HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Värmepumpar

Med en värmepump tar man tillvara på värme från berg, jord, grund- och ytvatten.

En värmepump fungerar genom att ett cirkulerande köldmedium förångas vid lågt tryck, och då tar upp värmen från till exempel luft eller grundvatten. Sedan utsätts köldmediet för högt tryck, och värmen avges igen till husets radiatorsystem som kan vara vatten- eller luftbaserat. Värmepumpen kan även användas till att värma tappvarmvatten.

För varje kWh el som värmepumpen behöver för att arbeta får man ut ca 2-4 kWh, tack vare den lagrade energi som finns i berget, jorden, vattnet eller luften. En värmepump dimensioneras vanligtvis för att täcka 50-70 procent av husets maximala behov, det vill säga värmeförbrukningen under årets kallaste dag. Vid denna dimensionering klarar värmepumpen i regel att värma huset under 85-90 procent av alla dagar under ett normalt år. Därtill krävs tilläggsenergi i form av elektriskt värmebatteri.

Mer information om värmepumpar hittar du på Energimyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om respektive värmepump.

Anmäl eller tillstånd

Ska man installera en värmepump måste man göra en anmälan till Miljö- och byggnämnden. Du behöver lämna in din anmälan minst 6 veckor innan beräknad arbetsstart. Tänk på att det är bra om du stämmer av med dina grannar innan du gör din anmälan.

Om du vill installera värmepump inom vattenskyddsområden kan du behöva tillstånd innan du installerar anläggningen. Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen för mer information.

För luftvärmepumpar krävs varken anmälan eller tillstånd, men tänk på att välja placering, så att grannar inte störs av buller.

Avgift

En avgift tas ut för handläggningen av anmälan och tillsyn av verksamheten.

Här kan du läsa mer om taxan för 2020.PDF


Följande skall bifogas anmälan:

  • En situationsplan med byggnader, borrhål eller kollektor, värmepumpens placering,tomtgränser, vägar eller vattendrag inritade.
  • Vattentäkter och avloppsanläggningar inom 100 m från borrplatsen ska anges.
  • En kopia av överenskommelse med annan markägare skall bifogas ansökan om del avanläggningen förläggs på annans mark eller om bergvärmehål borras närmare än 10 m från grannens tomtgräns.

Krav på certifierade brunnsborrare

När du ska borra efter bergvärme ställs det krav på att brunnsborraren är certifierad. Certifieringskraven har utarbetats av Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU, i samarbete med Svenska brunnsborrares branschorganisation och Sveriges avantiborrares förening. Krav ställs på erfarenhet, kunnande och försäkringar. Information om certifierade brunnsborrare finns hos certifieringsföretaget SP Sitac.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utsläpp av spolvatten från bergborrning

Vid bergborrning för energiutnyttjande uppkommer ofta stora mängder spolvatten innehållande slam, även kallat borrkax. Utsläpp av borrvatten direkt till recipient kan leda till grumling av vattnet i recipienten samt att borrkaxet kan lägga sig som en matta på botten och därmed finns risk för att organismer och växter påverkas/dör. Vid utsläpp av orenat vatten till dagvattennätet kan borrkaxet sätta igen ledningar vilket leder till att risken för översvämningar ökar. Det är därför viktigt att spolvattnet genomgår en långtgående rening/slamavskiljning innan spolvattnet leds vidare. Ta kontakt med kommunen om du har för avsikt att släppa borrvattnet till dagvattennätet.

En ansökan måste skickas in till tekniska förvaltningens vatten- och avloppsavdelning innan överskottsvatten avledas till kommunalt ledningsnät.

E-TJÄNSTER
SJÄLVSERVICE

Kontakt

Kommuncenter
0526-196 90
mbn@stromstad.se

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Anna Kasurinen
0526-191 48
anna.kasurinen@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-08-25, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Bylund