MENY

Introduktions­programmet

Språkintroduktion (IMSPR)

Syfte

Erbjuda nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, så att de har möjlighet att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Längd

Individuellt.

Eleven måste påbörja utbildningen senast det första kalenderhalvåret det år han/hon fyller 20 år. För asylsökande och för de som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller istället att utbildningen ska påbörjas innan eleven fyllt 18 år.

Huvudsakligt innehåll

Utformas utifrån elevens behov och förutsättningar samt elevens tidigare kunskaper.

Grundskoleämnet svenska som andraspråk ska alltid erbjudas deltagarna. Kan innehålla de grundskoleämnen som eleven inte har godkänt i, gymnasiegemensamma ämnen och gymnasieskolans karaktärsämnen som stöd i språkutvecklingen. Kan även innehålla andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling. Anges i elevens individuella studieplan.

Språkintroduktion får kombineras med svenskundervisning för invandrare.

Övrigt

  • Utbildningen ska erbjudas.
  • Studievägledare har en särskilt viktig roll att vägleda och introducera ungdomarna i dess möjligheter inom skola och arbetsmarknad.
  • Utbildningen läggs upp efter att elevens kunskaper validerats, det vill säga att man har tagit reda på vilken nivå av utbildning som passar eleven.
  • Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.
  • Speciella insatser sätts in utifrån de enskilda ungdomarnas situation i fråga om kunskaper, motivation, sociala situation och tidigare upplevelser.
  • I kontakten med elev och vårdnadshavare ska tolk eller annan tvåspråkig personal, t.ex. modersmålslärare medverka när det behövs för att undvika missförstånd. Den enskilde eleven ska få ämnesundervisning och/eller studiehandledning på modersmålet utifrån sitt behov.
  • Språkutvecklande arbetssätt ska användas och relevanta forsknings- och utvecklingsresultat användas som vägledning i arbetet.
  • Elev som har behov av simundervisning ska erbjudas detta.

Inskrivning

> Länk till formulär för inskrivning på SPRINT

Vid frågor kontakta:

Programansvarig
Thomas Zackrisson thomas.zackrisson@stromstad.se