MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Information om coronaviruset

Sidan är uppdaterad:

Förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning

I Folkhälsomyndighetens information kring potentiella riskgrupper för covid-19, påpekas att barn löper en mycket liten risk att bli allvarligt sjuka. Dock är det mycket viktigt att hålla smittan på en låg nivå i skolan för att minska risken att sprida smitta.

Våra skolor hålls öppna. Grunden har hela tiden varit att elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan. Från 1 december gäller dock att även barn och elever ska stanna hemma om någon i hushållet bekräftats ha covid-19. Vid eventuella ändringar i schema eller tider får berörda barn, elever och vårdnadshavare information från respektive förskola och skola.

Som vårdnadshavare behöver du meddela förskolan/skolan så tidigt som möjligt om ditt barn ska stanna hemma. Tänk på att hålla avstånd vid hämtning och lämning.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skolor och förskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar - förskola och skola

Från 9 september fick samtliga elever och personal på Strömstad Gymnasium och Strömstads vuxenutbildning möjlighet att vaccinera sig mot covid-19 på skoltid i skolans lokaler. Vaccineringen genomförs då av Kronans apotek/Medicheck och vaccinet som används är Moderna.

Insatsen genomförs för att underlätta för elever och personal som ännu inte vaccinerat sig mot covid-19 att få tillgång till vaccinationstider och därigenom nå en högre vaccinationsgrad.

 • Vi är hemma vid minsta symptom och stannar kvar hemma tills vi varit symptomfria i + 48 timmar.
 • Upprätthåller god handhygien, för både barn, elever och personal.
 • Utökad städning.
 • Skyltar om att hålla avstånd.
 • Bänkar och stolar ställs isär.
 • Inga stora samlingar. Vi väntar med föräldramöten till senare in på höstterminen 2021 utifrån hur smittläget ser ut då.
 • All hämtning och lämning på förskolan och skolan sker i största möjliga mån utomhus.
 • Prioriterar utomhusaktiviteter och lektioner utomhus när det är möjligt.
 • Raster ska hållas utomhus, så att färre personal och elever samlas inomhus, i korridorer etcetera.
 • Begränsar flytt/byten av personal mellan enheter. Enbart bemanningscentralens vikarier anlitas.
 • Vi försöker erbjuda information på flera språk, så att alla kan ta del av viktiga budskap kring pandemin.
 • Personalen erbjuds egentest vid lindriga symtom för att säkerställa att det är säkert att gå till arbetet. (De som testas positivt följs upp av sjukvården.)
 • Risk- och sårbarhetsbedömningar är framtagna för huvuddelen av våra verksamheter med anledning av covid-19, för genomtänkt och god planering av verksamheterna.
 • Personalen har möten digitalt istället för att träffas fysiskt och har fått utbildning i att använda digitala verktyg.
 • Skolelever genomför inte längre delar av undervisningen på andra skolor, utan detta löses nu på elevens hemskola (till exempel moderna språk och hemkunskap), med syfte att inte elever från olika skolor ska mötas.
 • I den utsträckning som det är möjligt, så har elever i olika klasser sina raster på olika tidpunkter, för att minska antalet individer som samlas på en och samma plats.
 • Personal inom skolverksamheten har getts möjlighet att använda skyddsutrustning (visir) när så önskas, till exempel i situationer när det kan vara svårt att hålla avstånd till elever och annan personal.
 • Skolpersonal uppmanas att inte mötas och träffas i lärarrum utan att man sprider ut sig i befintliga lokaler under lunch och raster.
 • Pedagoger uppmanas att jobba hemifrån med planering och administration.
 • Erbjuder testkit (gurgeltest som är snällare mot barn) till elever vid smitta i klass.
 • Erbjuder möjlighet för elever och personal på Strömstad Gymnasium och vuxenutbildningen att vaccinera sig på skoltid i skolan lokaler.

Strömstads skolor har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring distansundervisning och har periodvis haft det för Strömstad Gymnasium och vuxenutbildningen, samt en kortare period för högstadielever. I Strömstad återgick gymnasiet och vuxenutbildningen successivt till närundervisning under våren 2021. Inför skolstart höstterminen 2021 bedömde Folkhälsomyndigheten att det är möjligt att återgå till närundervisning som huvudregel i alla skolformer för barn och unga.

APL (arbetsplatsförlagt lärande) och prao (praktisk arbetslivsorientering) kan genomföras, men det gäller att tänka till kring vilka arbetsplatser som är lämpliga respektive mindre lämpliga i detta sammanhang.

Barn och elever är välkomna tillbaka till skolan två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några symtom. Barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern rekommenderas att testa sig för att snabbare kunna återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det. Där finns också råd om att barn som har varit hemma från förskolan/skolan i sju dygn för en infektion och sedan tillfrisknar och är pigga, kan gå tillbaka till skola och annan verksamhet även om de har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torr hosta och lätt snuva och även om inget prov tagits.

Folkhälsomyndigheten: Hur länge bör jag stanna hemma? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten om testning av barn och unga och snabbare återgång till skolan Länk till annan webbplats.

Barn som utsatts för smitta som nära kontakt, till exempel i skolan, får vistas i skolan så länge de är helt symtomfria, men ska provtas enligt nedan:

Provtagningav barn utan symtom – när och vem?

Gäller alla över 6 års ålder:

 • Testa ditt barn för covid-19 så snart som möjligt efter att du fått information om att ditt barn kan varit utsatt för smitta. Kontakta vårdcentral eller 1177.se
 • Ta nytt prov 5 dagar efter att ditt barn senast varit i kontakt med personen som är smittsam.
 • Om du får besked 4 till 7 dagar efter att ditt barn senast träffade personen som är smittsam behöver ditt barn bara provta sig en gång.
 • Om du får besked mer än en vecka efter att ditt barn senast träffade personen som är smittsam behöver ditt barn inte provta sig alls.

Ja, från och med den 1 juni upphör Folkhälsomyndighetens rekommendation om testning och isolering efter hemkomst för symtomfria svenska och utländska medborgare som reser in i Sverige från länder inom EU, EES, Schengen, från Storbritannien och ett antal andra länder.

För elever/familjer som har varit utomlands i ett land som ligger utanför EU, så kan karantän fortfarande gälla efter hemkomst (tex från Thailand). Vilka länder och vad som gäller för karantän uppdateras på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet Länk till annan webbplats.

Varje skolenhet har kontakt med smittskyddet inom Västra Götalandsregionen och får instruktioner om vilka som ska informeras. Om smittspårning sker, erbjuder skolan testkit till elever från förskoleklass till gymnasiet med gurgeltest som är snällare mot barn.

Det är viktigt att hitta en balans mellan barn och ungas behov av, och rätt till, utbildning och de smittskyddsåtgärder som behöver vidtas för att förebygga och minska spridningen av covid-19. Kommuner har endast laglig rätt att stänga en skola eller förskola om något av dessa skäl finns:

 1. på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten
 2. efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning
 3. därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
 4. på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten
 5. för att regeringen har beslutat att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå

Kommunen följer lagen och agerar om det finns skäl enligt ovan. Hittills har en skola tillfälligt behövt stängas på grund av personalfrånvaro. Kommunen stämmer kontinuerligt av läget med smittskyddsläkare.

Om en skola eller förskola behöver stängas måste kommunen ändå kunna erbjuda barnomsorg för barn, vars vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

MSBs allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer i Folhälsomyndighetens kunskapssammanställning om covid-19 hos barn och unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturskolans verksamhet var tillfälligt satt på paus eller har haft distansundervisning på grund av pandemin. Under våren 2021 startade kulturskolan upp sina verksamheter igen för barn och elever födda 2002 eller senare. Starten för kulturskolan höstterminen 2021 senarelades men är sedan 13 september igång som vanligt. Vårdnadshavare eller annan vuxen följeslagare uppmanas fortfarande att inte följa med eleven in på skolan.

Skolskjutsarna går som vanligt. Men tänk över om du verkligen behöver resa med kollektivtrafiken. Om du kan gå eller cykla till och från skolan bidrar du till att minska trängseln ombord.

Eftersom varje individ uppmanas vara hemma vid minsta symptom på förkylning kommer även personal i förskolor och skolor att behöva vara hemma under perioder. Detta påverkar personalsituationen vid våra förskolor och skolor. Vi behöver ha en hög grad av flexibilitet och det finns handlingsplaner för olika scenarier.

Läs mer här:

Other languages

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck