KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Detaljplan för Kebal 1:120 och Kebal 1:18 m fl

Ett förslag till detaljplan upprättat 2024-06-14, finns tillgängligt för granskning under tiden 2024-06-17 – 2024-07-03.

Planförslaget är upprättat av Ellen Andersson, Miljö- och byggförvaltningen, Plan- och byggavdelningen.

Planområdet ligger i Kebal, längs Båtviksvägen, cirka två kilometer nordväst om Strömstad centrum och knappt en kilometer öster om kustbandet. De fyra bostadsfastigheterna inom planområdet är privatägda. Planområdet omfattar totalt cirka 5 700 m2.

Syftet med förslaget till detaljplan är att se till att varje fastighet har en byggrätt som är enhetlig med nu gällande detaljplan och med den befintliga användningen bostäder. Syftet är att det ska finnas en fungerande byggrätt för bostadsändamål på respektive fastighet i planområdet. Bebyggelsen och exploateringsgraden i planområdet ska harmoniera med karaktären på bostadsfastigheterna i omgivningen. Syftet med en utökad byggrätt är att ge bättre förutsättningar att omvandla bostäderna från fritidshus till permanentbostadshus.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Det är av största vikt att berörda fastighetsägare informerar hyresgäster och arrendatorer om denna granskning.

Planförslaget finns tillgängligt i kommuncentret på andra våningen i Stadshuset och på Stadsbiblioteket. Planförslaget finns även tillgängligt i länkarna nedan.

Upplysningar lämnas av handläggare Ellen Andersson, tel: 0526-195 89, eller e-post: ellen.andersson@stromstad.se

Den som har synpunkter på planförslaget ska framföra dessa skriftligen. Svar på de synpunkter som kommit in under granskningen kommer i ett granskningsutlåtande efter att granskningen har avslutats.

Eventuella synpunkter skickas antingen per post till:

Strömstads kommun, Miljö- och byggnämnden 452 80 Strömstad

eller per e-post till: mbn@stromstad.se

Senast onsdagen den 3 juli 2024.

För att underlätta kommunens hantering, glöm inte att uppge ärendenummer MBN-2021-990, fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter.

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. En synpunkt som redan lämnats under samrådet behöver dock inte lämnas igen för att vara giltig.

Granskningshandlingar

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Verksamhetsplan


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Elin Solvang