MENY

Introduktions­programmet

Övergripande

Allmän information som gäller alla inriktningar på introduktionsprogrammet.

Plan för utbildning på introduktionsprogram

Plan för utbildning på introduktionsprogram ska, enligt skollagen, fastställas av huvudmannen för utbildningen. I Strömstad är detta beslut delegerat till rektor för Gymnasieskolan enligt delegationsordningen 2012-12-15.

Planen ska kombineras med en individuell studieplan för varje elev. Studieplanen tas fram av mentor tillsammans med SYV.

Introduktionsprogram

Utbildningarna har sin grund i en tydlig individualisering, med arbetet flexibelt organiserat utifrån elevens kunskapsutveckling och andra förutsättningar så att elevens mål för utbildningen ska nås. När den enskilde elevens mål är uppnådda ska organisationen vara sådan att eleven, utan onödig väntetid, ska kunna övergå till annan utbildning, t.ex. annat introduktionsprogram eller nationellt program.

Introduktionsprogram är en rättighet för de ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program. Elev som påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen utifrån den upprättade individuella studieplanen.

Individuell studieplan

Varje elev på ett Introduktionsprogram ska ha en individuell studieplan som ska vara anpassad efter varje enskilds behov, önskemål och förutsättningar. Planen ska utgå från ett helhetstänkande för eleven. Planen utformas senast en månad efter elevens skolstart.

Studieplanen ska innehålla överenskomna:

 • grundskoleämnen
 • gymnasiekurser och ämnen/del av
 • arbetsplatsförlagt lärande (APL)/praktik
 • insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling
 • särskilda stödinsatser
 • beräknad utbildningslängd
 • datum för uppföljning och revidering (minst en gång per halvår)
 • godkännande av rektor och elev (och för omyndig elev dennes vårdnadshavare)

Gymnasieintyg

Målsättningen för introduktionsprogrammen är att de ska leda vidare till ett nationellt program där eleven har möjlighet att uppnå examensbevis, eller till arbete. Efter genomförd utbildning utfärdas ett gymnasieintyg. Av intyget ska det framgå:

 • vilken studieväg som gymnasieintyget avser
 • vilka kurser som beviset avser, hur många gymnasiepoäng som varje kurs omfattat och vilket betyg
 • eleven fått på varje kurs eller om betyg inte har kunnat sättas.
 • APL/praktik
 • övriga insatser som varit gynnsamma för elevens kunskapsutveckling

Antagning

Antagning på program sker för de introduktionsprogram som är sökbara (programinriktat individuellt val, PRIV) genom urval utifrån betyg. En PRIV-elev antas i mån av plats och kan inte gå före en behörig elev. Rektor beslutar om skolan ska ta emot PRIV-elever.

För övriga introduktionsprogram som inte är sökbara är avlämnande rektor ansvarig för att anmälan till introduktionsprogram görs. Avlämnande rektor är också ansvarig för att meddela rektor på Strömstad Gymnasium om elev efter avslutad grundskola väljer att läsa ytterligare ett år på grundskola, eller om elev avstår från att söka till gymnasieskolan. Gymnasierektor ansvarar för att avgöra om anmäld elev ska tas emot på introduktionsprogram på skolan. Gymnasieskolans rektor ska också skriftligt meddela ungdomen och dennes vårdnadshavare, liksom avlämnande skolas rektor sitt beslut.

Möjlighet finns att i andra hand ta emot sökande ungdomar med annan hemkommun än Strömstad.

Ämnen

Samtliga grundskoleämnen som krävs för behörighet till yrkes- eller högskoleförberedande program utifrån den individuella studieplanen ska kunna erbjudas.

Omfattning

Utbildningen på introduktionsprogrammen ska som huvudregel ha samma omfattning som de nationella programmen, det vill säga motsvara heltidsstudier. Utbildningen kan göras mindre omfattande i överenskommelse med eleven och vårdnadshavare för omyndig elev om huvudmannen anser att det är förenligt med utbildningens syfte.

Vid frågor kontakta:

Programansvarig
Thomas Zackrisson thomas.zackrisson@stromstad.se