KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2022-06-01

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2022-06-01 kl 08.00 i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:


Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

08.00 - 14.00 Aya Norwell och planavdelningen

14.00 - 14.10 Ev Björn Richardsson (Ärende 14)

14.10 - 14.30 Roland Kindslätt

14.30 – 14.40 Karin Mellberg Jansson

14.40 – 14.50 Pernilla Berntsson och Maria Kvarnbäck

14.50 – 15.00 Helena Lilliebjelke

15.00 - Natalia Larsson, Carsten Sörlie och Carina Dalenius


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 145 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Information om planprocessen inklusive undersökning

2

Ansökan om planbesked - Frimärksplan Nord-Koster 1:179

3

Ansökan om planbesked - Kyrkosund 1:111

4

Detaljplan avs. del av Lilla Åseröd 2:3 m fl

5

Medfinansieringsavtal cirkulation vid Daftö, väg 1029 och 1030

6

KÄLLVIK 1:73 (Källvikens kursgård) - redogörelse för programsamråd

7

Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet) - exploateringsavtal (Handlingar kommer senare)

8

Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet) - ansökan om planbesked

9

Exploateringsavtal för detaljplan på Stensvik, del av Kungbäck 1:38 m fl

10

Detaljplan på Stensvik, del av Kungbäck 1:38 m fl

11

Solenergianläggning på tak inom detaljplanerat område

12

Ändring av plan- och bygglovstaxan för solceller på tak eller fasad

13

Information om pågående detaljplaneärenden

14

Rapport från SMHI

15

Avfallsföreskrifter

16

Revidering av riktlinjer för markanvisningar

17

Arbetsmiljöuppgifter – delegering och rutin för uppföljning

18

Digital signering av nämndprotokoll

19

Revidering av Socialnämndens taxa

20

Årsredovisning fonder 2021

21

Årsrapport försäkringar 2021

22

Grundläggande granskning för 2021

23

Riktlinjer för exploateringsredovisningen

24

Reglemente för intern styrning och kontroll

25

Kommunstyrelsens delårsrapport - Bokslut 2023

26

Delårsrapport april 2022

27

Etappmål budget 2023 plan 2024

28

Revidering av årsplan 2022

29

Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet väst

30

Årsredovisning 2021 samt beslut om ansvarsfrihet - Tolkförmedling Väst

31

Svar på - Motion om solceller på Pilen 5 från Miljöpartiet

32

Svar på - Motion om initiativ till svensk/norsk överläggning om fördjupat gränssamarbete, i t.ex. Svinesundskommitténs regi, för att i samnordisk anda bidra till fördjupad dialog som motverkar att negativa "vi-och-dom"känslor i gränsområdet får fäste

33

Initiativärende - Trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder i kommunens grundskolor

34

Redovisning av motioner 2022

35

Redovisning av medborgarförslagen 2022

36

Granskning av verkställighet och redovisning av kommunfullmäktiges beslut 2022

37

Kommundirektören informerar

38

Anmälningsärenden

Strömstad 2022-05-25

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Ulf Gustafsson (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Kerstin Karlsson (L)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Jörgen Molin(M)

Patric Larsson (M)

Åsa Torstensson (C)

 

Andreas Hansson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Andreas Nikkinen (MP)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland