KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Stare 1:109 m fl - ändring av befintlig detaljplan

Ett förslag till ändring av befintlig detaljplan för Stare 1:109 m. fl. fanns tillgängligt för samråd under tiden 2024-02-02 till och med 2024-02-25.

Foto ovanifrån över Kosters- Röd 1:17 och del av Kosters-Röd 1:4 (Kostergården)

Planförslaget är upprättat av Plan- och byggavdelningen, Miljö- och byggförvaltningen. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen önskar vid detta tillfälle även samråda med länsstyrelsen om undersökningen av betydande miljöpåverkan som hör till planförslaget. Planförslaget handläggs med ett standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Planförslaget är en ändring av befintlig detaljplan och innebär dels ett borttagande av krav på särskild takfärg och dels en revidering av en bestämmelse som gäller för prickad mark (mark som inte får bebyggas). Syftet med planförslaget är att underlätta för montering av solceller på tak samt underlätta för fastighetsägares möjlighet att ordna parkeringsyta med lämplig marklutning inom den egna fastigheten.

Ett samråd om planförslaget ska nu hållas enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge sakägare och remissinstanser möjlighet till insyn och påverkan i processen.

Samrådshandlingar

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Verksamhetsplan


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Elin Solvang