KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Rossö 2:34 m fl – ändring av befintlig detaljplan

Miljö- och byggnämnden har beslutat att anta ändring av befintlig detaljplan för Rossö 2:34 m fl vid sitt sammanträde 2024-05-23. Vid överklagandetidens utgång 2024-06-21 har ingen överklagat och antagandebeslutet har därmed vunnit laga kraft 2024-06-22.

Foto ovanifrån över Kosters- Röd 1:17 och del av Kosters-Röd 1:4 (Kostergården)Förstora bilden

Planområdet är beläget vid Höjden på norra Rossö i södra delen av Strömstads kommun, cirka 300 meter söder om Rossö hamn och 10 kilometer söder om Strömstad centralort. Planområdet ligger i en sluttande dalgång och avgränsas av Långesandsvägen i öster, samt kuperad naturmark som skiljer området från Långesand och Rossö hamn i norr, Garviks camping i väster och Kroken i söder. Planen berör ett sextiotal bostadsfastigheter.

Planändringen innebär borttagande av bestämmelser som reglerar takmaterial, takfärg och taklutning. En ändring enligt förslaget medför att detaljplanen inte längre utgör ett hinder till att kunna montera solceller på tak i stora delar av planområdet då planen inte längre begränsar takens utseende till betongpannor eller liknande material i röd färg. Planområdets östra delar regleras fortsatt av bestämmelser om röda takpannor på grund av riksintresse för kulturmiljövård. Planförslaget ryms inom syftet med den ursprungliga detaljplanen, är förenligt med översiktsplanen och bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Planförslaget handläggs med standardförfarande enligt PBL (2010:900). Inga justeringar har gjorts i förslaget sedan det var ute på samråd vintern 2023/2024.

Antagandehandlingar

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Verksamhetsplan


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Elin Solvang