MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Förändringar på Strömstiernaskolan

Resurstilldelningen och organisationen har förändrats något på Strömstiernaskolan utifrån den tilldelade budgeten för grundskolan 2021, vilket har gett upphov till frågor och viss kritik. Barn- och utbildningsförvaltningen och dess verksamhet vill därför klargöra anledningen bakom förändringen och även berätta vad som görs på skolan just nu.

Från och med 2021 började barn- och utbildningsförvaltningen tillämpa ett nytt fördelningssystem utifrån skolans lagstadgade kompensatoriska uppdrag, med syfte att ekonomiska resurser ska tilldelas så att förutsättningarna för en jämlik undervisning kan tillgodoses. I detta system används flera kriterier som vägs samman, bland annat utgår man från behovet av lärartimmar för att uppfylla skolans timplan, antal elever och socioekonomiska faktorer. Utifrån dessa parametrar tilldelas varje skolenhet medel. Om en skola har många elever och samtidigt har många elever med utländsk bakgrund som har ökat behov av språkstöd, så blir resurstilldelningen lite högre.

Målet är att resurserna ska sättas in tidigt och vara likvärdiga för samtliga stadier, så att eleverna kan tillgodogöra sig kunskap och nå goda resultat. Denna översyn av resursfördelning har bidragit till att några skolor har tilldelats mer resurser i år än tidigare, medan andra skolor får lite mindre medel. För Strömstiernaskolans del så har detta betytt något mindre ekonomiska resurser.

Samtidigt möter Strömstömstiernaskolan utmaningar med ett begränsat antal lokaler, vilket gör det svårt för skolans rektorer och lärare att lägga ett optimalt schema för elever och lärare. Strömstiernaskolan erbjuder även lokaler för yngre elever på andra skolor i några ämnen och det blir en utmaning i schemaläggningen. En del lärare får inte raster mellan lektioner och vissa klasser har fått för långa lektionspass i vissa ämnen. Detta bidrar inte till en god arbetsmiljö och behöver åtgärdas. Därför har skolan nu tagit in en extern resurs som ska bidra med uppdatering av schemat, så att det leder till en god arbetssituation för samtliga elever och lärare. Det omarbetade schemat förväntas vara klart inom en dryg vecka.

Det har också framförts inspel om elevsituationer på skolan, som inte är acceptabla. Dessa situationer behöver hanteras för att en förändring ska komma till stånd. Tidigare insatser har inte räckt till för att trygga upp situationen för elever och lärare. Därför har skolan under tisdagen inlett ett utökat samarbete med den centrala barn- och elevhälsan, där tillfälliga, mindre elevhälsoteam skapas för att aktivt stötta de elever som behöver ett utökat stöd. Tillsammans tar man fram konkreta lösningar för att varje elev ska kunna tillgodogöra sig undervisning och bidra till en god arbetsmiljö – för alla.

Genom barn- och elevhälsan kommer skolan också att erbjuda handledning till lärare som så önskar, som då får ett extra stöd till att hantera svåra undervisningssituationer.

Fakta kring förändringar och genomförda åtgärder:

  • Hösten startade med ett schema som inte fungerade optimalt, detta åtgärdas denna vecka för att möta lagkrav och skapa en god arbetsmiljö för elever och lärarkåren.
  • Tre flexgrupper som ger möjlighet för elever att få undervisning i ett mindre grupper med sex obehöriga lärare har arbetats om till tre flexgrupper med tre behöriga lärare och en nytillsatt socialpedagog.
  • En ökad tillämpning av tillgänglig lärmiljö med en undervisningsmetodik som bygger på att alla elever i klassrummet ska få tillgång till stöd som underlättar inlärning förväntas leda till att fler elever kan tillgodogöra sig undervisningen i sin klass och minskar behovet av flexgrupper.
  • Lärarna ska vara på plats samtidigt som eleverna, för effektivt nyttjande av lärarnas tid för undervisning och för att skapa trygghet för eleverna på rasterna.
  • Extra åtgärder har satts in, med en utökad samverkan mellan skolan och elevhälsan. Extra insatser riktas till specifikt berörda elever för att man tillsammans ska skapa, nya och bättre förutsättningar för att lyckas i skolan.

En del av aktiviteterna och åtgärderna som beskrivits ovan kräver ett långsiktigt arbete. Målet att vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar en god arbetsmiljö – för både elever och personal.


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: