HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Information om coronaviruset

Sidan är uppdaterad: 2020-09-17 10.54

Förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning

I Folkhälsomyndighetens information kring potentiella riskgrupper för covid-19, påpekas att barn löper en mycket liten risk att bli allvarligt sjuka, även de barn som har något av de tillstånd eller sjukdomar som, för äldre, ökar risken. Dock är det mycket viktigt att hålla smittan på en låg nivå i skolan. Detta för att minska risken att sprida smitta till de som kan bli allvarligt sjuka, äldre och andra i riskgrupp.

Strömstads kommun har infört rutinen att informera vårdnadshavare vid kännedom om bekräftat fall av covid-19 på en skolenhet (se första frågan nedan). Även smittskyddet/vårdcentralerna behöver då nå ut med viktig information till berörda grupper, klasser. Det är rektor för enheten som ansvarar för utskicken på uppdrag av smittskydd och/eller vårdcentral. För dig som vårdnadshavare kan det periodvis bli mycket information att ta till sig.

Våra skolor hålls öppna. Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan. Vid eventuella ändringar i schema eller tider får berörda barn, elever och vårdnadshavare information från respektive förskola och skola.

Som vårdnadshavare behöver du meddela förskolan/skolan så tidigt som möjligt om ditt barn ska stanna hemma. Tänk på att hålla avstånd vid hämtning och lämning.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skolor och förskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar - förskola och skola

Efter avstämningar och överenskommelser med Smittskyddet Västra Götaland har Strömstads kommun infört rutinen att informera vårdnadshavare när vi, vid första tillfället får vetskap om bekräftade fall av covid-19 hos barn/elev eller personal vid den berörda skolenheten. Vid små enheter med litet antal barn och personal och där det finns risk att identifiera vem som är smittad, kommer enbart skolans namn att anges, inte om det avser förskola, skola eller fritids. Syftet är att både barn/elever, vårdnadshavare och personal ska vara extra uppmärksamma på symtom.

Det är smittskyddet/vårdcentralen som avgör om eventuell smittspårning ska ske och ansvarar för det. Berörda nära kontakter får i så fall speciellt brev med anvisningar.

Vårdnadshavare är inte skyldiga att meddela skolverksamheten om bekräftad smitta.

Vid känd smitta tar skolan kontakt med vårdcentral/smittskydd Västra Götaland för avstämning.

 • Vi är hemma vid minsta symptom och stannar kvar hemma tills vi varit symptomfria i + 48 timmar.
 • Upprätthåller god handhygien, för både barn, elever och personal.
 • Utökad städning.
 • Skyltar om att hålla avstånd.
 • Bänkar och stolar ställs isär.
 • Inga stora samlingar. Höstens föräldramöten ersätts med skriftlig information. Föräldrar till barn i de yngre åldrarna får inte följa med sitt barn in på skolan första skoldagen såsom de brukar få göra.
 • All hämtning och lämning på förskolan och skolan sker i största möjliga mån utomhus.
 • Prioriterar utomhusaktiviteter och lektioner utomhus när det är möjligt.
 • Lunchraster och övriga raster ses över för att undvika trängsel.
 • Begränsar flytt/byten av personal mellan enheter (gäller även städ och måltid), detsamma gäller för vikarier. Enbart bemanningscentralens vikarier anlitas.
 • Vi försöker erbjuda information på flera språk, så att alla kan ta del av viktiga budskap kring pandemin.
 • Personalen erbjuds egentest vid lindriga symtom för att säkerställa att det är säkert att gå till arbetet. (De som testas positivt följs upp av sjukvården.)
 • Risk- och sårbarhetsbedömningar är framtagna för huvuddelen av våra verksamheter med anledning av covid-19, för genomtänkt och god planering av verksamheterna.

Personal och ansvariga för verksamheten gör allt för att hindra vidare smittspridning på en enhet där det eventuellt funnits bekräftade smittade. Vi kan inte garantera att någon inte kan bli smittad. På alla enheter följer vi noga alla riktlinjer gällande hygien.

Hur smittan kommit in vet vi inte idag och vi spekulerar inte heller om detta. Eventuell smittspårning sker via Smittskyddet Västra Götaland/vårdcentralen.

Vid minsta tecken på luftvägsbesvär eller feber stannar personalen hemma tills de varit symtomfria i två dagar. Detta gäller såväl fast personal som timanställda. Samma regler gäller för barn/elever, här har vårdnadshavaren ett egenansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Barn- och utbildningsförvaltningens mål är att begränsa antal vikarier och personalförflyttningar mellan enheterna för att minska risken för smittspridning. Detta betyder inte att vi inte tar in vikarier, det behövs ibland då vi har en frånvaro mellan 7-15 procent på personalen. Enbart bemanningscentralens vikarier anlitas.

Barn och elever är välkomna tillbaka till skolan två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några symtom. 31 augusti kom Folkhälsomyndigheten med en ny vägledning till regionerna i deras arbete med att påvisa pågående covid-19-infektion hos barn och unga. Där rekommenderas barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern att testa sig för att snabbare kunna återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det. Där finns också råd om att barn som har varit hemma från förskolan/skolan i sju dygn för en infektion och sedan tillfrisknar och är pigga, kan gå tillbaka till skola och annan verksamhet även om de har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torr hosta och lätt snuva och även om inget prov tagits.

Folkhälsomyndigheten om testning av barn och unga och snabbare återgång till skolanlänk till annan webbplats

Ja, friska barn kan gå till skolan. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola.

Friskt förskolebarn med sjukt syskon uppmanas vara hemma då vårdnadshavare ändå är hemma med det sjuka syskonet. Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt. I hushåll där någon är sjuk är det dock extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen rekommendation om att hålla friska barn och elever hemma från förskola och skola. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla personer med symtom på luftvägsinfektion, feber eller hosta - även lindriga sådana symtom - att stanna hemma för att inte smitta andra.

Det nuvarande kunskapsläget visar att få barn och ungdomar drabbas av covid-19 och att barn smittar i lägre utsträckning än vuxna och att olika skolverksamheter inte visat sig vara drivande i smittspridningen.

Folkhälsomyndigheten: covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställninglänk till annan webbplats:

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan: Coronaviruset - Det här gällerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I komvux på gymnasial nivå och sfi ska nationella prov genomföras som vanligt igen sedan den 1 juli 2020. Nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan ska genomföras som vanligt från och med höstterminen 2020.

Läs mer på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolskjutsarna går som vanligt. Men tänk över om du verkligen behöver resa med kollektivtrafiken. Om du kan gå eller cykla till och från skolan så ger du plats till de som verkligen behöver resa i kollektivtrafiken. Västtrafik försöker minska trängseln ombord och kör därför all trafik som går. Men vi behöver alla hjälpas åt genom att undvika onödiga resor och gå och cykla när vi har möjlighet. Fortsatt gäller att på- och avstigning enbart sker genom bussens mittdörrar. Fordonen städas dagligen och vid behov. Anledningen till att inte skolskjutsen genomförs som ensamresor är att resorna går till en verksamhet som innebär att man umgås med andra. Viktigt att inte gå till skolan när man inte är frisk.

Gymnasieskolan i Strömstad har återgått till normal verksamhet från och med höstterminen 2020, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vuxenutbildningen har viss undervisning på distans fortsatt då det är möjligt enligt rekommendationer från Skolverket. Detta för att minska trängseln i huset.

Allmänna råd för att minksa risken för smittspridning måste dock följas.

Folkhälsomyndigheten: covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställninglänk till annan webbplats

Ja, Kulturskolan har verksamhet som vanligt. Barn- och utbildningsförvaltningen följer myndigheternas rekommendationer och tycker att det är viktigt att hålla igång verksamheter, men samtidigt minimera smittrisken.

Om det blir aktuellt att stänga förskolor och grundskolor kommer du som vårdnadshavare att bli ombedd att anmäla att du behöver barnomsorg, på grund av att du arbetar inom samhällsviktig verksamhet, via e-tjänst/formulär. Strömstads kommun följer MSBs (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) råd och har valt att inte, i förväg, be vårdnadshavare anmäla behov av barnomsorg vid eventuell stängning. Om du är osäker på om den verksamhet du arbetar inom räknas som samhällsviktig eller inte, fråga din chef/arbetsgivare.

MSBs allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer här:

Other languages

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se
må-fr 8-16.30

Mer information om Coronaviruset

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-09-17, Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck