Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2023-09-14

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag
2023-09-14 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium, för behandling av följande ärenden:

Program/information

Mötet öppnas av ordföranden

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:
den 19 september klockan 15:00 genom digital signering

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärke Pdf, 17.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Suicide Zero - information

2

Medborgarförslag om att kommunens badplatser blir rökfria

3

Medborgarförslag om sätt att få måsarna att lägga sina ägg på säkrare platser

4

Medborgarförslag om trafiksäkerhetsförhöjande åtgärder på Skolgatan m.fl gator

5

Fråga till Miljö- och byggnämndens ordförande Ola Persson (M) från Åsa Torstensson (C) om räddningstjänsten i Skee

6

Interpellation från Tore Lomgård (C) till kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson (S) om vilka möjligheter en antagen planeringsstrategi ger konkret för Kosters utveckling

7

Avsägelse och val

8

Utökad budgetram för revisorerna år 2023

9

Revisionens mål och budget 2024

10

Finansiella rapport för tertial 1-2023

11

Fyrbodals kommunalförbund - verksamhetsplan och budget 2024-2026

12

Remiss - Förslag fördelning rambudget för delregionala utvecklingsmedel 2024

13

Reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst

14

Årsplan 2024 för sammanträden och ekonomiprocesser

15

Revidering av reglemente kommunala pensionärs- och funkisrådet

16

Koncernövergripande verksamhetsövergång - AB Strömstad Badanstalt

17

Aktualitetsförklaring av arbetsordningen för kommunfullmäktige

18

Svar på - Motion om solcellsparker i Skee från Vänsterpartiet

19

Svar på -Motion om digitalisering av hamnar och parkeringsplatser från Liberalerna

20

Svar på - Motion om solcellspark på Grandalen från Bengt Bivrin, Miljöpartiet

21

Svar på - Motion om lekplatser för alla från Mette H Johansson med flera, Liberalerna

22

Svar på - Motion om ett skyltfönster för Strömstad från Tore Lomgård och Elisabeth Johansson, Centerpartiet

23

Svar på - Motion om Slipens fortlevnad från Sven Nilsson och Mattias Gustafsson, Sverigedemokraterna

24

Svar på - Motion om att binda samman Canning och Surbrunn från John Johansson, Sven Nilsson och Mattias Gustafsson, Sverigedemokraterna

25

Svar på - Motion om att tillsammans med Bengtsfors kommun och eventuellt Lysekils kommun, bilda kommunalförbund med VG-regionen övertar Aleris närsjukhusverksamhet, från Anders Ekström, Kristdemokraterna

26

Svar på - Motion om behov av boendeparkering centralt i Strömstad från Simone Fischer Cederbratt (M)

27

Svar på - Motion om badet på Skurveskär från Liberalerna

28

Svar på - Motion om lekplats för hundar från Liberalerna

29

AnmälningsärendeHantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland