HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Barn och utbildning

 • Ansökan gymnasiet

  • Ansökan till gymnasiet
  • Inskrivning av ny elev i gymnasieskola under pågående läsår - Ansökan
 • Förskola, dagbarnvårdare, fritidshem

  • Förskola och fritidshem. Ansökan om ny plats och omplacering
  • Förskola och fritidshem - Guide för att ansöka om ny plats
  • Förskola och fritidshem. Hantera dina placeringar - ändring, uppsägning, schema mm
  • Förskola och fritidshem. Hantera dina placeringar - ändring, uppsägning, schema mm (Testa denna länk om du har problem att logga in)
  • Förskola och fritidshem - Guide för att hantera dina placeringar
  • Förskola och fritidshem - Intyg om arbete eller studier vid placering i förskola och fritidshem
  • Förskola och fritidshem - Intyg om arbete eller studier vid ansökan till fritidshem
  • Förskola: Ändring av förskoleplats vid föräldraledighet.
  • Fritidshem: Godkännande av annan person som hämtar barnet
  • Anmälan om specialkost
 • Grundskola

  • IST Dexter. Inloggning med e-legitimation.
  • IST Dexter. Inloggning med e-legitimation. (Testa denna länk om du har problem att logga in)
  • IST Dexter. Inloggning med kontouppgifter.
  • Anmälan om specialkost
  • Ledighet för elev i grundskolan
 • Gymnasium

  • Vklass. Inloggning med kontouppgifter.
  • Vklass. Inloggning med e-legitimation
  • IST Dexter. Inloggning med e-legitimation.
  • IST Dexter. Inloggning med e-legitimation. (Testa denna länk om du har problem att logga in)
  • Ansökan om ersättning vid arbetsplatsförlagt lärande (APL)
  • Ansökan om extra ersättning vid Arbetsplatsförlagt lärande (APL) Lärling
  • Tidrapport vid Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
  • Val eller omval - Ansökan om avslutande av utbildning
  • Val eller omval - Ansökan om studieuppehåll
  • Val eller omval - Ansökan om byte av program
  • Utbildning - Ansökan om individuellt anpassat program
  • Utbildning - Ansökan om utökat program
  • Anmälan om specialkost
  • Beställ betygskopia
  • Ansökan om prövning vid Strömstad Gymnasium
 • Kulturskolan

  • Kulturskolan. Inloggning med e-legitimation.
  • Kulturskolan. Inloggning med kontouppgifter.
 • Modersmål

  • Ansökan om modersmålsundervisning
  • Avanmälan om modersmålsundervisning
 • Resor och inneboende

  • Grundskolan - Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
  • Grundskolan - Ansökan om skolskjuts på grund av särskild omständighet
  • Gymnasiet - Ansökan om skolkort
  • Gymnasiet - Ansökan om inackorderingstillägg
 • Vuxenutbildning

  • Vuxenutbildning - webbansökan
  • IST Dexter. Inloggning med e-legitimation.
  • IST Dexter. Inloggning med e-legitimation. (Testa denna länk om du har problem att logga in)
  • IST Dexter. Inloggning med kontouppgifter.
  • Vklass. Inloggning med e-legitimation
  • Vklass. Inloggning med kontouppgifter.
  • Vuxenutbildning - Åtagande om kostnader för utbildning i annan kommun

Omsorg och hjälp

Uppleva och göra

 • Fonder och stipendier

  • Ansökan om bidrag från Stiftelsen A J Lundgrens donationsfond
  • Ansökan om bidrag från Stiftelsen Strömstad Vette Härads barnkolonifond
  • Ansökan om bidrag från Stiftelsen Signe och Einar Karlssons minne
  • Ansökan om bidrag från Stiftelsen J E Johanssons fond
  • Ansökan om bidrag från Stiftelsen Vera Nothins minne
  • Ansökan om bidrag från Stiftelsen Abraham Holmgrens och hans kära maka Constance Charlotte Cavallius rådhusfond
  • Ansökan om bidrag från stiftelsen Dahlgrenska fonden
  • Ansökan om bidrag från stiftelsen Gurli Jacobssons fond
  • Ansökan om bidrag från stiftelsen Kosterfonden
  • Ansökan om bidrag från stiftelsen Lions jubileumsgåva
  • Ansökan om bidrag från stiftelsen Slöjd och syskolefonden
  • Ansökan om bidrag från stiftelsen Strömstads grundskolas samfond nr. 1
  • Ansökan om bidrag från Stiftelsen Gunvor Larssons fond
  • Ansökan om bidrag från stiftelsen för äldreboende
  • Ansökan om bidrag från stiftelsen för behövande
  • Ansökan om bidrag från stiftelsen Oleana Karlssons fond
  • Ansökan om bidrag från stiftelsen Ståhlhanes fond Pauvres Honteux
 • Föreningar

 • Lotteritillstånd

 • Ung i Strömstad

Bygga, bo och miljö

 • Avfall

  • Ansökan om sophämtning en gång per kvartal (tariff G)
  • Mall för transportdokumentet för farligt avfall
  • SMS-tjänst vid driftstörning för vatten, avlopp och sophämtning
 • Bostäder

  • Ajourhållning av lägenhetsregister – Flerbostadshus inklusive specialbostäder
  • Ajourhållning av lägenhetsregister – Småhus inklusive fritidshus
  • Anmälan till tomtkö
  • Ansökan om markupplåtelse, köp
 • Brandskydd, sotning

