MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Hamnstaden Strömstad

Strömstad hamn trafikeras flitigt av både yrkestrafik och fritidsbåtstrafik. Sett till antal passagerare som reser till/från hamnen är Strömstad den åttonde största hamnen i Sverige.

Hamnstaden Strömstad är av nationellt intresse. Strömstad är en så kallad TEN–A-hamn (ingår i ett nätverk av hamnar inom EU med minst 200 000 passagerare, en godsvolym på minst 1,5 miljoner ton gods och koppling till landbaserad infrastruktur som väg och järnväg). Hamnen är också klassad som riksintresse av Sjöfartsverket.

Det strategiska läget vid riksgränsen mot Norge (EU-gräns) gör att Strömstad hamn toppar den nationella statistiken för passagerare från icke EU-land.  Drygt 1,4 miljoner passagerare reser varje år på rutten Sandefjord i Norge och Strömstad. Strömstad hamn är viktig inte bara för Strömstad, utan också för Sverige.

Hamnutveckling pågår

De senaste åren har stora investeringar gjorts i hamnområdet i och kring Myren samt vid färjeläget. Investeringarna i korthet:

  • Myren: Ny kaj och stationsbyggnad för Kustbevakningen, invigd i maj 2019. Här finns också nya utrymmen för gods till skärgården samt för bunkring av bränsle för yrkesfisket och annan yrkesjöfart).
    Investering: Cirka 66 milj kr varav närmare hälften återbetalas genom hyresintäkter (Kustbevakningen)
  • Färjeläget: För att kunna ta emot nya moderna och större fartyg uppdraderas färjeläget med bland annat förlängning och förnyelse av kajsida, ny ramp för fordonstrafik, nya pollare, nytt trapptorn och stabilisering av kajkanter. Färdigt under 2020. Hamnen angörs bland annat av Color Hybrid, världens största plug-in hybridfartyg (el-/dieseldrift).
    Investering: Ny- och ombyggnad motsvarande cirka 170 miljoner kronor. Kostnaden återbetalas till kommunen via särskild kostnadstäckning från rederierna i enlighet med ett investeringsavtal med 20-årig avbetalningstid.

Intäkter från färjetrafiken

Kommunen tar ut hamnavgifter från de färjerederier som anlöper Strömstad hamn. Den nya färjan som sätts i trafik på rutten Sandefjord- Strömstad har kapacitet för 2 000 passagerare och 500 fordon vilket förväntas öka antalet resande jämfört med tidigare.

Hamnavgifterna baseras på antal passagerare, fordon och mängden gods samt på fartygets bruttotonnage. Med den nya passagerarfärjan ökar därför intäkterna från färjetrafiken jämfört med idag eftersom fartyget är större än sina föregångare.

Drift och underhåll

Hamnarna förvaltas av Strömstads kommun, tekniska förvaltningen. I uppdraget ingår även drift och utveckling av kommunens småbåtshamnar (Kebal, Bojar, Södra hamnen, Hålkedalen, Stare och Rossö). Totalt finns cirka 1 700 kommunala hyrplatser för fritidsbåtar. Även gästhamnen, med cirka 10 000 gästnätter per år, förvaltas av tekniska förvaltningen.

Fyra hamnområden

Strömstad hamn har i huvudsak fyra hamnområden med yrkessjöfart:

  • Norra hamnen med passagerartrafik till Koster och olika chartermål i svensk och norsk skärgård (Ångbåtskajen, Skärgårdsbåtsbryggan och Skeppsbrokajen).
  • Fiskehamnen i Södra hamnen med tilläggningsplats för yrkesfisket.
  • Torskholmen med färjeläge och angöring för internationell sjöfart.
  • Myrens hamnområde med kajplats och station för Kustbevakningen, Sjöräddningen samt godstrafiken till skärgården.

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck