HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Information om coronaviruset

Sidan är uppdaterad:

Detta gör kommunen

Strömstads kommuns verksamheter agerar för att hantera spridningen av coronavirus. Vi värnar särskilt äldre och andra riskgrupper som visat sig känsliga för sjukdomen Covid-19.

Aktiverad stabsfunktion och höjd beredskap

Strömstads kommun arbetar i en särskild stab för att agera effektivt och enhetligt under pandemin. Beredskap finns för ökad smittspridning bland både invånare och egen personal. Vid hög sjukfrånvaro prioriteras samhällsviktig verksamhet inom skola, vård och omsorg liksom VA-teknisk verksamhet. Behovet av tillfällig personal inom omvårdnad av äldre minskas genom anpassade scheman.

Ett besökssäkert Strömstad

Beredskapen omfattar också insatser för att styra besökare och undvika risk för trängsel på platser där många samlas. Tillsammans med det lokala näringslivet görs insatser för ett "besökssäkert Strömstad". Kommunens hälsoinspektörer genomför regelbundet trängseltillsyn på krogar, restauranger och andra serveringar.

Mer om företag och föreningars åtgärder för en trygg plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om insatser på platser där kommunen ansvarar

Tillsyn av matserveringar för smittsäkra miljöer

Löpande uppdatering och lägesbild

Aktuella frågor som vi hanterar och som berör dig som invånare publiceras på sidan med frågor och svar och på våra temasidor. Observera att information om smittade eller sjuka omfattas av patientsekretess, därför lämnar vi inte ut uppgifter om sjukfall i verksamheten.

Nedan en översikt över coronarelaterade frågor och beslut som hanteras i stabsfunktionen. För lokal och regional statistik över sjukfall i Covid-19, se Västra Götalandsregionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Aktuellt 20210324

 • Antalet nya fall av covid-19 i Strömstad är fortsatt lågt, de senaste fem veckorna har endast fem fall registrerats. Vi fortsätter att informera om lägesbilden och uppmana alla att visa hänsyn, hålla avstånd och stanna hemma vid symtom.
 • Vaccinviljan är hög i Strömstad. Siffror från v. 28 visar att cirka 75 procent av kommunens invånare tagit dos 1, närmare 50 procent har hittills tagit en andra dos.

20210715

 • Den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark tas bort.
 • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel en fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer.
 • Regeringen har även beslutat att passagerarbegränsningar i långväga kollektivtrafik tas bort.

20210701

 • Ytterligare lättnader i restriktionerna gäller enligt den nationella planen, särskilt vad gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställingar med höjt max antal deltagare.
 • Strömstad noterar låga smittsiffror i den regionala statistiken över konstaterade covid-fall, liksom regionen i sin helhet.

20210611

 • Strömstad noterar åter låga smittsiffror i den regionala statistiken över konstaterade covid-fall.
 • Kommunen tar initiativ till en regional sambandskonferens med Länsstyrelsen, Trafikverket och Smittskydd Västra Götaland, gränspolisen med flera. Bakgrunden är det norska beskedet att man under eftermiddagen den 11 juni slopar kravet på karantän för hemvändande norrmän som är fullt vaccinerade och som kan uppvisa negativt covid-test vid hemresa. Något som förväntas öka antalet norska besökare i gränsområdet. Mötet fokuserar risk för trafikstörningar och eventuella trängselsituationer i gränshandeln med åtföljande risk för smittspridning.

20210606

 • Regionala restriktioner upphör till följd av ett allmänt bättre smittläge. För Strömstads del konstaterades endast två nya smittfall under föregående vecka.
 • Den nationella planen för anpassade smittskyddsåtgärder innebär ett stegvis öppnande och till viss del överlappande regler och rekommendationer. Vi förtydligar var information om antal personer som får vistas i lokaler, vid allmänna sammankomster etc finns.

20210426

 • Besked från Västra Götalandsregionen om att förlänga de regionala restriktionerna till den 16 maj.
 • Tidigare beslut om hemarbete för kommunens anställda gäller till fre den 14 maj.

20210422

 • Siffror över antalet nya fall av covid-19 visar på en ökning från föregående vecka - 37 fall jämfört med 17 veckan innan. Ökningen har dock skett från en låg nivå och Strömstad hör fortsatt till de kommuner i regionen som har låg incidens relativt sin befolkning.

20210419

 • Kommunens idrottshallar öppnar för både ungdoms- och vuxenträning villkorat att pandemilagens regler efterlevs. Biblioteket återgår till ordniarie öpettider.

20210414

 • Siffror över antalet fall föregående vecka pekar på en ökande smittspridning även i Strömstad. 17 nya fall rapporteras. Ingen påverkan av verksamheter inom skola eller omsorg rapporteras.
 • De regionala rekommendationerna för begränsad smittspridning förlängs till den 2 maj.
 • Förberedelser för en kontrollerad öppning av Strömstad simhall och badhusets gym görs. Planen är en försiktig öppning från måndag den 19 april.

20210408

 • Siffror över smittspridningen från VGR redovisar fyra nya fall i Strömstad föregående vecka. Smittspridningen är därmed för närvarande bland länets lägsta i Strömstad. Fortsatt oro finns för smittspridningen regionalt, och smittskyddsläkaren trycker på att de skärpta restriktionerna måste följas.

20210405

 • På första stabsmötet efter påskhelgen rapporteras om en lugn långhelg. Beslut tas om fortsatt stöd till näringslivet avseende skyltning för ett besökssäkert Strömstad. Rekommendationen om hemarbete för de funktioner inom kommunen som kan arbeta hemma, förlängs till den 31 april.

20210330

 • Barn- och utbildningsnämnden beslutar om ny plan för återgång till närundervisning för gymnasieelever från och med 19 april.

20210316

 • Smittspridningen ligger kvar på samma nivå som tidigare veckor, drygt 20 fall under vecka 10. Inriktningsbeslutet om successiv återgång till arbetsplatserna för kommunens tjänstemän från mitten av april ligger fast.
 • Regionens egentester via Kry öppnar, vi hjälper till att informera gränspendlare att intyg för gränspassering nu ska hanteras via denna tjänst, inte via vårdcentralerna.

20210309

 • Genomgång av vaccinationsläget med lokala vårdcentraler visar att Strömstad inte erhållit vaccin i samma omfattning som närområdet. Kommunen lyfter frågan med regionenens vaccinationssamordnare.
 • Förberedelser för ett nytt tillfälle för personalvaccinering av vård- och omsorgspersonal pågår.

20210804

 • Fortsatt balanserad smittspridning rapporeras - 21 fall under vecka 8. Beslut om lättnarder i lokala restriktioner från måndag 8 mars. Kommunens idrottsanläggningar öppnas för vuxenträning utomhus.

20210225

 • Efter en period av högt smittläge är smittspridningen åter påväg mot en låg nivå. Antalet nya sjukfall i covid-19 under vecka 7 stannar på 19 fall.
 • Beslut fattas om en försiktig öppning av idrotts- och fritidslokaler för barn- och unga födda 2002 och senare från måndag 1 mars. Vuxenträning utomhus vid kommunens anläggningar bedöms kunna starta den 8 mars, givet att smittläget är fortsatt gynnsamt.
 • Högstadiet fortsätter sin undervisning på distans även veckan efter sportlovet.

20210204

 • Smittskyddet i Västra Götaland bekräftar siffran över föregående vecka till 106 konstaterade sjukfall i covid-19.
 • I de analyser som gjorts av prover från Strömstad har inte några spår av de muterade virusstammar med ursprung i Stortbrittannien.

20210201

 • Efter rekommendation från Smittskydd Västra Götaland tas beslut om en rad kompletterande åtgärder för att begränsa smittspridningen. Detta sedan preliminära siffror visar på 105 nya fall inom kommunen under föregående vecka. Bland åtgärderna märks bland annat återgång till stängda kultur- och idrottslokaler samt ökad distansundervisning inom skolan.
 • Budskapet om allas ansvar förstärks i alla kanaler och vi kommunicerar lokala råd från smittskyddet på stromstad.se.
 • På grund av smittläget ansöker Socialförvaltningen via Länsstyrelsen om tillstånd att införa besöksförbud på särskilda boenden. Sådana förbud kräver tillstånd från Folkhälsomyndigheten.

20210129

 • Beslut om förlängd period för distansundervisning vid Strömstad gymnasium. Eleverna studerar på distans fram till sportlovet vecka 8.

20210128

 • Norska regeringen meddelar att inreseförbud ska införas, enbart arbetstagare med samhällskritiska funktioner och med uppdrag inom vård och omsorg får pendla till arbetsplatser i Norge. Många vänder sig till kommunen för vägledning om tillämpningen och möjligheterna till undantag. Vi hänvisar till Gränspolisen. Inreseförbudet till Norge gäller från den 29 januari och 14 dagar framåt.
 • Västra Götalandsregionens veckorapport över antal konstaterade sjukfall i covid-19 anger 61 nya sjukfall vecka 3, det placerar Strömstad som den kommun inom VGR som har högst incidens (antal fall per invånare). Kommunstyrelsens ordförande gör ett uttalande och ber allmänheten att ytterligare öka ansträngningarna för att följa gällande råd och rekommendationer.

20210125

 • Regeringsbeslut om inreseförbud från Norge träder i kraft. Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om karantän för den som besökt Norge de senaste 14 dagarna beaktas av kommunen som arbetsgivare. Ansvaret för att se till att inte personal som omfattas av rekommendationerna går till jobbet är uttalat. Beviljade bisysslor för personal i form av uppdrag i Norge återkallas, all personal uppmanas också att vara restriktiva med besök i Norge. Detta i syfte att begränsa risk för spridning av den virusmutation som spridits i bland annat Norge.

20210122

 • Beslut om att i enlighet med regeringens inriktningsbeslut om fritidsaktiviteter för unga, öppna kommunala fritids- och idrottsanläggningar för barn och ungdomar födda 2005 och tidigare. Beslutet omfattar även barn- och ungdomsverksamhet i Lionshovs ishall och Strömstads simhall samt vid Fritidsgården. Lokalerna är tills vidare stängda för äldre ungdomar liksom för allmänheten.

20210121

 • Smittskyddet i VGR redovisar det högsta antalet fall hittills i Strömstads kommun - siffran för vecka 2 är 65 rapporterade sjukfall i covid-19. Vi informerar om utfallet och uppmanar till efterlevnad av gällande råd, regler och rekommendationer.
 • Beslut om förlängd fjärrundervisning på Strömstad Gymnasium och för vissa årskurser vid högstadiet.

20210115

 • Beskedet om startdatum för vaccinering av omvårdnadspersonal ändras, ny tid för start av vaccinering är vecka 5 eller 6. Företaget Vaccina utför vaccineringen på uppdrag av Västra Götalandsregionen.
 • Första dosen vaccin till omsorgstagare i kommunens verksamheter är avklarad.

20210104

 • Ingen ändring av beslutet om stängning av kommunala kultur- och idrottslokaler. Ny utvärdering av öppettiderna sker i mitten av januari.

201228

 • Planering för mottagande och distribution av de första doserna av cornavaccin pågår. Under vecka 53 vaccineras de första omsorgstagarna vid kommunens boenden. Kommunens hemsjukvård ansvarar.

