna bidrar till att det blir färre unga i staden och detta leder till att det finns färre folk i rörelse på stan."

Levande centrum

 • Gästhamn ger mervärde, så satsa på att utveckla gästhamnen
 • Hyreskontrakt bör villkoras med helårsöppet
 • Införa 30-minutersparkering på vissa platser i centrum samt begränsa långtidsparkering på helger.
 • Starta ett show room för e-handel i centrum
 • Saluhall på torget
 • Torghandel på söndagarna
 • Fler aktiviteter i centrum, ex Barnens dag och internationell mat
 • Starta upp en centrumförening
 • Gör Torskholmen till eventyta
 • Satsa på de unga
 • Använd Torskholmen som evenemangsyta
 • När godsfärjan flyttas från Torskholmen – vad händer då?
 • Satsa på en möjlighet att ta emot större kryssningsfartyg och charterbåtar
 • Biltrafik i centrum behövs för centrumhandeln och handeln behövs för att skapa ett levande centrum. Ta fram konsekvensutredningar inför kommande projekt som kan komma att påverka biltrafiken i centrum. Det är tveksamt om Skolgatan kan göras till gågata och att lägga om enkelriktningen på Karlsgatan utmed stadsparken till dubbelriktad gata. Parkeringsplatser försvinner och tillgängligheten till butikerna utmed gatan påverkas.
 • Beakta tysta/lugna zoner vid havet.
 • Att få till en annan bro /passage över strömsvattnet istället för gymnasiebron. En lägre passage för gående som knyter ihop Hälsans stig.


Frågor och svar:

Fråga: Vilken är bakgrunden till förslag om ändring av Plagen? Varför ska lekplatsen ev flyttas?

Svar: Diskussion kring lekplatsen kommer ur ett medborgarförslag om en ny lekplats någonstans i centrum. Motivet till diskussionen om att flytta den från Plagen är att den idag används för att uträtta sina behov. Behov av översyn finns. Flera mötesdeltagare gav sitt bifall - något behöver göras åt lekplatsen.

Flytt av ankare och tankar om att öppna upp ytan kommer av behovet av att öka användningsområdet för Plagen så att det blir attraktivt för evenemang. Arrangörer av evenemang på Plagen har tidigare framfört att det idag är trångt och svårt att få plats.

Kompletterande synpunkt: Eventyta på Plagen inte bra ur gästhamnsynvinkel. Tidigare arrangemang på platsen har orsakat missnöje bland båtgäster. Bättre nyttja platsen på annat sätt.

Fråga: ”Muren” vid Plagen/gradängen föreslås tas bort – av vilken anledning och varifrån har förslaget kommit?

Svar: Tanken är att hela platsen ska kunna utnyttjas för olika typer av arrangemang. Förslagen är ritade utifrån önskemål som har kommit fram i olika dialoger som kommunen haft vid olika möten. Inga beslut är tagna om platsens utveckling. Om gradängen av granit flyttas så kan stenarna återanvändas på annan plats på Plagen. Det är framförallt platsen bakom gradängen som skulle kunna få fler möjligheter om den flyttas till ny placering förslagsvis inom Plagen.

Fråga: Visar inte de namnunderskrifter som lämnades in att alla tycker att det är fint som det är?

Svar: Syftet med förslag om utveckling av stadens mötesplatser är att förbättra och göra platserna mer attraktiva för fler. Mötesplatserna ska bidra till att locka besökare till centrum och attrahera de aktörer som vill genomföra evenemang.

Kompletterande synpunkt: Det är inte så många som sitter i gradängen som den står idag, utan folk sitter mer på bänkarna framför platsvarumärket och nere på bryggan där nya bänkar finns.

Stadsparken inte bra idag. Kan bli grönare.

Fråga: Vad händer med medborgarförslaget om en Centrumförening?

Svar: Förslaget bereds. Det viktigaste är att vi får ett samarbete mellan kommun, näringsidkare och En start är Aktivitet Strömstad som väntas starta i höst där vi tar hand om evenemang som bland annat hjälper oss att fylla kommunens hallar och anläggningar.

Fråga: Tavla vid E6 som leder förbipasserande in till Strömstad har hittills inte kunnat förverkligas. Varför?

Svar: Exemplet Uddevalla går dessvärre inte att anamma, den handläggningsvägen är inte längre öppen. Skulle vilja skylta Kosterhavets evenemang och de evenemang som vi har i Strömstad. Vi får jobba vidare med frågan.

Synpunkt: Det är strömstadsborna som försvunnit från staden, inte turisterna. Man vill komma till ett vardagsrum – vi behöver fråga oss själva – vad vill vi ha i centrum? Vad är det som skulle få oss att vilja vara mer i centrum?

Kompletterande synpunkt: Historisk återblick, 1992 var Strömstad en krisort med hög arbetslöshet. Idag har vi inte sådana bekymmer, vi är en stor besöksort, och utmaningen ligger i att få till en säsongsförlängning.

Kompletterande synpunkt: Krävs också innovativa handlare – det handlar både om rätt varor, säljteknik och om att ordna evenemang kring butiker.

Fråga: Ska Skolgatan stängas och bli gågata? Om så när? Syns på den skiss som visats under mötet.

Det är endast ett förslag som visualiserats i en skiss – skulle gör det möjligt att knyta samman parkområdet med uteservering. Kanske en Vinterträdgård och fler fasta sittplatser i en grönare stadspark?

Kompletterande synpunkt: Det är viktigt att också tänka på hamnmiljöernas betydelse för ett levande centrum. Alla användningsområden; anlöp chartertrafik? Småbåtshamn och fiske- och färjehamn.

Fråga från mötesledaren: Vad är det som gör att staden blir attraktiv och gör att fler får anledning att åka till och vistas i staden?

Sagt under mötet: Vi har en negativ trend för handeln i centrum – Strömstad behöver satsa på kvalitativa upplevelser i centrum som mathantverk, konst- och kulturupplevelser. En vacker stad räcker inte när utbudet av event och kvalitativa saker som händer i staden minskar. De unga bär staden, de unga måste gynnas och de behöver hitta nöje i att vistas här.

Vi måste acceptera att stadskärnan omvandlas från en butiksyta till ett ”vardagsrum”, en plats att träffas. Reseanledningar till centrum blir viktigt, liksom fler mötesplatser och aktivitetsytor. Vi behöver jobba tillsammans för att skapa en levande stadskärna.

Strömstad har alla förutsättningar – jämfört med många andra städer har vi ett fint utbud med handel i centrum året runt. Vi har också ett stort engagemang från fastighetsägare och köpmän i centrum. Vi har fortfarande ett levande centrum men behöver hitta former för samarbete kring vad vi kan göra för att stärka och utveckla centrum.

Svårt idag för en enskild liten handlare att dra folk till centrum. Det behövs mer resurser till marknadsföring och destinationsutveckling som kan stödja centurm. Det tidigare samarbetet mellan näring och kommunen behövs för att ge mer muskler till marknadsföring och utveckling av platsen Strömstad.

Vad är det som skapar en attraktiv stad för nästa generation? Viktigt att vi ställer oss frågan – vad är det som får ungdomar att vilja vara i staden?Kontakt

Översiktsplanerare
Björn Richardsson
0526-196 80
070-277 20 29 bjorn.richardsson@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck