HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Information om coronaviruset

Sidan är uppdaterad: 2020-09-18 15.02

Detta gör kommunen

Strömstads kommuns verksamheter agerar för att hantera spridningen av coronavirus. Vi värnar särskilt äldre och andra riskgrupper som visat sig känsliga för sjukdomen Covid-19.

Aktiverad stabsfunktion och höjd beredskap

Strömstads kommun har aktiverat en särskild stab för att kunna agera snabbt, effektivt och enhetligt under pandemin. Beredskap finns för ökad smittspridning bland både invånare och egen personal.

Vid hög sjukfrånvaro prioriteras samhällsviktig verksamhet inom skola, vård och omsorg liksom VA-teknisk verksamhet. Scemaläggning och dimensionering av personal inom omvårdnad har gjorts för att minska behovet av tillfällig personal under pandemin.

Ett besökssäkert Strömstad

Beredskapen omfattar också insatser för att styra antalet besökare och undvika risk för trängsel på platser där många samlas. Tillsammans med det lokala näringslivet görs insatser för ett "besökssäkert Strömstad". Kommunens hälsoinspektörer genomför också trängseltillsyn på krogar, restauranger och andra serveringar.

Mer om företag och föreningars åtgärder för en trygg platslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer om insatser på platser där kommunen ansvarar

Tillsyn av matserveringar för smittsäkra miljöer

Stöd till företag

Insatser genomförs till stöd för lokala företag som drabbas av effekterna av pandemin. Se mer på våra företagsidor. Var med och stötta genom att handla lokalt! Hitta lokala leverantörer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Löpande uppdatering och lägesbild

Aktuella frågor som vi hanterar och som berör dig som invånare publiceras på sidan med frågor och svar eller på våra temasidor. Observera att information om smittade eller sjuka omfattas av patientsekretess, därför lämnar vi inte ut uppgifter om enskilda fall.

Nedan en översikt över coronarelaterade frågor som hanteras. Lokal och regional statistik över sjukfall i Covid-19, se Västra Götalansregionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt 200917

 • Dags att uppmärksamma regionens veckostatistik - Strömstads kommun har med senaste veckans tio fall nu ett högre antal konstaterade fall jämfört med grannkommunerna och övriga kommuner i VGR. Smittspårning pågår på högstadieskolan Strömstiernaskolan efter sjukfrånvaro och ett antal konstaterade fall på skolan - nu är det viktigt att hålla i så att antalet konstaterade fall vänder neråt även här!

200910

 • Antalet varsel fortsätter att öka och kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson gör en framställan till statsminister Stefan Löfven om riktat stöd för omställning av Strömstads näringsliv.

200828

 • Veckostatistiken från VGR visar på åtta nya fall bland kommunens invånare. Fortsat inga sjukfall i covid-19 inom äldreomsorgen. Uppmaningarna till allmänheten om att följa restriktionerna fortsätter.

200820

 • Uppdatering av Västra Götalandsregionens statistik över konstaterade fall visar på fler fall även i Strömstad. Mellan vecka 31 och 32 har elva nya fall registrerats.
 • Media uppmärksammar fall bland personal i skolverksamhetheten och informationen om kommunens rutiner förstärks. Grundregeln är fortsatt att personal med symptom stannar hemma tills Covid-19 kan uteslutas. Mer om skolans anpassning för minskad smittspridning finns under "Frågor och svar".

200814

 • Särskild flaggdag med uppmaning till alla hushåll och företag att tillsammans med kommunens verksamheter uppmärksamma lokalsamhällets intsatser för att motverka covid-19. En kort filmad dokumentär om arbetet hittills presenteras på www.stromstad.se.

200812

 • Initiativet om en särskild flaggdag den 14 aug presenteras. Syftet är att uppmärksamma allas insatser under corona. Strömstads kommun lyfter särskilt omvårdnadspersonalen vars vaksamhet och noggranna arbete bidragit till att skydda utsatta äldre på kommunens boenden.
 • Inför skolstarten: information till vårdnadshavare och allmänhet om hur skolan arbetar för minskad smittrisk på skoltid läggs ut på stromstad.se

200803

 • Samtliga prover på personal och boende i samband med smittspårning på avdelningarna Rosen och Aprikosen visar sig vara negativa. Det finns därmed ingen anledning att misstänka att smitta har spridits på enheten.

200728

 • Beslut om smittspårning vid enhet för dememsjuka, avdelningarna Aprikosen och Rosen efter det att en personal testat positivt för Covid-19. Beslutet togs av smittskyddsläkare för att utesluta att smitta spridits under arbetspass. Ett tiotal medarbetare och 17 boende provtas.

200720

 • Fortsatt låg smittnivå inom kommunen och inga konstaterade fall bland vårdtagare på boenden för äldre. Behovet av en renodlad "karantänavdelning" har minskat varför en av de två avsatta vårdavdelningarna (avdelning Vit på Beateberg) pausas tills vidare och personalen förstärker i annan verksamhet. Beredskap finns för att kunna öppna avdelningen igen med kort varsel.
 • Rapporter från trängseltillsynen av matserveringar pekar sammantaget på god efterlevnad, detta även om trängsel anmälts vid en handfull restauranger. Vid uppföljande besök har tillfredsställande åtgärder vidtagits.
 • Uppgifter om trängsel vid av- och påstigning i samband med angöring av bryggorna på Koster följs upp med Västtrafik/Koster Marin.

200709

 • Videomöte med utrikeshandelsminister Anna Hallberg om utsattheten för lokala företag till följd av pandemin och möjliga svenska insatser för att skapa förutsättningar för lättnader i de norska resereglerna.

200701

 • Kommunen får utökat mandat att besluta om åtgärder mot matserveringar som inte uppfyller kraven avs undvikande av trängsel enligt Folkhälsomyndighetens riktliner.

200625

 • Norskt ställningstagande om att karantänreglerna fortsatt gäller för de norrmän som besöker Sverige. Sverige och Västra Götaland uppfyller inte de kriterier som ställts upp för att lätta på resereglerna.
 • Halden Arbeiderblad gör reportage om det "Besökssäkra Strömstad".
 • Tät dialog med Västtrafik för utökade åtgärder för minskad risk för trängsel i samband med turtrafiken till och från Kosteröarna.

200622

 • Åtta sommarvärdar påbörjar sitt arbete för att bidra till ett besökssäkert Strömstad. De kommer att röra sig i centrala delarna, men även göra turer på till exempel badplatser för att fungera som mobila turistvärdar och hjälpa till att hålla avstånd.

200618

 • Kompletterande information om provtagning och kommunens roll vid beslut om smittspårning tas fram. Se startsidan på stromstad.se

200616

 • Ett fall av covid-19 har konstaterats inom en av kommunens verksamheter. En elev inom fritidsverksamheten vid Mellegårdens skola har testats positiv och har efter det tillfrisknat. Även en vårdnadshavare med barn inom fritidsverksamheten på samma skola har testats positiv.

200615

 • Stabsdiskussioner om förra veckans besked från norska regeringen om att vidhålla karantänsreglerna för de norrmän som besöker Sverige. Media uppmärksammar Strömstads utsatta situation och vi får medkännande brev från flera norrmän.
 • Fortsatt ingen smitta i verksamheten och bland personal trots utökad provtagning.
 • Miljö- och byggförvaltningen rapporterar om att rutiner och förberedelser nu är klara för utökat kontrollansvar av serveringar, campingar etc från 1 juli.

200610

 • Norsk media visar stort intresse för Strömstad inför norska regjeringens aviserade besked om reseråd inom Norden för norrmän fredag 12 juni. En rad intervjuer ges.

200609

 • Insatser för ett besökssäkert Strömstad presenteras. Företag, föreningar och andra som behöver skylta kring sina verksamheter för att uppmana till försiktighet i cornatider erbjuds affischer och annat material.
 • Utökad testning av nya personakategorier har inletts. Fortfarande har kommunen bara ett konstaterat fall av smitta bland egen personal.

200604

 • Efter besked om lättnader i reserekommendationerna från regeringen bestäms inriktningen på arbetet för ett "besökssäkert" Strömstad. Särskilda trygghetsvärdar kommer bland annat att bevaka att alla håller tillräckligt avstånd till andra.
 • Testning av egen personal fortsätter enligt planen.

200528

 • Kampanjen Längtan till Strömstad - kommunen och lokala företag i samarbete - tar fram nytt material för att marknadsföra trakten och se till att svenska besökare hittar till Strömstad när reserestriktionerna lättar.

200526

 • Folkhälsomyndigheten meddelar att restriktoner och råd för alla över 70 år ligger fast. Förberedelser görs för att bemanna stödtelefonen för äldre hela sommaren.
 • Information ges om planerna på att göra Uddens kortidsboende till en beredskapsavdelning för vård av personer med någon form av misstanke om smitta eller som behöver eftervård efter att ha vårdats för covid-19 på sjukhus. Planeringen innebär en ny inriktning för användningen av Udden jämfört med tidigare.
 • Tester av egen personal inom omvårdnad inleds, hittills har en person testat positivt. Personen har varit hemma med symptom en längre tid och risken för smittspridning på aktuell arbetsplats bedöms inte finnas.

200522

 • Ny regional rutin för användning av skyddutrustning i allt ansiktsnära arbete inom omvårdnad, även där misstanke om smitta saknas. Informationen omsätts i lokal rutin.

200515

 • Norska regeringen meddelar att de skärpta gräns- och karantänreglerna för norska medborgares resor till Sverige kvarstår åtminstone till 15 juni 2020. Resebestämmelserna gäller som en grund fram till 20 augusti, men norska regeringen aviserar att de kan omvärderas före den 15 juni i fråga om resor till nordiska länder.
 • Lokal rutin för testning av egen personal inom omvårdnad läggs fast. Tester inleds måndag 18 maj.

200511

 • Beslut om att inte tillåta arrangemang för fler än 50 personer i lokaler som kommunen äger.
 • Vårdtagare anländer till avdelning Vit på Beaterbergsgården som öppnar tillfälligt för att avlasta Uddens korttidsboende där antalet vårdtagare per rum minskas så att alla får enkelrum. Avdelning Vit används därmed tills vidare som ett vanligt kortidsboende.

200505

 • Beslut om att inte verkställa begäran om hemtjänst från vårdtagare som inte är mantalsskrivna i Strömstads kommun. Motivet är arbetsbelastning för omvårdnadspersonal och behovet av att säkra hemtjänsten för egna vårdtagare.

200504

 • Kommunen tar emot skyddsutrustning för omvårdnadspersonal från den nationella depån i Skövde.
 • Diskussion om förskjutet startdatum för arrangemang där kommunen är huvudarrangör, beslut tas senare i veckan.

200430

 • Uppgifter förekommer om att norska regeringen beslutat att nuvarande gräns- och karantänregler ska gälla till 15 aug. Under dagen kommer beskedet att nuvarande regler gäller till den 16 maj kl 08.00.
 • Landshövding Anders Danielsson kommer till Strömstad 5 maj för att ta del av den av situationen i Strömstad. Programmet läggs fast.

200429

 • Krisledningsnämnden sammanträder, beslut fattas om att möjliggöra resursförstärkning för att kunna hjälpa personer över 70 år att handla. Detta för att ytterligare underlätta för riskgruppen att följa myndigheternas råd. Hur stödet ska organiseras diskuteras de närmaste dagarna.
 • Förslag till beredskap för stabsarbete under semesterperioden tas fram. Semesterperioden för anställda inom kommunal hälso- och sjukvård delas upp i tre perioder för att säkra bemanningen med så stor andel fast anställd personal som möjligt.

200424

 • Stabsmöte med information om att antalet smittade liksom covid-19-sjuka personer i behov av intensivvård ökar i Västra Götaland.
 • Miljö- och hälskyddsavdelningen sköter tillsynen på matserveringar följer upp vilka åtgärder för att undvika smittspridning och vill att verksamheterna skaffar beredskap för tillströmning av besökare.
 • Kommunikation av beslutet om att kommunala bolag stödjer företag som hyr lokal via hyreslättnader.
 • Uppdatering av rutin för avändning av skyddsutrustning för omvårdnadspersonal inom kommunal hälso- och sjukvård.

200420

 • Strömstad deltar i en gemensam framställan till regeringen om kommuners rätt att neka hemtjänst etc för besökande/delårsboende mantalskrivna i annan kommun. Motivet är smittrisk samt risk för hög arbetsbelastning för egen personal.
 • Användningen av skyddsutrustning för personal inom omvårdnad förtydligas efter samråd med fackförbundet Kommunal.
 • AB StrömstadsLokaler sponsar ett lokalt företagsinitiativ för att stöja småföretagare med juridisk och ekonomisk rådgivning på plats.


200417

 • Utlandsfödda från vissa länder visar sig överrepresenterade i nationell statistik över allvarligt sjuka i covid-19. Alla kommuner uppmanas därför att öka insatserna för att nå invånare med annan språkbakgrund med information för att hindra smittspridning. Vi aktiverar nya kanaler och tar hjälp av föreningsliv och språkstödjare för att nå ut.
 • Folkhälsomyndigheten lanserar ny strategi för provtagning. Personal inom äldrevård är en prioriterad grupp. Västra Götalandsregionen meddelar att sådana tester ska finnas tillgängliga nästa vecka. Syftet är främst att trygga bemanningen genom provta hemmavarande personal med lindriga förkylningssymptom så att dessa, vid negativt provresultat, vid behov kan återgå i arbete.

200414

 • Besked från norska regeringen om att den norska gränsen hålls stängd i ytterligare 20 dagar.
 • Ny statistik om varsel till följd av coronakrisen, Strömstad är den kommun som är mest drabbad sett till andelen varslade relativt arbetsför befolkning.
 • Uppdatering av informationen om hur kommunen arbetar mot spridning av covid-19 på äldreboenden och i andra verksamheter för äldre. Se sidan här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

20200409

 • Beslut om förlängt stopp för sammankomster och arrangemang där kommunen är huvudarrangör fram till 31 maj. Det innebär bland annat att det traditionella valborgsfirandet inte blir av i år. Bakgrunden är prognosen från ansvariga myndigheter om en utdragen period av smittspridning av coronavirus.
 • Vi får frågor om förekomst av fall av Covid-19 inom kommunen. Svaret är att all information om smittade eller sjuka omfattas av sekretess, därför lämnar kommunen inte ut uppgifter om enskilda fall.
 • Initiativet om brev till länsledningen resulterar i en framställan från region och länsstyrelse till regeringen om det utsatta läget för lokala företag.

20200408

 • Långhelg nalkas och vi påminner i olika kanaler om vikten av att följa myndigheternas råd liksom om att alla har ett eget ansvar för minskad smitspridning.
 • Vi förtydligar informationen om besöksförbud vid våra äldreboenden och tackar för visad förståelse. För att pigga upp isolerade boende och personal bjuder vi på levande musik och sång utanför kommunens äldreboende med bland andra trubadur Åke Candell och Anders Ådin.
 • Samråd med lokala företag och beslut om att gemensamt uppmärksamma handlarnas initiativ om centrumaktiviteter i påsk.

20200406

 • Norska regeringen låter landsmän åka över gränsen till Sverige för att se till fritidshus. För att inte behöva sitta i karantän vid återkomst till hemlandet får man dock inte handla, övernatta eller träffa andra utanför det egna hushållet.
 • Stort fokus på försörjning av hygienutrustning och på intern information till vårdpersonal. Vi fyller på förråden och tar gärna emot både tvål och handsprit.

20200402

 • Information om ny föreskrift som förtydligar tidigare rekommendationer om allas ansvar för minskad smittspridning.
 • Översyn av och intern dialog om direktiv om skyddsutrustning för omvårdnadspersonal inom socialförvaltningen.
 • Dialog med länsledningen om det lokala näringslivets behov av stödåtgärder i coronakrisen.

20200330

 • Vi fortsätter att få anmälningar till vår bemanningscentral, glädjande eftersom vikarier behövs.
 • Förberedelser pågår för ytterligare information till äldre samt till lokala företag.
 • Frågor ställs om den annalkande påsken och om högtiden kan medföra ökad smittrisk när många reser hit. Saken diskuteras på regional och nationell nivå.
 • Vi får frågor om vad som gäller kring stängningen av norska gränsen. Svar finns under "Frågor och svar".

20200327

 • Regeringen inför förbud mot sammankomster med fler än 50 personer.
 • Smittskyddet betonar vikten av att undvika onödiga resor och trycker på att äldre behöver följa rådet att undvika nära sociala kontakter.
 • Kommunen tar emot 200 flaskor handsprit från företag.
 • Västtrafik beslutar om ensamåkning inom färdtjänst och sjukresor. Resorna beställs som normalt. Beslutet påverkar inte dag- och omsorgsresor (du ska vara frisk för att resa), skoltaxi eller Ronden. Läs mer på Västtrafik.se/coronalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer här:

Other languages

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se
må-fr 8-16.30

Mer information om Coronaviruset

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-09-18, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck