HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Snöskottning och sandning

Ansvaret för snöröjning och halkbekämpning på en väg beror på vilken typ av väg det är. Väghållare kan vara Trafikverket, kommunen eller en vägförening. Vägen kan också vara privat. Ansvaret för snöröjning och halkbekämpning på trottoarer ligger på fastighetsägaren.

Den som är ansvarig för vägen kallas väghållare. Då ska man sköta vägens drift och underhåll och även snöröjning och halkbekämpning.

Snöröjning och halkbekämpning på kommunala vägar

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpningen av de kommunala vägarna och gatorna. Kommunen snöröjer även enskilda vägar när särskilda villkor är uppfyllda. Se under Snöröjning av enskilda vägar. En del gång- och cykelvägar utefter det allmänna vägnätet ligger också inom kommunens ansvar.

Det kommunala väghållningsansvaret omfattar främst gator och vägar i tätorterna Strömstad och Skee med undantag för väg 176, Ringvägen, i Strömstad.

Vår prioriteringsordning är backar, gång- och cykelbanor, huvudstråk, övriga vägar och villagator.

Snöröjning och halkbekämpning av statliga vägar

Trafikverket ansvarar för snöröjning och halkbekämpningen av de statliga vägarna. Staten, det vill säga Trafikverket, har väghållningsansvaret för allmänna vägar i kommunen.

Till allmänna vägar räknas de större vägarna utanför tätorterna Strömstad och Skee samt väg 176, Ringvägen, genom Strömstad tätort.

Om du har frågor kring snöröjning på dessa vägar ska du kontakta Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på telefon 0771-171819.

Snöröjning av enskilda vägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter, samfällighetsföreningar, andra sammanslutningar eller enskilda personer har ansvar för snöröjning och halkbekämpning av de enskilda vägarna. Enskilda vägar är i princip de vägar som inte är statliga eller kommunala, alltså de flesta mindre vägar utanför tätbebyggt område. Vänd dig till din lokala samfällighets- eller vägförening om du har frågor kring dessa vägar.

Om följande villkor är uppfyllda snöröjs enskilda vägar i kommunal regi

 • Vägen skall betjäna fastigheter där det bor personer folkbokförda på fastigheten.
 • Vägen skall vara längre än 100 meter. Kortare väg plogas endast om det bor pensionärer längs vägen.
 • Snödjupet skall vara minst 10 centimeter innan snöröjning utförs. Avser snö som fallit under 24 timmar.
 • Vägen skall vara framkomlig för traktor med plog. Fri bredd 3,5 meter.
 • Vägen skall hållas fri från träd och grenar som vid snöbelastning hänger över vägen. Fri höjd 4,6 meter.
 • Vägen skall vara fri från uppstickande stenar och rötter som kan skada entreprenörens utrustning.
 • Vägen skall vara utmärkt med snökäppar 0,5 meter utanför vägkant.
 • Vägen skall förses med snöstaket där det finns risk för större snösamlingar.

Kommunen halkbekämpar inte enskilda vägar.

Uppfyller din väg ovanstående villkor kan du beställa snöröjning, kontakta Gatuavdelningen på telefon 0526 191 60 eller mejl tn@stromstad.se

Fastighetsägarens ansvar

Ansvaret för snöröjning och halkbekämpning på gångbaneutrymmen utmed fastigheter i Strömstads kommun ligger på fastighetsägaren.

Fastighetsägare är skyldiga att inom gångbaneutrymmet som finns runt fastigheten vidta ett antal åtgärder. Med gångbaneutrymme avses gångbana eller där gångbana inte finns ett utrymme på en meter ut i vägbanan. Inom gångbaneutrymmet skall följande göras av fastighetsägaren.

 • Avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken. Avser även snö på tak och istappar från hängrännor.
 • Halkbekämpa med sand eller flis. Salt bör endast användas undantagsvis. Sand och flis avlägsnas när det inte längre fyller sin funktion eftersom det annars kan medföra halkrisk. Sand och flis kan sopas ut i gatan fram till och med mars månad.
 • Hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is.
 • Snö och is som läggs ut på allmän plats måste genast forslas bort.
 • Avlägsna snö och is fram till sopkärl och brevlådor.
 • Snö får inte läggas ut på gatan.

Hämta flis för halkbekämpning

När det är halt ute kan du hämta flis gratis, i kärl upp till 10 liter, om du vill halkbekämpa utanför ditt eget hus. Här ser du var flisen finns att hämta.

 • Strömstads centralförråd
 • Brandstationen i Skee
 • Miljöstationerna på Nordkoster och Sydkoster

Tillsynsansvar

 • Miljöavdelningen har tillsynsansvaret över all skötsel av gångbanorna.

Hjälp med snöröjning?

 • Vill du kan du få hjälp med snöröjningen, kontakta en entreprenör.

Kontakt

Kommuncenter

Stadshuset,
Norra Bergsgatan 23

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Växeln och kommuncenter öppet vardagar:
8:00 - 12:00,
13:00- 16:30

JOURNUMMER

0526-191 50

Trafikverket

0771-171819
www.trafikverket.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-08-20, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Jeanette Johander