HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Vanliga frågor och svar om corona som kommunen hanterar

Strömstads kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge. Här finner du svar på de vanligaste frågorna.

Sidan är uppdaterad:

Allmänna frågor och svar

Västra Götalandsregionen rapporterar varje vecka statistik för antalet konstaterade fall i regionen föregående vecka. Regionen redovisar då även hur många personer med konstaterad covid-19 som är folkbokförda i respektive kommun.

Strömstad har under pandemin haft ett ganska lågt antal konstaterade fall, men i början av 2021 ökade antalet avsevärt för att sedan gå ner igen under våren.

Aktuell statistik covid-19 Västra Götaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resa till Norge

Som svensk kan du inte resa till Norge. Undantag kan gälla om du har familj eller din arbetsplats i Norge, observera att du behöver ha handlingar som intygar ditt ärende vid gränspasseringen. Har du som svensk en norsk arbetsgivare och dagspendlar behöver du visa ett negativt covid-test.

Norges regering beslutar om inreseförbudet, vad det innebär, vilka som omfattas, krav på testning etcetera.
Norska polisen övervakar och beslutar i varje enskilt fall på plats vid gränsen.
Norska myndigheter informerar om undantag etcetera på Norge.no. Där finns även en chatt där du kan ställa frågor:
Läs mer om de norska resereglerna på Norge.no Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som arbetspendlar till Norge, kontakta din arbetsgivare för specifika frågor kring intyg etcetera.


Resa till Sverige

Från den 1 juni slopas tidigare krav på uppvisande av negativt covid-test för inresa till Sverige. Information om aktuella inreseregler och rekommendationer från den 1 juni finns här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska polisen övervakar och beslutar i varje enskilt fall på plats vid gränsen. Här finns ingående information om undantag etcetera: Läs mer på Polismyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (se länkar till frågor och svar där).

För dig som arbetspendlar till Sverige, kontakta din arbetsgivare för specifika frågor kring intyg etcetera.


Grensetjänsten

Grensetjänsten har information om norska och svenska gränsregler:
Information angaende covid-19 på grensetjansten.com Länk till annan webbplats.

Du har också möjlighet att kontakta Grensetjänsten om du inte finner svar på din fråga i informationen och länkarna ovan: 0571-239 03 (alternativt från Norge 62 83 21 00), info@grensetjansten.com

Tidigare inreseförbud och krav på negativt covid-test gäller inte längre vid inresa i Sverige. Därmot kan hemlandet ha regler som i samband med återkomsten innebär restriktioner. Exempelvis har Norge karantänsregler för inresande som har vistats i en region där smittspridningen överstiger vissa gränsvärden.

Om svenska inreserestriktioner på Polismyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se föreskrift om allas ansvar från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen erbjuder egentest för sina egna anställda som arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Den som vill göra ett egentest ska då kontakta sin chef som bokar ett testkit. Egentestet är för att se om du har en pågående covid-19-infektion och gäller inte antikroppstest.

Alla andra vänder sig till sin vårdcentral. Läs mer på Vårdguiden 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I Strömstads kommuns beredskap ingår planer för utökad bemanning i bland annat omvårdnadsverksamheten, utökad information och hjälp för att minska spridning av smitta, tillgång till utrustning för omvårdnadspersonal samt rutiner och annan beredskap för att ta hand om personer som eventuellt insjuknar på något av våra omvårdnadsboenden. Det är Västra Götalandsregionen som planerar och tillgodoser behovet av vård till följd av coronavirus. Ta del av lägesbilden på regionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten, men vissa försiktighetsåtgärder behövs för att minska risken för smittspridning. Från 29 september tas även publikbegränsningar bort.

Kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning ansvarar för att kontrollera efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens råd och föreskrifter för att förhindra smittspridning på serveringsställen, det vill säga barer, kaféer och andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster. Kommunen kan påpeka brister och om brister kvarstår och inte åtgärdas kan beslut om föreläggande eller förbud riktas mot verksamheterna. Läs mer om kommunens tillsyn

För brister i inomhuslokaler på andra platser än serveringsställen, till exempel i gym- och idrottsanläggningar, badhus, matbutiker och köpcentrum är det Länsstyrelsen som har tillsyn enligt tillfällig pandemilag.
Synpunkter på brister i dessa lokaler lämnas till vastragotaland@lansstyrelsen.se, 010-224 40 00.
Länsstyrelsen kan meddela en verksamhetsutövare vilka åtgärder som måste genomföras och besluta om vite, om verksamhetsutövaren inte utför dessa åtgärder. Läs mer om Länsstyrelsens uppdrag på deras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar - förskola och skola

Från 9 september fick samtliga elever och personal på Strömstad Gymnasium och Strömstads vuxenutbildning möjlighet att vaccinera sig mot covid-19 på skoltid i skolans lokaler. Vaccineringen genomförs då av Kronans apotek/Medicheck och vaccinet som används är Moderna.

Insatsen genomförs för att underlätta för elever och personal som ännu inte vaccinerat sig mot covid-19 att få tillgång till vaccinationstider och därigenom nå en högre vaccinationsgrad.

 • Vi är hemma vid minsta symptom och stannar kvar hemma tills vi varit symptomfria i + 48 timmar.
 • Upprätthåller god handhygien, för både barn, elever och personal.
 • Utökad städning.
 • Skyltar om att hålla avstånd.
 • Bänkar och stolar ställs isär.
 • Inga stora samlingar. Vi väntar med föräldramöten till senare in på höstterminen 2021 utifrån hur smittläget ser ut då.
 • All hämtning och lämning på förskolan och skolan sker i största möjliga mån utomhus.
 • Prioriterar utomhusaktiviteter och lektioner utomhus när det är möjligt.
 • Raster ska hållas utomhus, så att färre personal och elever samlas inomhus, i korridorer etcetera.
 • Begränsar flytt/byten av personal mellan enheter. Enbart bemanningscentralens vikarier anlitas.
 • Vi försöker erbjuda information på flera språk, så att alla kan ta del av viktiga budskap kring pandemin.
 • Personalen erbjuds egentest vid lindriga symtom för att säkerställa att det är säkert att gå till arbetet. (De som testas positivt följs upp av sjukvården.)
 • Risk- och sårbarhetsbedömningar är framtagna för huvuddelen av våra verksamheter med anledning av covid-19, för genomtänkt och god planering av verksamheterna.
 • Personalen har möten digitalt istället för att träffas fysiskt och har fått utbildning i att använda digitala verktyg.
 • Skolelever genomför inte längre delar av undervisningen på andra skolor, utan detta löses nu på elevens hemskola (till exempel moderna språk och hemkunskap), med syfte att inte elever från olika skolor ska mötas.
 • I den utsträckning som det är möjligt, så har elever i olika klasser sina raster på olika tidpunkter, för att minska antalet individer som samlas på en och samma plats.
 • Personal inom skolverksamheten har getts möjlighet att använda skyddsutrustning (visir) när så önskas, till exempel i situationer när det kan vara svårt att hålla avstånd till elever och annan personal.
 • Skolpersonal uppmanas att inte mötas och träffas i lärarrum utan att man sprider ut sig i befintliga lokaler under lunch och raster.
 • Pedagoger uppmanas att jobba hemifrån med planering och administration.
 • Erbjuder testkit (gurgeltest som är snällare mot barn) till elever vid smitta i klass.
 • Erbjuder möjlighet för elever och personal på Strömstad Gymnasium och vuxenutbildningen att vaccinera sig på skoltid i skolan lokaler.

Strömstads skolor har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring distansundervisning och har periodvis haft det för Strömstad Gymnasium och vuxenutbildningen, samt en kortare period för högstadielever. I Strömstad återgick gymnasiet och vuxenutbildningen successivt till närundervisning under våren 2021. Inför skolstart höstterminen 2021 bedömde Folkhälsomyndigheten att det är möjligt att återgå till närundervisning som huvudregel i alla skolformer för barn och unga.

APL (arbetsplatsförlagt lärande) och prao (praktisk arbetslivsorientering) kan genomföras, men det gäller att tänka till kring vilka arbetsplatser som är lämpliga respektive mindre lämpliga i detta sammanhang.

Barn och elever är välkomna tillbaka till skolan två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några symtom. Barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern rekommenderas att testa sig för att snabbare kunna återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det. Där finns också råd om att barn som har varit hemma från förskolan/skolan i sju dygn för en infektion och sedan tillfrisknar och är pigga, kan gå tillbaka till skola och annan verksamhet även om de har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torr hosta och lätt snuva och även om inget prov tagits.

Folkhälsomyndigheten: Hur länge bör jag stanna hemma? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten om testning av barn och unga och snabbare återgång till skolan Länk till annan webbplats.

Barn som utsatts för smitta som nära kontakt, till exempel i skolan, får vistas i skolan så länge de är helt symtomfria, men ska provtas enligt nedan:

Provtagningav barn utan symtom – när och vem?

Gäller alla över 6 års ålder:

 • Testa ditt barn för covid-19 så snart som möjligt efter att du fått information om att ditt barn kan varit utsatt för smitta. Kontakta vårdcentral eller 1177.se
 • Ta nytt prov 5 dagar efter att ditt barn senast varit i kontakt med personen som är smittsam.
 • Om du får besked 4 till 7 dagar efter att ditt barn senast träffade personen som är smittsam behöver ditt barn bara provta sig en gång.
 • Om du får besked mer än en vecka efter att ditt barn senast träffade personen som är smittsam behöver ditt barn inte provta sig alls.

Ja, från och med den 1 juni upphör Folkhälsomyndighetens rekommendation om testning och isolering efter hemkomst för symtomfria svenska och utländska medborgare som reser in i Sverige från länder inom EU, EES, Schengen, från Storbritannien och ett antal andra länder.

För elever/familjer som har varit utomlands i ett land som ligger utanför EU, så kan karantän fortfarande gälla efter hemkomst (tex från Thailand). Vilka länder och vad som gäller för karantän uppdateras på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet Länk till annan webbplats.

Varje skolenhet har kontakt med smittskyddet inom Västra Götalandsregionen och får instruktioner om vilka som ska informeras. Om smittspårning sker, erbjuder skolan testkit till elever från förskoleklass till gymnasiet med gurgeltest som är snällare mot barn.

Det är viktigt att hitta en balans mellan barn och ungas behov av, och rätt till, utbildning och de smittskyddsåtgärder som behöver vidtas för att förebygga och minska spridningen av covid-19. Kommuner har endast laglig rätt att stänga en skola eller förskola om något av dessa skäl finns:

 1. på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten
 2. efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning
 3. därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
 4. på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten
 5. för att regeringen har beslutat att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå

Kommunen följer lagen och agerar om det finns skäl enligt ovan. Hittills har en skola tillfälligt behövt stängas på grund av personalfrånvaro. Kommunen stämmer kontinuerligt av läget med smittskyddsläkare.

Om en skola eller förskola behöver stängas måste kommunen ändå kunna erbjuda barnomsorg för barn, vars vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

MSBs allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer i Folhälsomyndighetens kunskapssammanställning om covid-19 hos barn och unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturskolans verksamhet var tillfälligt satt på paus eller har haft distansundervisning på grund av pandemin. Under våren 2021 startade kulturskolan upp sina verksamheter igen för barn och elever födda 2002 eller senare. Starten för kulturskolan höstterminen 2021 senarelades men är sedan 13 september igång som vanligt. Vårdnadshavare eller annan vuxen följeslagare uppmanas fortfarande att inte följa med eleven in på skolan.

Skolskjutsarna går som vanligt. Men tänk över om du verkligen behöver resa med kollektivtrafiken. Om du kan gå eller cykla till och från skolan bidrar du till att minska trängseln ombord.

Eftersom varje individ uppmanas vara hemma vid minsta symptom på förkylning kommer även personal i förskolor och skolor att behöva vara hemma under perioder. Detta påverkar personalsituationen vid våra förskolor och skolor. Vi behöver ha en hög grad av flexibilitet och det finns handlingsplaner för olika scenarier.

Frågor och svar - omsorg

 • I väntan på nya direktiv då vaccineringen fått genomslag fortsätter vi att bära skyddsutrustning på våra boenden. Vi har rutiner för säkra besök vid våra i vård- och omsorgsboenden (äldreboenden och boenden för personer med demens) liksom bostäder inom funktionshinderområdet (servicebostäder, gruppbostäder och boenden inom socialpsykiatrin).
 • Vi prioriterar information till egen personal om erforderliga hygienrutiner och andra rutiner för ett smittsäkert arbetssätt. God hygien är mycket viktigt för att minimera risken för smittspridning. Uppdaterade, lokala rutiner finns på varje arbetsplats.
 • Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer liksom Vårdhygiens hygienråd och riktlinjer. Här finns bland annat anvisning om typ av skyddsutrustning vid minsta symptom hos omsorgstagaren liksom om isolering av vårdtagare vid bekräftad smittsam sjukdom. Läs mer om hur skyddsutrustningen används.
 • Instruktionen till medarbetare med luftvägsymptom, även lindriga, är att stanna hemma från jobbet. Man ska vara symptomfri i minst två dagar innan återgång till jobbet.
 • Vi har stängt våra mötesplatser för omsorgstagare, men förmedlar hjälpinsatser via kommuncenter, tel 0526-190 00.
 • Vi förbereder alla medarbetare på vilka rutiner som gäller för insatser hemma hos brukare om ett sjukfall i covid-19 skulle inträffa. Lager av skyddsutrustning finns.
 • Vi har ett nära samarbete med våra vårdcentraler, Vårdhygien och smittskyddet i Västra Götaland. Ny information från nationella myndigheter utvärderas och omsätts vid behov i verksamheten.
 • Vi begränsar anpassar personalstyrkan per enhet så att enskilda boenden så långt som möjligt har sina egna timvikarer.

Om misstanke om smitta finns gäller följande:

 • Boende inom äldreomsorgen är en prioriterad grupp för provtagning. Provtagning sker efter kontakt med ansvarig läkare på vårdcentral vid misstanke om smitta.
 • Antalet personal som vårdar personen begränsas.
 • Om smitta konstateras isoleras vårdtagaren så att andra brukare och vår personal inte riskerar att smittas. Anhöriga till andra vårdtagare på boendet informeras om att smitta förekommer på boendet.
 • Vi fortsätter att utföra vårt uppdrag som vanligt. Skyddsutrustning används enligt anvisade rutiner från Smittskyddet i Västra Götaland.

Personal inom hemtjänst och hemsjukvård är rustade för insatser till personer som har luftvägssymtom. Skyddsutrustning används enligt anvisning från Västra Götalandsregionen. Inriktningen är att personerna så långt som möjligt ska få vård i sitt eget hem eller på sina rum vid respektive boende.

Möjlighet till omvårdnad i särskilda mellanvårdsenheter finns för vårdtagare med misstänkt eller bekräftad covid-19 som inte kan klara sig i eget boende. Dessa kommer att fungera som ett korttidsboende för behövande. Vårdtagarna kan komma både från egna hem, från något av våra boenden och från sjukhuset.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer! De syftar till att skydda dig och våra äldre liksom till att minska smittspridningen i samhället.

Respektera restriktionerna kring besök vid våra boenden även om det är begränsande för dig och den som står dig nära.

Det finns en prioritering av hur personalen ska arbeta för att tillgodose de viktigaste behoven hos våra brukare. Blir många sjuka inom exempelvis omvårdnad kan personal från andra verksamhetsområden inom kommunen sättas in för att utföra arbete inom hemtjänsten eller på våra boenden.

Tillräcklig bemanning kräver att vi har vikarier! Välkommen att göra en insats! Vår bemanningscentral annonserar när det finns behov av fler vikarier. Läs mer här: www.stromstad.se/timvikarie Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västtrafik arbetar med att skapa så trygga resor som möjligt under rådande läge. Ensamåkning infördes 27 mars 2020 inom sjukresor och färdtjänstresor. Du beställer din resa som vanligt men reser ensam i fordonet. För att öka tryggheten och minska risken för smitta har Västtrafik även stängt framsätet i sina servicefordon (från och med 27 april 2020).

Mer om Västtrafiks restriktioner kring resande under pandemin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer här:

Other languages

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck