HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Illustration med streckgubbar.

Rätt och fel om trakasserier och kränkande särbehandling

I en artikel i lokal media riktas kritik mot en chef för trakasserier av medarbetare. Det framförs också synpunkter om kränkande särbehandling och besvikelse över uteblivna åtgärder.

Vi konstaterar att det är allvarliga anklagelser som framförs, men beklagar att media inte till fullo tagit del av den omfattande utredning som gjordes av ärendet som var aktuellt 2018/våren 2019. Av den utredning som lämnats till media framgår att inget av det som framförs i dialogen mellan personalen, fackliga företrädare, skyddsombud och arbetsgivaren uppfyller kriterierna för varken trakasserier eller kränkning. Att konflikt däremot föreligger mellan medarbetare och chef framgår tydligt. Bristande kommunikation och olika uppfattningar om tjänstens innehåll är en av grunderna till problematiken.

Att det inte fungerar som det borde mellan medarbetare och chef förekommer dessvärre i de flesta organisationer. Så även i Strömstads kommun med sina cirka 1 100 medarbetare och 60-tal chefer. Problemen kan oftast lösas, omplacering och eventuell uppsägning som anförts som risk i aktuell artikel, är dock sällan använda lösningar som enbart kommit till användning när ingen annan utgång kunnat hittas. Det händer att även chefer avslutar sin tjänstgöring i förtid. Det är dock viktigt att veta att Strömstads kommun fördömer alla former av trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Ingen medarbetare ska behöva känna sig kränkt, förlöjligad eller utsatt på grund av sitt kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller av någon annan anledning.

En omfattande utredning gjordes i det aktuella fallet. Inom Strömstads kommun finns verktyg för att personal ska kunna göra anmälan om missförhållanden på jobbet och det finns en handlingsplan för att förebygga diskriminering och kränkande särbehandling. Skulle det ändå uppstå problem finns rutiner och former för utredning där alla parter kommer till tals. Kommunens ambition är en arbetsmiljö som präglas av öppenhet, bra samtalsklimat och en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas. Vi vill också ha aktiva chefer som utövar ett tydligt och gott ledarskap. Tillsammans med duktiga medarbetare är det avgörande för att kunna utföra vårt viktiga uppdrag till nytta för invånarna i Strömstads kommun.

Definitioner:

Kränkande särbehandling är en benämning för de företeelser som bland annat brukar kallas för vuxenmobbning, psykiskt våld, social utstötning. Kränkande särbehandling präglas av respektlöshet och har till skillnad från en vanlig konflikt inte ett slut.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: