Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

kommun@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Krisberedskap, krishantering

Kommunen har en plan för kriser, katastrofer eller annan svår påfrestning på samhället. Den ligger till grund för vårt arbete med att skydda och rädda liv, egendom och miljö.

Kommunen har enligt en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting, SKL, ansvar för att det finns en bra krisberedskap för svåra kriser eller extraordinära händelser. I arbetet ingår en övergripande risk- och sårbarhetsanalys, framtagande av krisledningsplaner liksom genomförande av utbildningar och övningar. För att finansiera delar av detta arbete mottar kommunen årligen ett riktat statsbidrag.

Vid extraordinära händelser leder en särskild nämnd, Krisledningsnämnden, arbetet. För den övergripande operativa krisledningen svarar en krisledningsgrupp bestående av tjänstemän i ledande ställning.

Krisledningens uppgift är att leda verksamheten samt att inrikta, samordna och göra prioriteringar av insatser och resurser. Informationen till allmänhet och massmedia samt samverkan med andra berörda myndigheter och organ är en viktig del av arbetet.

Kristeam, POSOM – när nöden kräver

I Strömstads kommun finns krisberedskap för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM). Människor som drabbas av en allvarlig, oväntad händelse kan behöva omfattande stöd och hjälp för att hantera det som inträffat.

POSOM:s uppdrag är att ge första hjälp vid händelser där många är berörda och där det vanliga nätverket och samhällets övriga resurser inte räcker till. Det kan handla om medmänskligt stöd, hjälp till att lösa praktiska problem och som avlastande samtal. POSOM ser också till att de som behöver fortsatt krisbearbetning får den hjälp de behöver.

POSOM-gruppen samlar resurser från både Strömstads och Tanums kommuner. Här ingår personer från kyrka, vårdcentralerna, omsorgskontor, skola, sjukvård, polis och räddningstjänst. POSOM har verkat sedan 1995 och har regelbundna träffar för att ta del av erfarenheter från händelser som inträffat och för att vidareutveckla verksamheten.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Eva Löfgren

SIDANSVARIG: Anna Almén