HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Brandfarlig och explosiv vara

Det finns ett omfattande regelverk som talar om hur du ska hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen krävs i vissa fall även tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Med brandfarlig vara menas brandfarliga gaser, vätskor, brandfarliga aerosoler och brandreaktiva varor. Med explosiv vara menas explosiva ämnen blandningar och föremål, samt ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

För brandfarlig vara gäller tillståndskrav vid hantering för vissa mängder, medan det för explosiva varor gäller all sorts hantering, överföring och import.

Det är Polisen som ger tillstånd till sprängning och viss användning av pyrotekniska artiklar.

För att söka tillstånd till gränsöverskridande överföring är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) du ska vända dig till. På deras hemsida kan du även hitta övrig information och de lagar som berör brandfarlig och explosiv vara.

Vem skall söka tillståndet

Tillstånd söks av den som bedriver verksamheten och hanteringen, även om någon annan äger marken, byggnaden eller anläggningen. Det kan vara en fysisk eller juridisk person. Övergår verksamheten till en ny person skall denne söka nytt tillstånd inom 3 månader. 

Anmälan om föreståndare

Tillståndshavaren skall utse en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten och därefter underrätta tillsynsmyndigheten om utsedda föreståndare.

En kommun skall ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges vilken förmåga och resurser kommunen har och avser att skaffa sig för att göra sådana insatser. Förmågan skall redovisas såväl med avseende på förhållandena i fred som under höjd beredskap.    

Handlingsprogrammet antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunal nämnd att under perioden anta närmare riktlinjer. I ett kommunalförbund skall handlingsprogrammet antas av den beslutande församlingen.    

Regeringen får, om det finns synnerliga skäl, på framställning av den myndighet som regeringen bestämmer besluta om ändring av ett handlingsprogram för räddningstjänst

Kontakt

Räddningstjänsten
raddningstjansten@stromstad.se

Räddningschef
Christer Nilsson
0526-191 02
070-606 14 78

Ställföreträdande Räddningschef
Ida Luther Wallin
0526-191 01

Brandinspektör
Håkan Baatz
0526-191 03

Besöks- och leveransadress: Räddningstjänsten Strömstad
Ringvägen 112
452 35 Strömstad

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Håkan Baatz