201218

 • Beslut om förlängning av stängningsperioden för kommunala fritids- och idrottanläggningar efter förtydligande från regeringen. Samtliga lokaler håller stängt till och med den 24 januari 2021. En positiv utveckling av det epidemilogiska läget kan göra lättnader möjliga. Beslutet utvärderas dock tidigast i samband med stabsmöte 4 januari 2021.
 • Strömstad gymnasium övergår till distansundervisning fram till den 24 januari 2021.

201217

 • Anpassning till ny regional rutin för användning av extra skyddsutrustning för omvårdnadspersonal under jul- och nyårshelg. Syftet är att minimera risken för ytterligare sjukfall hos boende och personal. Rutinen gäller fram till den 18 januari 2021.

201214

 • Nya skärpta, nationella regler och råd träder i kraft. Reglerna förtydligar allas eget ansvar för att bromsa smittspridningen. Information lämnas även i kommunens kanaler.
 • Kommundirektören beslutar om att tidigare begränsningar av användningen av kommunala kultur- och fritidslokaler kvarstår fram till 4 januari 2021. Innebörden är att endast föreningsverksamhet för barn och unga upp till och med 15 år tillåts till dess. Mer om öppettider i våra verksamheter.

201119

 • Som en följd av att de skärpta, allmänna råden förlängs beslutas att Strömstads kommun ska vidta ytterligare åtgärder för att bromsa smittspridningen i länet. Insatsen omfattar bland annat ytterligare anpassning av öppethållande i verksamheter och kommunala lokaler.
 • Smittspårningen vid Solbogården är avslutad och vi ger en lägesbild från arbetet i sociala medier. Inlägget får stor spridning och uppskattning visas för det arbete som gjorts för att hantera situationen.
 • Statistik från VG-regionen för vecka 46 visar på 13 konstaterade fall i Strömstads kommun. Det är fler fall än veckan innan, och den högsta noteringen för Strömstad hittills.

201102

 • Socialförvaltningen meddelar att man under helgen dessvärre konstaterat fall av coronasmitta på ett av kommunens boenden för äldre. Smittspårning pågår och saken hanteras enligt gällande handlingsplan.
 • Grön stab sammanträder för att diskutera konsekvenserna av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd för Västra Götaland som kom i slutet av förra veckan. Följande anpassningar görs:
 • Stark rekommendation om hemarbete i de verksamheter där detta är möjligt.
 • Digitala möten framför fysiska förordas i alla verksamheter.
 • Fortsatt bemanningsplanering inom kommunal vård- och omsorg för att förebygga smittspridning.
 • Förberedelser för övergång till distansundervisning vid Strömstad gymnasium om så skulle krävas.
 • Anpassning av verksamheten vid Strömstads badanstalt (bad och gym).

201029

 • Tre nya konstatrerade fall i Strömstad i VG-regionens senaste rapportering (v. 43). Nya, skärpta allmänna råd diskuteras och eventuella lokala åtgärder förbereds.

201021

 • Från 21 oktober gäller nya förhållningsregler för hushållskontakter till smittade i Västra Götaland. Ofta kallat familjeisolering/familjekarantän. Det innebär att vuxna och unga vuxna, som delar hushåll med en smittad, ska stanna hemma sju dagar, oavsett om man har några egna symptom.

201015

 • Veckostatistiken för antal smittade anger ett konstaterat fall av covid-19 i Strömstad v. 41. Det är en minskning jämfört med tidigare, Strömstads kommun ligger därmed på samma låga nivå som grannkommunerna.

201001

 • Veckostatistiken från VGR visar på tio nya fall bland kommunens invånare. En nedgång från veckan dessförinnan. Strömstad har de senaste veckorna haft flest antal bekräftade fall per capita i vår region. Uppmaningarna till allmänheten om att följa restriktionerna fortsätter.
 • Besöksförbudet på äldreboendena hävs. Besökare uppmanas följa särskilda restriktioner för att fortsätta hålla smittan borta från våra äldre på boenden.

