Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Snö och halkbekämpning

Vinterväglag är alltid besvärligt. Ibland kan det komma mycket snö, bli kallt och halt på kort tid. Vid snöfall eller halka strävar Strömstad kommuns personal alltid efter att komma igång tidigt med snö- och halkbekämpningen på kommunala vägar.

Arbetsledare i beredskap

Det finns alltid arbetsledare i beredskap dygnet runt som bevakar väderläget. SMHI varnar vid snabbt väderomslag men lokala variationer kan variera mycket.

Vi kan omöjligt vara på alla gator samtidigt. Vår prioriteringsordning är:

 • backar
 • gång- och cykelbanor
 • huvudstråk
 • övriga vägar och villagator

Om du kör bil, cyklar, eller går måste du räkna med sämre väglag på vintern än annars under året. Svarthalka, frosthalka och snö innebär att du måste anpassa dig efter väglaget för en trygg resa.

Ha tålamod - vi kommer!

Vem ansvarar var?

Ansvaret för snöröjning och halkbekämpning är uppdelat mellan Trafikverket, kommunen, vägföreningar eller enskilda personer.

Strömstads kommun

Gatuavdelning ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på kommunala vägar samt kommunala cykel- och gångbanor. De flesta kommunala vägarna ligger inom tätorten i Strömstads centrum och Skee.

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för alla statliga vägar som större huvudvägar till exempel delar av ringvägen i Strömstad. Har du frågor kring snöröjning på Statliga vägar, kontakta Trafikverket på telefon 0771-921 921. För information om de kriterier Trafikverket har för snöröjning titta på webbsidan trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enskilda vägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter, samfällighetsföreningar, andra sammanslutningar eller enskilda personer har ansvar för snöröjning och halkbekämpning av de enskilda vägarna. Enskilda vägar är i princip de vägar som inte är statliga eller kommunala, alltså de flesta mindre vägar utanför tätbebyggt område. Vänd dig till din lokala samfällighets- eller vägförening om du har frågor kring dessa vägar.

Kartbild över ansvariga väghållareFörstora bilden

Kartbilden visar kommunal väg i blå färg, Statlig väg (Trafikverket) i röd färg och enskilda vägar i grön färg. Klicka för större bild.

I vissa fall kan kommunen hjälpa till att snöröja på enskilda vägar

Om följande villkor är uppfyllda snöröjs enskilda vägar i kommunal regi:

 • Snöröjningen skall generellt äga rum till tomtgräns om det har snöat mer än 10 cm under en 24-timmarsperiod. Observera att om det till exempel snöar 5 cm en dag och 5 cm en annan dag, hjälper kommunen inte till med snöröjningen.

  Vägen ska också:
 • betjäna fastigheter där det bor personer folkbokförda på fastigheten
 • vara längre än 100 meter. Kortare väg plogas endast om det bor pensionärer längs vägen
 • ha en fri bredd 3,5 meter och fri höjd på 4,6 meter. (hållas fri från träd, grenar, rötter och stenar.)
 • vara utmärkt med snökäppar 0,5 meter utanför vägkant
 • förses med snöstaket där det finns risk för större snösamlingar

Observera att kommunen inte halkbekämpar enskilda vägar, det är bara snöröjning som hanteras.

Uppfyller din väg ovanstående villkor kan du beställa snöröjning, kontakta Tekniska förvaltningen på mejl tn@stromstad.se eller ring kommuncenter 0526-190 00.


Frågor och svar

Fastighetsägare är skyldiga att inom gångbaneutrymmet som finns runt fastigheten vidta ett antal åtgärder. Med gångbaneutrymme avses gångbana eller där gångbana inte finns ett utrymme på en meter ut i vägbanan. Inom gångbaneutrymmet skall följande göras av fastighetsägaren.

Tänk på att du ansvarar för att hålla gångbanor rena under hela året, ta bort sand, ogräs, is och snö. Gäller även utstickande buskar och grenar.

Snö och is

 • avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken. Avser även snö på tak och istappar från hängrännor
 • halkbekämpa med sand eller flis. Salt bör endast användas undantagsvis
 • hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is
 • snö och is som läggs ut på allmän plats måste genast forslas bort
 • avlägsna snö och is fram till sopkärl och brevlådor
 • snö får inte läggas ut på gatan

Sand och flis

 • Sand och flis avlägsnas när det inte längre fyller sin funktion eftersom det annars kan medföra halkrisk. Sand och flis kan sopas ut i gatan fram till och med mars månad

Föreskrift om gångbanerenhållning Pdf, 56 kB, öppnas i nytt fönster.

Klipp häcken Pdf, 155.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansvaret för snöröjning och halkbekämpning är uppdelat mellan Trafikverket, kommunen, vägföreningar eller enskilda personer.

Du kan via Trafikverkets vägkarta kolla vem som ansvarar i ditt område Trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. välj vad du vill se i kartan som till exempel väghållare till höger på sidan och sök upp din plats till vänster på sidan.

Vi kan inte säga när vi plogar, saltar eller sandar i olika områden eller i vilken ordning. Vi jobbar utifrån en prioriteringsordning där backar, gång- och cykelbanor tas först, sen huvudstråk, övriga vägar och till sist villagator. Hur lång tid det tar att snöröja beror på hur mycket snö det kommer och om snön är blöt etcetera.

Fastighetsägaren ansvarar för att snö tas bort från trottoaren utanför fastighetsgränsen.

När det är halt ute kan du hämta flis/sand gratis, i kärl upp till 10 liter, om du vill halkbekämpa utanför ditt eget hus.

Här finns sand/flis att hämta:

 • Prästängsvägen 30 (längst in till vänster på området)
 • Brandstationen i Skee
 • Miljöstationerna på Nordkoster och Sydkoster

Miljöavdelningen har tillsynsansvaret över all skötsel av gångbanorna.

Kontakta en entreprenör för hjälp med snöröjningen.

Det är fastighetsägarens ansvar att snöröja och halkbekämpa vid sin infart, det gäller även snövallar efter plogbilen. Kommunen har ingen laglig rätt att erbjuda kommuninvånare hjälp med snövallar vid privata fastigheter.

Kommunen är enligt lag skyldiga att hålla kommunala gator farbara vid exempelvis snöfall, bland annat enligt plan- och bygglagen 6 kap. 21§, och att snöröja på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa hindras.

Snövallar räknas inte som en sådan olägenhet i lagstiftningen och anses inte heller innebära en större olycksrisk. Därför är det fastighetsägarens eget ansvar att snöröja och halkbekämpa vid sin egen infart, även de snövallar som plogbilen lämnar efter sig.

Kommunen är dessutom skyldig att hushålla med skattemedel och bunden att behandla alla kommuninvånare lika, utifrån likställighetsprincipen. Kommunen har därför ingen laglig möjlighet att erbjuda fastighetsägare snöröjning utöver den standardiserade kvalitén på snöröjning i kommunen.

Kontakt

Trafikverket

0771-921 921
trafikverket@trafikverket.se

Webbsida
www.trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommuncenter

Stadshuset,
Norra Bergsgatan 23.

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Öppettider vardagar:
8.00 - 12.00
13.00- 16.30

Jour
0526-191 50

Länkar och information

Felanmälan

Föreskrift om gångbanerenhållning Pdf, 56 kB, öppnas i nytt fönster.

Metoder för halkbekämpning

I Strömstads kommun använder vi salt och grus. Grus används på cykel- och gångvägar samt sidogator. Större bilvägar (genomfartsleder) saltar vi för att minska halkan.

Gruset tas bort när våren kommer, under mars - april månad.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: Conny Hansson