 • Bygga nytt, ändra eller riva

  • Anmälan och byte av kontrollansvarig
  • Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd, t. ex. attefall, rivningsanmälan med mera
  • Anmälan om eldstad/rökkanal i befintlig byggnad
  • Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov
  • Ansökan om förhandsbesked
  • Avvecklingsplan för tidsbegränsat bygglov
  • Begäran av slutbesked/slutbevis
  • Exempel på kontrollplan för brygga
  • Exempel på kontrollplan för eldstad, rökkanal
  • Exempel på kontrollplan för fasadändring
  • Exempel på kontrollplan för inglasning av balkong
  • Exempel på kontrollplan för komplementbyggnad
  • Exempel på kontrollplan för mindre tillbyggnad
  • Exempel på kontrollplan för mur och plank
  • Exempel på kontrollplan för skylt
  • Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg
  • Översiktlig teknisk beskrivning, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg
 • Djur och lantbruk

  • Ansökan om tillstånd för nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur
  • Användning av kemikalier och bekämpningsmedel
 • Kartor, Mätning och GIS

  • Beställning av nybyggnadskarta
  • Beställning tillfälligt nyttjande av digitalt kartmaterial
 • Naturvård, parker

 • Strandskydd

  • Ansökan om strandskyddsdispens
 • Vatten och avlopp

  • Anmälan av fettavskiljare
  • Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning
  • Ansökan/Anmälan om att anlägga eller ändra enskild avloppsanläggning
  • Ansökan om nyckel till vattenkiosk
  • Intresseanmälan om anslutning till kommunalt dricksvatten- spillavlopp och dagvatten.
  • SMS-tjänst vid driftstörning för vatten, avlopp och sophämtning
 • Värmepump

  • Anmälan/Ansökan om att inrätta värmepump
  • Anmälan/Ansökan om avledning av borrvatten

Trafik och infrastruktur

 • Arbeten i trafiken

  • Anmälan om tillstånd för utsättning av blomlådor
  • Trafikanordningsplan för vägarbete
 • Gräva, schakta

 • Hamnar och båtplatser

 • Parkering

  • Ansökan om parkeringstillstånd för boende
  • Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
  • Begäran om flyttning av fordon på tomtmark
  • Parkeringstillstånd för kommunala båtplatsinnehavare
  • Parkeringstillstånd för nyttotrafik
  • Parkeringstillstånd för pendlare
  • Parkeringstillstånd för pendlare, sommar
  • Parkeringstillstånd för ö-boende i Strömstads kommun
 • Torgplats

Näringsliv och arbete

 • Brandfarlig vara

  • Ansökan om explosiva varor
  • Tillståndsansökan brandfarlig vara restauranger
  • Tillståndsansökan brandfarlig vara
  • Så här fyller du i tillståndsansökan för brandfarlig vara
  • Anmälan tillfälligt innehav av brandfarlig vara
  • Anmälan om föreståndare
  • Tillståndsansökan brandfarlig vara butik
 • Cisterner

  • Anmälan om cisterner och rörledningar som varaktigt tas ur bruk (”skrotningsintyg”)
 • Hygieniska verksamheter

  • Anmälningsblankett lokal för hygienisk behandling
  • Anmälningsblankett lokal för undervisning
  • Mall egenkontrollprogram fastighet
  • Vägledning för egenkontrollprogram
 • Livsmedelsverksamhet

  • Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Del 1 - anmälan
  • Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Del 2 - underlag för riskklassificering
  • Anmälan om försäljning av folköl
  • Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap 5§ alkohollagen (2010:1622)
  • Egenkontrollprogram för tobak
  • Egenkontrollprogram för E-cigaretter och påfyllningsbehållare
  • Anmälan om ändring eller upphörande av livsmedelsverksamhet
 • Miljöfarlig verksamhet

  • Anmälan om miljöfarlig verksamhet
 • Serveringstillstånd

  • Anmälan om försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
  • A1 Ansökan och checklista stadigvarande tillstånd
  • A2 Ansökan och checklista för tillstånd till allmänheten
  • A3 Ansökan och checklista för tillstånd till slutet sällskap
  • A4 Ansökan om gemensam serveringsyta
  • A5 Ansökan och checklista för tillstånd provsmakning
  • A6 Anmälan och checklista om ändring i bolaget
  • A7 Anmälan om ändring av kontaktuppgifter
  • A8 Anmälan om kryddning av snaps
  • A9 Anmälan om serveringslokal
  • A10 Anmälan om upphörande eller uppehåll
  • A11 Anmälan om provsmakning tillståndshavare
  • B1 Finansiering vid köp av rörelse
  • B2 Beskrivning av finansiering
  • B3 Redovisning av långivare
  • B4 Budget
  • B5 Beskrivning av verksamheten
  • B6 Meny
  • B7 Styrkande av kunskaper
  • B8 Anmälan av serveringsansvariga
  • B9 Redovisning av uppdrag
 • Tobakstillstånd

  • Egenkontrollprogram nya tobakslagen
  • Anmälan upphörande av tobakstillstånd T6
  • Anmälan ändringar styrelse eller ägare T5
  • Anmälan övriga ändringar T4
  • Ansökan om tobakstillstånd T1
  • Anvisningar ändring av styrelse eller ägare T5.1
  • Anmälan om försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
  • Egenkontrollprogram för E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Kommun och politik

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-06-29, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: