MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Detaljplan för del av Strömstad 4:16, Strömstad Camping

Detaljplanen har antagits i kommunfullmäktige 2022-04-28, KF § 58

Detaljplan för del av Strömstad 4:16, Strömstad Camping

Planområdet är beläget vid Strömstads södra infart, på höjden norr om Hålkedalsbadet. Planens syfte är att skapa förutsättningar för en utökning av den befintliga campingverksamheten.

Detaljplanen bekräftar huvuddelen av nuvarande campingområde och ger tillåtelse för anläggande av uppställningsplatser och uppförande av campingenheter, främst i form av campingstugor. Även nya områden, främst i öster och sydväst, föreslås tillkomma och även dessa ska innehålla möjligheter till att tillskapa uppställningsplatser och campingenheter. Inom området ska även receptionsbyggnad, parkering, interna campingvägar, diverse servicebyggnader och serviceanläggningar inrymmas. I den västra delen av campingområdet skapas möjlighet för etablering av ett pensionat/restaurang. Infart till planområdet ska, precis som i dagsläget, ske via Uddevallavägen.

Artskyddsfrågan har utretts under planarbetet, med krav från länsstyrelsen om kompletteringar. Länsstyrelsen meddelade att 2019-07-02 att det inte behövdes fler utredningar av områdets förutsättningar för sandödla och hasselsnok. Länsstyrelsen bedömde vidare att detaljplanen inte innebär en betydande miljöpåverkan med avseende på dess påverkan på dessa arter.

Antagandehandlingar

7. Dagvattenutredning visas inte på webbsidan men finns tillgänglig i Stadshuset.

8. Granskningsutlåtandet visas inte på webbsidan men finns tillgänglig i Stadshuset.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Elin Solvang