200930

 • Smittspårning pågår vid flera skolor i Strömstad. Smittskyddsläkaren manar till försiktighet i pandemin trots att barn sällan blir annat än lindrigt sjuka.
 • Förberedelserna för att öppna för smittsäkra besök inomhus vid kommunens boenden för äldre pågår.

200917

 • Dags att uppmärksamma regionens veckostatistik - Strömstads kommun har med senaste veckans tio fall nu ett högre antal konstaterade fall jämfört med grannkommunerna och övriga kommuner i VGR. Smittspårning pågår på högstadieskolan Strömstiernaskolan efter sjukfrånvaro och ett antal konstaterade fall på skolan - nu är det viktigt att hålla i så att antalet konstaterade fall vänder neråt även här!

200910

 • Antalet varsel fortsätter att öka och kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson gör en framställan till statsminister Stefan Löfven om riktat stöd för omställning av Strömstads näringsliv.

200828

 • Veckostatistiken från VGR visar på åtta nya fall bland kommunens invånare. Fortsat inga sjukfall i covid-19 inom äldreomsorgen. Uppmaningarna till allmänheten om att följa restriktionerna fortsätter.

200820

 • Uppdatering av Västra Götalandsregionens statistik över konstaterade fall visar på fler fall även i Strömstad. Mellan vecka 31 och 32 har elva nya fall registrerats.
 • Media uppmärksammar fall bland personal i skolverksamhetheten och informationen om kommunens rutiner förstärks. Grundregeln är fortsatt att personal med symptom stannar hemma tills Covid-19 kan uteslutas. Mer om skolans anpassning för minskad smittspridning finns under "Frågor och svar".

200814

 • Särskild flaggdag med uppmaning till alla hushåll och företag att tillsammans med kommunens verksamheter uppmärksamma lokalsamhällets intsatser för att motverka covid-19. En kort filmad dokumentär om arbetet hittills presenteras på www.stromstad.se.

200812

 • Initiativet om en särskild flaggdag den 14 aug presenteras. Syftet är att uppmärksamma allas insatser under corona. Strömstads kommun lyfter särskilt omvårdnadspersonalen vars vaksamhet och noggranna arbete bidragit till att skydda utsatta äldre på kommunens boenden.
 • Inför skolstarten: information till vårdnadshavare och allmänhet om hur skolan arbetar för minskad smittrisk på skoltid läggs ut på stromstad.se

200803

 • Samtliga prover på personal och boende i samband med smittspårning på avdelningarna Rosen och Aprikosen visar sig vara negativa. Det finns därmed ingen anledning att misstänka att smitta har spridits på enheten.

200728

 • Beslut om smittspårning vid enhet för dememsjuka, avdelningarna Aprikosen och Rosen efter det att en personal testat positivt för Covid-19. Beslutet togs av smittskyddsläkare för att utesluta att smitta spridits under arbetspass. Ett tiotal medarbetare och 17 boende provtas.

200720

 • Fortsatt låg smittnivå inom kommunen och inga konstaterade fall bland vårdtagare på boenden för äldre. Behovet av en renodlad "karantänavdelning" har minskat varför en av de två avsatta vårdavdelningarna (avdelning Vit på Beateberg) pausas tills vidare och personalen förstärker i annan verksamhet. Beredskap finns för att kunna öppna avdelningen igen med kort varsel.
 • Rapporter från trängseltillsynen av matserveringar pekar sammantaget på god efterlevnad, detta även om trängsel anmälts vid en handfull restauranger. Vid uppföljande besök har tillfredsställande åtgärder vidtagits.
 • Uppgifter om trängsel vid av- och påstigning i samband med angöring av bryggorna på Koster följs upp med Västtrafik/Koster Marin.

200709

 • Videomöte med utrikeshandelsminister Anna Hallberg om utsattheten för lokala företag till följd av pandemin och möjliga svenska insatser för att skapa förutsättningar för lättnader i de norska resereglerna.

200701

 • Kommunen får utökat mandat att besluta om åtgärder mot matserveringar som inte uppfyller kraven avs undvikande av trängsel enligt Folkhälsomyndighetens riktliner.

200625

 • Norskt ställningstagande om att karantänreglerna fortsatt gäller för de norrmän som besöker Sverige. Sverige och Västra Götaland uppfyller inte de kriterier som ställts upp för att lätta på resereglerna.
 • Halden Arbeiderblad gör reportage om det "Besökssäkra Strömstad".
 • Tät dialog med Västtrafik för utökade åtgärder för minskad risk för trängsel i samband med turtrafiken till och från Kosteröarna.

200622

 • Åtta sommarvärdar påbörjar sitt arbete för att bidra till ett besökssäkert Strömstad. De kommer att röra sig i centrala delarna, men även göra turer på till exempel badplatser för att fungera som mobila turistvärdar och hjälpa till att hålla avstånd.

200618

 • Kompletterande information om provtagning och kommunens roll vid beslut om smittspårning tas fram. Se startsidan på stromstad.se

200616

 • Ett fall av covid-19 har konstaterats inom en av kommunens verksamheter. En elev inom fritidsverksamheten vid Mellegårdens skola har testats positiv och har efter det tillfrisknat. Även en vårdnadshavare med barn inom fritidsverksamheten på samma skola har testats positiv.

200615

 • Stabsdiskussioner om förra veckans besked från norska regeringen om att vidhålla karantänsreglerna för de norrmän som besöker Sverige. Media uppmärksammar Strömstads utsatta situation och vi får medkännande brev från flera norrmän.
 • Fortsatt ingen smitta i verksamheten och bland personal trots utökad provtagning.
 • Miljö- och byggförvaltningen rapporterar om att rutiner och förberedelser nu är klara för utökat kontrollansvar av serveringar, campingar etc från 1 juli.

200610

 • Norsk media visar stort intresse för Strömstad inför norska regjeringens aviserade besked om reseråd inom Norden för norrmän fredag 12 juni. En rad intervjuer ges.

200609

 • Insatser för ett besökssäkert Strömstad presenteras. Företag, föreningar och andra som behöver skylta kring sina verksamheter för att uppmana till försiktighet i cornatider erbjuds affischer och annat material.
 • Utökad testning av nya personakategorier har inletts. Fortfarande har kommunen bara ett konstaterat fall av smitta bland egen personal.

200604

 • Efter besked om lättnader i reserekommendationerna från regeringen bestäms inriktningen på arbetet för ett "besökssäkert" Strömstad. Särskilda trygghetsvärdar kommer bland annat att bevaka att alla håller tillräckligt avstånd till andra.
 • Testning av egen personal fortsätter enligt planen.

200528

 • Kampanjen Längtan till Strömstad - kommunen och lokala företag i samarbete - tar fram nytt material för att marknadsföra trakten och se till att svenska besökare hittar till Strömstad när reserestriktionerna lättar.

200526

 • Folkhälsomyndigheten meddelar att restriktoner och råd för alla över 70 år ligger fast. Förberedelser görs för att bemanna stödtelefonen för äldre hela sommaren.
 • Information ges om planerna på att göra Uddens kortidsboende till en beredskapsavdelning för vård av personer med någon form av misstanke om smitta eller som behöver eftervård efter att ha vårdats för covid-19 på sjukhus. Planeringen innebär en ny inriktning för användningen av Udden jämfört med tidigare.
 • Tester av egen personal inom omvårdnad inleds, hittills har en person testat positivt. Personen har varit hemma med symptom en längre tid och risken för smittspridning på aktuell arbetsplats bedöms inte finnas.

200522

 • Ny regional rutin för användning av skyddutrustning i allt ansiktsnära arbete inom omvårdnad, även där misstanke om smitta saknas. Informationen omsätts i lokal rutin.

200515

 • Norska regeringen meddelar att de skärpta gräns- och karantänreglerna för norska medborgares resor till Sverige kvarstår åtminstone till 15 juni 2020. Resebestämmelserna gäller som en grund fram till 20 augusti, men norska regeringen aviserar att de kan omvärderas före den 15 juni i fråga om resor till nordiska länder.
 • Lokal rutin för testning av egen personal inom omvårdnad läggs fast. Tester inleds måndag 18 maj.

200511

 • Beslut om att inte tillåta arrangemang för fler än 50 personer i lokaler som kommunen äger.
 • Vårdtagare anländer till avdelning Vit på Beaterbergsgården som öppnar tillfälligt för att avlasta Uddens korttidsboende där antalet vårdtagare per rum minskas så att alla får enkelrum. Avdelning Vit används därmed tills vidare som ett vanligt kortidsboende.

200505

 • Beslut om att inte verkställa begäran om hemtjänst från vårdtagare som inte är mantalsskrivna i Strömstads kommun. Motivet är arbetsbelastning för omvårdnadspersonal och behovet av att säkra hemtjänsten för egna vårdtagare.

200504

 • Kommunen tar emot skyddsutrustning för omvårdnadspersonal från den nationella depån i Skövde.
 • Diskussion om förskjutet startdatum för arrangemang där kommunen är huvudarrangör, beslut tas senare i veckan.

200430

 • Uppgifter förekommer om att norska regeringen beslutat att nuvarande gräns- och karantänregler ska gälla till 15 aug. Under dagen kommer beskedet att nuvarande regler gäller till den 16 maj kl 08.00.
 • Landshövding Anders Danielsson kommer till Strömstad 5 maj för att ta del av den av situationen i Strömstad. Programmet läggs fast.

200429

 • Krisledningsnämnden sammanträder, beslut fattas om att möjliggöra resursförstärkning för att kunna hjälpa personer över 70 år att handla. Detta för att ytterligare underlätta för riskgruppen att följa myndigheternas råd. Hur stödet ska organiseras diskuteras de närmaste dagarna.
 • Förslag till beredskap för stabsarbete under semesterperioden tas fram. Semesterperioden för anställda inom kommunal hälso- och sjukvård delas upp i tre perioder för att säkra bemanningen med så stor andel fast anställd personal som möjligt.

200424

 • Stabsmöte med information om att antalet smittade liksom covid-19-sjuka personer i behov av intensivvård ökar i Västra Götaland.
 • Miljö- och hälskyddsavdelningen sköter tillsynen på matserveringar följer upp vilka åtgärder för att undvika smittspridning och vill att verksamheterna skaffar beredskap för tillströmning av besökare.
 • Kommunikation av beslutet om att kommunala bolag stödjer företag som hyr lokal via hyreslättnader.
 • Uppdatering av rutin för avändning av skyddsutrustning för omvårdnadspersonal inom kommunal hälso- och sjukvård.

200420

 • Strömstad deltar i en gemensam framställan till regeringen om kommuners rätt att neka hemtjänst etc för besökande/delårsboende mantalskrivna i annan kommun. Motivet är smittrisk samt risk för hög arbetsbelastning för egen personal.
 • Användningen av skyddsutrustning för personal inom omvårdnad förtydligas efter samråd med fackförbundet Kommunal.
 • AB StrömstadsLokaler sponsar ett lokalt företagsinitiativ för att stöja småföretagare med juridisk och ekonomisk rådgivning på plats.


200417

 • Utlandsfödda från vissa länder visar sig överrepresenterade i nationell statistik över allvarligt sjuka i covid-19. Alla kommuner uppmanas därför att öka insatserna för att nå invånare med annan språkbakgrund med information för att hindra smittspridning. Vi aktiverar nya kanaler och tar hjälp av föreningsliv och språkstödjare för att nå ut.
 • Folkhälsomyndigheten lanserar ny strategi för provtagning. Personal inom äldrevård är en prioriterad grupp. Västra Götalandsregionen meddelar att sådana tester ska finnas tillgängliga nästa vecka. Syftet är främst att trygga bemanningen genom provta hemmavarande personal med lindriga förkylningssymptom så att dessa, vid negativt provresultat, vid behov kan återgå i arbete.

200414

 • Besked från norska regeringen om att den norska gränsen hålls stängd i ytterligare 20 dagar.
 • Ny statistik om varsel till följd av coronakrisen, Strömstad är den kommun som är mest drabbad sett till andelen varslade relativt arbetsför befolkning.
 • Uppdatering av informationen om hur kommunen arbetar mot spridning av covid-19 på äldreboenden och i andra verksamheter för äldre. Se sidan här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

20200409

 • Beslut om förlängt stopp för sammankomster och arrangemang där kommunen är huvudarrangör fram till 31 maj. Det innebär bland annat att det traditionella valborgsfirandet inte blir av i år. Bakgrunden är prognosen från ansvariga myndigheter om en utdragen period av smittspridning av coronavirus.
 • Vi får frågor om förekomst av fall av Covid-19 inom kommunen. Svaret är att all information om smittade eller sjuka omfattas av sekretess, därför lämnar kommunen inte ut uppgifter om enskilda fall.
 • Initiativet om brev till länsledningen resulterar i en framställan från region och länsstyrelse till regeringen om det utsatta läget för lokala företag.

20200408

 • Långhelg nalkas och vi påminner i olika kanaler om vikten av att följa myndigheternas råd liksom om att alla har ett eget ansvar för minskad smitspridning.
 • Vi förtydligar informationen om besöksförbud vid våra äldreboenden och tackar för visad förståelse. För att pigga upp isolerade boende och personal bjuder vi på levande musik och sång utanför kommunens äldreboende med bland andra trubadur Åke Candell och Anders Ådin.
 • Samråd med lokala företag och beslut om att gemensamt uppmärksamma handlarnas initiativ om centrumaktiviteter i påsk.

20200406

 • Norska regeringen låter landsmän åka över gränsen till Sverige för att se till fritidshus. För att inte behöva sitta i karantän vid återkomst till hemlandet får man dock inte handla, övernatta eller träffa andra utanför det egna hushållet.
 • Stort fokus på försörjning av hygienutrustning och på intern information till vårdpersonal. Vi fyller på förråden och tar gärna emot både tvål och handsprit.

20200402

 • Information om ny föreskrift som förtydligar tidigare rekommendationer om allas ansvar för minskad smittspridning.
 • Översyn av och intern dialog om direktiv om skyddsutrustning för omvårdnadspersonal inom socialförvaltningen.
 • Dialog med länsledningen om det lokala näringslivets behov av stödåtgärder i coronakrisen.

20200330

 • Vi fortsätter att få anmälningar till vår bemanningscentral, glädjande eftersom vikarier behövs.
 • Förberedelser pågår för ytterligare information till äldre samt till lokala företag.
 • Frågor ställs om den annalkande påsken och om högtiden kan medföra ökad smittrisk när många reser hit. Saken diskuteras på regional och nationell nivå.
 • Vi får frågor om vad som gäller kring stängningen av norska gränsen. Svar finns under "Frågor och svar".

20200327

 • Regeringen inför förbud mot sammankomster med fler än 50 personer.
 • Smittskyddet betonar vikten av att undvika onödiga resor och trycker på att äldre behöver följa rådet att undvika nära sociala kontakter.
 • Kommunen tar emot 200 flaskor handsprit från företag.
 • Västtrafik beslutar om ensamåkning inom färdtjänst och sjukresor. Resorna beställs som normalt. Beslutet påverkar inte dag- och omsorgsresor (du ska vara frisk för att resa), skoltaxi eller Ronden. Läs mer på Västtrafik.se/corona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1Läs mer här:

Other languages

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck