Blomsholm

Kulturmiljöer

En kulturmiljö är en kulturhistoriskt värdefull plats. Liten eller stor så innehåller den lämningar från det förgångna som vi idag vill bevara för framtiden. Den är värdefull därför att den visar på traktens historia. För oss idag att kunna förstå människorna igår.

Värdet kan ligga i att något är ovanligt välbevarat, eller att det är den/det enda kvarvarande av sitt slag. Det kan vara av mycket hög ålder, som fornlämningarna, men det kan också ligga närmre vår egen tid.

I det följande presenteras de kulturmiljöer som valts ut för att på ett representativt sätt spegla kulturhistorien inom Strömstads kommun. Det bygger på de olika historiska perioder och skeenden som passerat, på de olika näringar och verksamheter som försiggått och på de olika naturgeografiska förutsättningar som finns i kommunen.